พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหากรณี
การปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ริมคลองบางสองร้อย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
กับกำลังพล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
นายทหารของหน่วยตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย
เพื่อสอบถามความเป็นอยู่พร้อมกับมอบสวัสดิการ
เพื่อบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
รับมอบรถจักรยานยนต์ให้กับชุดปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมคณะกรรมการในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน จว.ร.บ. ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธร จว.ร.บ.
ประจำปี 2561 ณ ห้องเวลาดี แกรนด์บอลรูม
โรงแรม ณ เวลา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี
พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เป็นประธาน ณ สนามกีฬา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1 ได้ทำการฝึกอบรม
การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณา และเพื่อประชาสัมพันธ์
ตามแผนการดำเนินงานปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
ผลการปฏิบัติ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ
และจัดทำวีดีทัศน์ได้ในขั้นต้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 ผบ.ส่วนปฏิบัติ
การฯ เป็นประธานพิธีปิด "การฝึกอบรมกำลังพลก่อนออก
ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนา 1 ประจำปี
งบประมาณ 62" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีฯ และเป็น
วิทยากรประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
ราชบุรี ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี (ป่าไม้จังหวัดราชบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 บ้านโป่ง สำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ราชบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินราชบุรี อบต.สวนผึ้ง สภ.สวนผึ้ง และ อำเภอสวนผึ้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ จว.ร.บ. ประจำเดือน ก.ย. 61 
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
โดยใช้กำลังพลของ ช.1 รอ.ที่มีขีดความสามารถ
ในการก่อสร้าง  “โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้
ปีมหามงคล” ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากคณะกรรมการ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รุ่นที่ 29 โดยส่งมอบบ้านที่ได้รับซ่อมแซมและปรับปรุง
ให้กับ พลทหาร จรัญ ท้าวเทียมตน
 และตรวจเยี่ยม
“โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้ ปีมหามงคล”
ที่กำลังดำเนินการ ณ บ้านนางทรัพย์ หนูเทศ ต.ยี่สาร
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พล.พัฒนา 1 ตรวจรับมอบ
โครงการจัดหาจักรยานยนต์ สนับสนุนชุดปฏิบัตรการ
โครงการฯ เพื่อความมั่นคงชายแดนและพิทักษ์ผืนป่าไม้
จว.ร.บ. จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบไฟฟ้า)
ณ บริเวณลานกว้าง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝผค.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมตรวจรับมอบงานโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 ของ พล.พัฒนา 1 และ ป.1 พัน.11 รอ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1
จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมศูนย์ USO NET ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
เรื่อง การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณาและ
เพื่อประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 จาก 2 วัน)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดย พ.ท.ธวัชชัย  จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
 ผลการปฏิบัติ : ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
ดูสะอาดตามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
พร้อมด้วย นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตรวจ
ความก้าวหน้าแปลงนาสาธิต ฯ โดยได้รับคำแนะนำ
ให้ปล่อยน้ำในแปลงนาออกเพื่อให้ต้นข้าวแตกกอ
และแข็งแรงขึ้น  และปลูกข้าวเสริมในจุดที่ต้นข้าว
มีความห่างมาก พร้อมทั้งตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ
ก่อสร้างโรงปลูกเมล่อน ซึ่งการปรับปรุงโรงเรือนดำเนินการ
เรียบร้อย อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบน้ำ และลวดสลิง
ถายในโรงเรือนภายในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จว.ก.จ. โดยมี
ผช.ศจ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะ
ในการฝึกทหารใหม่ของหน่วย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านให้กับกำลังพล
พลทหารของหน่วย จำนวน 4 หลัง ซึ่งปัจจุบันดำเนิน
การเสร็จแล้ว จำนวน 2 หลัง และอยู่ระหว่าง
การดำเนินการ 2 หลัง  
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจำนวน 1 หลัง คือ
พลทหาร อดิศร พิมพ์สุวรรณ์ ผลัด 1/61
สังกัด ร้อย.2 ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ณ บ้านเลขที่ 200/11 ม.7 ซอย ฉั่วฮะเส็ง
ถนน พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
สังกัด พล.พัฒนา 1 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”
ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายจิระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี
เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรมพัฒนา 1
 A081 ผู้ควบคุม / บรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การตอนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเพชรบุรี,
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการปฏิบัติงานของ
ร้อย.ฝรพ.1 พื้นที่ จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม การบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกรมการทหารช่างและ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน) โดยมี จก.กช. เป็นประธาน
ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ตามดำริของ ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้ ฝกร.พล.พัฒนา 1
 จัดผู้แทนหน่วย มอบเงินสนับสนุนพร้อมแจกันดอกไม้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท (ราชบุรี)
ศูนย์ช่วยเหลือคนป่วยไร้ญาติ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด พร้อมทั้งมอบสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ให้กับผู้ชนะการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร  ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลคะแนนการยิงปืนภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ที่มีผลการยิงปืนชนะเลิศ
ก่อนจะเป็นประธานประชุมภายใน พล.พัฒนา 1
ประจำเดือน ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบสิ่งอุปกรณ์ให้กับกำลังพลที่รับการฝึก ฉก.904
พร้อมทั้งมอบเหรียญพระพุทธรูป "สมเด็จปฐมปัจเจกศรี
นาคราชพุทธเจ้า" ให้กับ นขต.พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1  บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์​  ตรีสุวรรณ​ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซียม จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 16 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ
นายทหารสัญญาบัตร เหล่า ช.
ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง
อ.เมือง จว.ร.บ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ราชการ ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
มื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อนุภาพ  ศรีนวล ผบก.จว.ร.บ.
และคณะ ซึ่งเข้าแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
พัฒนาโรงเรียนวัดดอนตลุง ต.เกาะพลับพลา
อ.เมือง จว.ร.บ - สถานที่ : โรงเรียนวัดดอนตลุง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - การปฏิบัติ : ทำความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้,
เก็บขยะ และทำความ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 พร้อมคณะ
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ พล.พัฒนา 1
- การเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาสาธิต ผลต้นข้าวเริ่มใบมีสีเขียว และตั้งตัวได้  - การปรับปรุงโรงปลูกเมลอน
ติดตั้งถังน้ำ 1,000 ลิตร และก่อสร้างหลังคา - ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น เพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 1 จัดให้มีการทดสอบ
วัดประเมินความรู้นายทหารประทวนครั้งที่ 1
โดย กพ.ทบ. เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ
ด้วยระบบ E-learning  มีผู้เข้ารับการทดสอบครบจำนวน
12 นาย การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีพางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ของ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
โดยมี จก.กช. เป็นประธาน ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ
หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหน่วยที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ที่มีศูนย์ศิลปาชีพ) ณ ห้องประชุม
กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. จัดการอบรม “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้กับกำลังพล นายทหาร,
นายสิบ และพลทหาร ของ ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
โดยเรียนเชิญ พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง นายทหารปฏิบัติการ
ประจำ มทบ.11 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ อาคาร บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ"
ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ณ พื้นที่ บ้านห้วยน้ำขาว ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบถนนสายทาง บ.ลูโบ๊ะกายง – บ.ลูโบ๊ะฆง
และ บ.กำปงบารู – บ.ลูโบ๊ะซามา ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ.และสายทาง บ.โคกกระท่อม
ม.3 คลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 13 – บ.โคกไผ่
ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตามโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ
ของ จ.ว.สงขลา ระยะที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ณ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.น.ธ.
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม     คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดีโอ

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรม พัฒนา 1 A081 เป็นผู้ควบคุม อบรมเรื่อง
“พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จว.ป.ข.
โดยมี นาย บุญชัย อังสวัสดิ์ ผอ.รร.ประจวบวิทยาลัย
เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จว.ป.ข.
โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธาน และมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1 A081 เป็นผู้ควบคุม
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร สงครามทุ่นระเบิด (ทั่วไป)
รุ่นที่ 12 โดยมี พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ รอง จก.กช.
เป็นประธาน ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารวายามะ
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ให้การต้อนรับ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์
รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ. ซึ่งเข้าแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
(นอกที่ตั้ง) ของ ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
ณ บ้านโป่งกก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประดับยศให้กับ นายสิบกองหนุน/พลเรือน
เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธานในพิธี
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

หน่วยงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
(ช.พัน.112 ช.1 รอ.) จัดทำเวทีประชาคมก่อนเข้า
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนน จำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่
ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการซ่อมปรับปรุงถนนแบบดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติให้กับประชาชน รวมถึงรับทราบปัญหา
ต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อบต.ประศุก
โดยมีนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน
ร่วมทำประชาคมทั้งสิ้น 66 คน ผลการปฏิบัติ
ประชาชนทุกคนในพื้นที่เห็นด้วยและมีความพึงพอใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 และกำลังพล
บก.พล.พัฒนา 1 , ช.1 รอ. เข้าร่วมการฝึกแผนป้องกัน
ประเทศ กกล.ฉก.ร่วม ทภ.1 ตามแผนพิทักษ์บูรพา
ปี 2561  ห้วงวันที่ 3 - 7 ก.ย.61
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1 โดย พล.พัฒนา 1
ได้รับมอบภารกิจในการจัดตั้ง ศบภ.ทภ.1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ช.1 รอ.(ช.พัน.112 ช.1 รอ.และ ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันทอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรบ้านหนองตาดั้ง ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน กิจกรรม "ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาส
ได้รับการเลื่อนยศ และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผบ.พล.พัฒนา 1 และ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(2)
ให้ ฝกร.พล.พัฒนา 1 ดำเนินการมอบแจกันดอกไม้
ซึ่งมีผู้นำมามอบให้กับคณะ ผบช. เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้กับ
ทางโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แจกัน
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
เกิดความสดชื่นและมีกำลังใจ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตแบบ
"พิทักษ์พลพิเศษ" และเงินสงเคราะห์สำหรับบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 10 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง
(กองร้อย) ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมการออกฝึก
นอกที่ตั้ง. ของหน่วย ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
โดยทำการตรวจร่วมกันทั้ง 3 หน่วย
ณ ลานพื้นแข็ง ข้าง ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
เปิดโครงการ อบรมจิตอาสา 904 และศาสตร์พระราชา
โดย วิทยากรจากหลักสูตร 904 "หลักสูตรประจำ"
รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
นำคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง เพื่อตรวจรับมอบงาน
ณ เรือนแถวนายทหารประทวน และ บก.พัน.พัฒนา 1
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.วีรพจน์  สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อจัดสรร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่18
เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
ณ ห้องปิยมหาราชรำลึก บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ จว.ร.บ. โดยมี นายชยาวุธ  จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนา
วัดราชสิงขร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - สถานที่
วัดราชสิงขร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - การปฏิบัติ
 ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะ
และทำความ สะอาดพื้นที่โดยรอบวัด - ผลการปฏิบัติ
ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณวัดดูสะอาดตา มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม - ผู้ร่วมกิจกรรม
น.สัญญาบัตร 8 นาย  และ น.ประทวน 45 นาย
รวมทั้งหมด 53 นาย - ผู้ควบคุม พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ชัยพันธ์ ดาวเรือง  อศจ.พล.พัฒนา 1 อบรมศีลธรรม
วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค. 61 เรื่อง "การทำบุญ
ถูกที่ ทำดีถูกทาง" ให้กับกำลังพล นขต. บก.พล.พัฒนา 1
ณ ร้อย.คม.1 กอง.สน.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อความสามัคคี
ภายในหน่วย ตามนโยบายของ ผบ.กรมพัฒนา 1
โดยมีการจัดแข่งขันกีฬา 2  ประเภท
ได้แก่ ฟุตบอล และ ตะกร้อ
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ รับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งแนวทาง
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ณ เขื่อนแก่งกระจาน ในการนี้ พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 ร่วมกับ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผวจ.พ.บ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
องคมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ชรินทร์ จ้อยสองสี หน.คณะทำงานอุดมการณ์ทหาร
และคณะเดินทางมาโรงเลี้ยง กรม พัฒนา 1 เพื่อตรวจเยี่ยม
การรับประทานอาหารของกำลังพล พลทหารกองประจำการ
 
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ชรินทร์ จ้อยสองสี หัวหน้าคณะทำงานอุดมการณ์
ของ ทบ. ประชุมการตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการดำเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารของ พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
  โดยมี พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ พล พัฒนา 1(1)
และคณะ ให้การต้อนรับ นำตรวจ
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับการสนับสนุนรถโกยตัก
จาก ช.1 รอ. ในการขุดเชื่อมต่อร่องน้ำแปลงเกษตรฯ
และวางท่อส่งน้ำลงคลองใส้ไก่เพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยง
แปลงเกษตรต่างๆ และเดินท่อน้ำหยดลงแปลงไม้ยืนต้น
เมื่อ 28-29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ให้กับส่วนราชการ และประชาชน เขตดุสิต กทม.
ณ ห้องประชุม ทภ.1 โดยมี น.ส.พัชรี เอี่ยมกมลา
ผอ.เขตดุสิต เป็นประธานในพิธี,
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 A081
เป็นผู้ควบคุม
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมงานด้านการข่าว และ
ความมั่นคงระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนาโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องสบายคลายอารมณ์
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด ได้จัดการประชุม
พิจารณาเงินกู้สามัญ โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1/ประธานกรรมการเงินกู้
เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 (กรมพัฒนา 1)
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ จว.รบ. ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล  โดยใช้กำลังพลและ
เครื่องมือช่าง จาก ช.1 รอ. เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 โดย กรมพัฒนา 1 และ ช.1 รอ.
ได้รับการสนับสนุนรถทำเทือก (ตีดิน) จากศูนย์วิจัย
ข้าวราชบุรี มาทำการทำเทือกและปรับพื้นที่และตีดิน
ให้ละเอียดในแปลงนาสาธิต เพื่อเตรียมการ
การปักดำข้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฏา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมมาตรการป้องกันและลดการติดต่อซื้อขาย
ยาเสพติดในหน่วยทหาร ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
เปิดโครงการ "ปลูกข้าวเดือนวันแม่ เก็บเกี่ยวเดือนวันพ่อ"
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 จัดยานพาหนะ รับ-ส่ง กลุ่มแม่บ้านกำลังพล
ของหน่วย เดินทางไปสมัครจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทำความดี สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ส.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1  ตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พล.พัฒนา 1 โดยตรวจการกักเก็บน้ำในแปลงนา
ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 6 ชม. และให้ทดสอบ
สูบน้ำเข้าวันละ 2 ครั้ง และจะประสานศูนย์วิจัย
ข้าวราชบุรีนำรถมาตีดินในแปลงนาต่อไป
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ฝธก.พล.พัฒนา 1 ทำการตรวจปัสสาวะ กำลังพลนายสิบ
และพลทหารในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.พล.พัฒนา 1 เพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ
โดยผลการตรวจจะดำเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่ในสายงาน และ
นขต.พล.พัฒนา 1 เข้ารับการฝึกอบรมการกระจาย และ
เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จัดโดย สส. ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ส.ค. 61
ณ ห้องเรียน 2 รร.ช.กช. ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
กำลังพลได้รับความรู้เรื่อง ระบบ e-army, C4I, Virtualization Cloud และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับคณะอาจารย์ และ
นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน พล.พัฒนา 1  พร้อมทั้ง
ให้นโยบายเป็นแนวทางรับราชการต่อไป
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ผบช. ให้การต้อนรับคณะ นนร. ชั้นปีที่ 5
ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานตามหน่วย
ทหารพื้นที่ ทภ.1 ( พล.พัฒนา 1 )
เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ก่อนสำเร็จ
การศึกษาออกไปรับราชการ
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และ
รอง ผบ.กรม พัฒนา 1  (1,2) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1  โดยติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ขนาด 5 แรง พร้อม
ระบบท่อเพิ่มเติม อีก 1 จุด เพื่อสูบเข้าแปลงนา พร้อมทั้ง
ประสานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีเพาะกล้าข้าวพันธุ์ กข 43
(ข้าวดรรชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนัก) ปัจจุบัน
ต้นกล้าสูงประมาณ 12 ซม. ซึ่งจะพร้อมนำมาปักดำได้
ประมาณต้นเดือน ก.ย.61 และตรวจเยี่ยมแปลงพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.ภาณุพงษ์ จุนปาน ฝอ.2 ช.1 รอ. และ
พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว ผบ.ร้อย.บก.ช.1 รอ.
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดงาน
"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการ
เกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day)"
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 และ เขตที่ 6
โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
อ.โพธาราม จว.ร.บ.เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดห้วยตะแคง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี พ.ต.ภาณุพงษ์ จุนปาน ฝอ.2 ช.1 รอ. เป็นผู้แทน
ผบ.ช.1 รอ.เข้าร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร
4 นาย, น.ประทวน 30 นาย, พลทหาร 15 คน,
ครูและนักเรียน 38 คน, ประชาชนจิตรอาสา 40 คน
รวมทั้งหมด 127 คนผู้ควบคุม พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว
ผบ.ร้อย.บก.ช.1 รอ เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 โดย กรม พัฒนา 1 ,ช.1 รอ.และ ศูนย์วิวัฒน์
พลเมืองได้ร่วมดำเนินการติดตั้งปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า และวางท่อ
เพื่อสูบน้ำจากบ่อเข้าแปลงนาสาธิต และแปลงเกษตรจุดอื่นๆ
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ทวี ใยยะธรรม ฝอ.5 กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
พล.พัฒนา 1 ร่วมโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ
ณ วัดมมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
พร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ปลูปป่า ตามโครงการกองทัพบก
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาร พระราชปณิธานฯ ครั้งที่ 2
 ณ พื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
บ.ห้วยน้ำขาว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด กองทัพภาคที่ 1
ภาคตะวันตก จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาใน
หัวข้อ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
และจัดการแสดงของนักเรียน โรงเรียนคงคาราม ให้กับ
ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคงคาราม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.สีหเดช ดีสนธิโชติ
รอง ผอ.รมน.จว.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 A081
เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และ ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก ช.1 รอ. ร่วมส่งแม่บ้านกำลังพลของหน่วย
และแม่บ้านศูนย์ตัดเย็บสายบ่าวาโก้ ช.1 รอ. เดินทางไป
สมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี สนองพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง
สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุม คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 ชุดที่ 16/2561 ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ส.ค.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ
และประชาชนจิตอาสา จว.เพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมี นาง ฉัตรพร ราษฎร์สดุดี ผวจ.เพชรบุรี
เป็นประธานในพิธี, พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
A081 เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ผบ.ช.1รอ.และเสธ ช.1รอ. ได้เข้าพบ น.อ. ไชยสิทธิ ใจดี
 (ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)) เพื่อประสานเรื่องการเคลื่อนย้ายรถขุดตักสะเทินน้ำ-สะเทินบกกลับที่ตั้งใน พัน.ฝึกส่วนหลัง
กบช.ทม.รอ.พร้อมให้ข้อมูลยานพาหนะ (รถลากจูง) ของ
หน่วยทหารช่างพร้อมเสนอแนะในการเคลื่อนย้ายกลับโดย
ใช้รถลากจูงของทหารช่าง-และเวลา 1330 ผบ.ช.1รอ.,
เสธ.ช.1รอ.และผบ.ช.พัน1 พล.1รอ.ได้ไปตรวจการฝึก
ปฏิบัติงานที่คลอง2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมให้คำแนะนำ
ในการปฏิบ้ติงานและได้ร่วมกันวางแผนการเคลื่อนย้าย
เครื่องมือกลับ ใน23ส.ค.61
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 อง ผบ.กรม พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ กรมหม่อนไหม
และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
ซึ่งเข้ามาติดตามการดำเนินงานศิลปาขีพ การสาวไหม
การทอผ้าไหม ผ้าจก และผ้าปัก ของสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ กรม พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจ
ความเรียบร้อยเตรียมการต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5
ที่จะมาศึกษาดูงานในวันที่ 23 ส.ค.61
ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมโครงการ
หัวใจสัญจรเพื่อทหารครอบครัวและประชาชน ครั้งที่ 9
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความพร้อม
ของกำลังพล และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ยานพาหนะ
ยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมรับคณะ นนร. ชั้นปีที่ 5
ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 ส.ค. 61
ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด จัดการประกวด
นักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ห้วง พ.ค. - มิ.ย.61
โดยมี พ.ท.ธนิศร ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประกวดฯ และได้มีการเยี่ยมชมกิจการผู้เข้ารับ
การประกวด ในครั้งนี้
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับส่วน
ราชการ และประชาชน เขตบางขุนเทียน กทม. ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบธนบุรี โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
ผอ.เขตบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธี โดยมี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้ควบคุม/
บรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สาขาสังคมศึกษา) ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงาน
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
“ครัวชุมชนเศรษฐกิจคนพอเพียง” และช้างดำเมล่อนฟาร์ม
ณ ช.พัน.52 ช.1 รอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
จำนวน 3 นาย ได้แก่

1.พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล หมายเลข A081
2. พ.ต.กรกช บุญตนาชัย หมายเลข A076
3. ร.อ.วิศรุต เรืองศรี หมายเลข A077
จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ
และประชาชนจิตอาสา อ.สวนผึ้ง โดยมี นายฑรัท
เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (นอกที่ตั้ง) ของ กรม พัฒนา 1
และ นขต.กรม พัฒนา 1 ประจำปี 2561
ณ ชุดปฏิบัติการที่ 4 ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (นอกที่ตั้ง)
ของกรมพัฒนา 1 และ นขต.กรมพัฒนา 1 ประจำปี 2561
ณ ชุดปฏิบัติการที่ 4 ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.นิคม  ธรรมนารถสกุล รอง ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วย
หัวใจ " พัฒนาวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมือง
จ.ราชบุรี - สถานที่ : วัดโสดาประดิษฐาราม
- การปฏิบัติ : ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บขยะ,
กำจัดวัชพืชในบ่อน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัด
- ผลการปฏิบัติ : ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณวัดดูสะอาดตา มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย กำลังพลและประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมและยินดีที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน  เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม - ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร 4 นาย,
น.ประทวน 24 นาย, ประชาชนจิตอาสา 10 คน รวมทั้งหมด
38 นาย - ผู้ควบคุมพ.ท.นิคม  ธรรมนารถสกุล
รอง ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ประธานประชุม
เตรียมการต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่จะเดินทางมาดูงาน
หน่วย พล.พัฒนา 1 ในวันที่ 23 ส.ค.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.ท. ฉัตรชัย  ไทยใหญ่
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 2
บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 รับมอบเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า และเงินสนับสนุนหน่วย พล.พัฒนา 1
จาก พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม และประสานการจัดชุด
สวัสดิการเคลื่อนที่ สก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ.
และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วย พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พ.อ.ฉัตรชัย กัณหะกาญจนะ ผอ.กสพ.สปบ.กพ.ทบ.
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือ
กำลังพล ทบ. ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุม
เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่ (การก่อสร้างเกือกม้า และการก่อสร้างอุโมงค์ ) โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ. เป็นประธานฯ พร้อมกับ
หน.ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยจะมีการประชุมชี้แจง โดย บริษัทผู้รับเหมา
อีกครั้ง ในวันที่ 29 ส.ค. 61
ณ สถานีรถไฟโพธาราม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
 เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน กรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล
เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ร.อ.ธเนศ  จันทกลิ่น
รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท. ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1  พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา  ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือ
กำลังพลที่พิการ ปลด ทุพพลภาพ ของ กพ.ทบ.
และมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับกำลังพล
ณ บ้านพักนายทหารประทวน ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีสถาปณา มทบ.14
ณ บก.มทบ.14 จว.ชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
"ปั่นปลูกป่า" และร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม สงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด
ประจำปะ 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ เรือนจำกลางราชบุรี ม.๖
ต.นำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1  และคณะฯ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 ส.ค.61 ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
อุปสมบท โครงการอุปสมบทหมู่ 87 รูป เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธาน ณ ศาลา 100 ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นำกำลังพล เข้าร่วมทำกิจกรรม  จิตอาสา
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนตลุง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย คุณศยามล
กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.1 รอ.,
คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพลและมวลชน
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาวัดเขางูสันติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1) ร่วมคณะ
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์
ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี
ในโอกาสเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ณโครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประดับยศและเป็นผู้ประดับยศให้กับ นายสิบกองหนุน
เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561
โดยมี พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมฯ
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พ.อ.คณธัช  มากท้วม รอง เสธ.ทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจงบความต้องการงบประมาณกลุ่มงบ
งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ตามกลุ่ม
งบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตาม
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.พ.บ.
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ หอประชุม
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
วันสถาปนา ช.11 พัน.111 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
จก.กช. เป็นประธาน ณ บก.ช.11 พัน.111
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ของ พล.พัฒนา 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน
ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 131 ปี
และงานรั้วแดงกำแพงเหลือง (เฉพาะพิธีมุทิตาจิต)
ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธี ณ รร.จปร. จว.น.ย.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (2)
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมการแก้ปัญหากรณี
กลุ่มราษฎรชาวกระเหรี่ยงบุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติบ้านวังโค ครั้งที่ 2/2561
โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง.ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการปรับพื้นที่ของ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
โดย กรม พัฒนา 1 และ ช.1 รอ.
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงฯ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1  พร้อมด้วย
พ.ท.ณัฐพงษ์  เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมีนายนายวิสิษฎ์  พวงเพชร
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล เป็นผู้แทน ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ครบรอบปีที่ 131 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
เป็นประธาน ณ บก.ช.11 และอาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค
ค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่
9 โดย พล.พัฒนา 1 และเหล่ากาชาด
จังหวัดราชบุรี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อ
วันอังคารที่ 31 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรมพัฒนาที่ 1 /วิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1 /61
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ประตูวิเศษไชยศรี และถวายงานการดูแล ปชช.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 ก.ค.61 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61
โดยมีนายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ เสธ.กรมพัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 ก.ค.61 โดยมีนายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับญาติผู้ป่วย) โดยมีนายชยาวุธ
จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน กาชาดจังหวัดราชบุรี และสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ
โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ” โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา ฝอ.3 ช.1 รอ. ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
28 กรกฏาคม 2561 โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.สมเดช  วรุณศรี ฝอ.1 กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารฝ่ายแผนและโครงการ พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ
ณ หน้าพระมหาธาตุ (พระปรางค์)
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดอมรินทราราม(ธ) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองพล
พัฒนาที่ 1 ร่วมกับ ชุดชป.ในพื้นที่,ฉก.ทัพยาเสือ,และ
ผู้นำท้องถิ่น มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และคณะ
นายทหารของหน่วย  นำกำลังพลชุดจิตอาสา ช.พัน.112
ช.1 รอ. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ
 “บวร”  (บ้าน วัด โรงเรียน ) โดยเข้าดำเนินการปรับปรุงทาสี
อาคารห้องน้ำให้กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมส่งมอบบ้านพักใน “โครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย
เทิดไท้ ปีมหามงคล” ให้กับบ้านนาง สุกัญญา กุลสนาวงศ์
บ้านเลขที่ 105/5 หมู่ 11 ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป โดยมี นาย วิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธี ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยนิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี รับถวายเทียน
พรรษา จำนวน 9 วัด ณ วัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 (2)
เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 ณ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดยมี
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 เป็นประธาน
ณ ศาลา 100 ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดไท้ องค์ราชัน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 66 พรรษา ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี โดนมีนายบรรพต จันทรวงษ์
นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ชีระชัย พึ่งยอด ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นผู้แทน
พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์แม่กลอง
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความ
พอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณคลองบางสองร้อย
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.  โดยมี
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)
เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมโครงการจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา
โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
ณ ที่ว่าการ อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะแม่บ้านฯ ร่วมกันจำหน่ายสินค้า
ลดราคา ร้านแบ่งปัน ณ บริเวณสนามเด็กเล่น
กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้จัดกิจกรรมโครงการลานกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรณรงค์
ให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยาเสพติด
เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด  โดยมี ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สนามฟุตบอล
หน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ. เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรี
โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ฝกร.พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการตามดำริ ผบ.พล.พัฒนา 1
โดยนำดอกไม้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ-เมืองราช
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้เข้ารับการรักษา
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ดำเนินการ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค/เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษ, ภรรยากำลังพลตามโครงการปันน้ำใจสู่
คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ., บุพการี(บิดา มารดา)กำลังพล
และบุตรของกำลังพลที่ประสบอุบัติเหตุ
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบข้าวสาร
ให้กับกำลังพลและหน่วยขึ้นตรง ณ บก.พล.พัฒนา 1
รวมจำนวน 1,464 ถุงๆ ละ 5 กก.
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เนื่องในโอกาส
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบปีที่ 29
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ
การจัดงานวันสถาปณา พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 29
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้นำกำลังพลเข้าสมัครประชาชนจิตอาสา ในโครงการ
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เยี่ยมกำลังพล
และ ให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาสมัครจิตอาสา
และ แสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับพระราชทาน
หมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลือง
ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 1 ครบรอบปีที่ 30
โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 บก.ทน.1
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
ตามคู่มือพระราชทาน ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ
และพลทหาร ในส่วนของ บก. และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ณ บ่อน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 กรม พัฒนา 1 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เทิดไท้องค์ราชัน "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา
ณ บริเวณวัดท่าราบ และบริเวณคลองตาคต
ม.7 ต.บางแพ  อ.บางแพ จว.รบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีวันสถาปณา กองพันพัฒนาที่ 1
ครบรอบปีที่ 29 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมแนะนำการขายสินค้ารวมทั้งการสั่งสินค้า
และการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ
โดยมี พ.อ. ไกรภพ  ไชยพันธุ์ รอง เสธ.ทภ.1 เป็นประธาน
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในหน่วย ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 ประจำเดือน ก.ค.61
ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงอาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ และการซ่อมบำรุงถนนภายใน
พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายนเรศวร์ วัฒนวงศ์ ผอ.ชลประทาน และนายปรีชา
เริ่มภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ เข้าร่วมประชุม
เรื่องบริหารจัดการตลาดนัดจอแจ ณ ศาลาเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา หมู่ที่ 7
ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพ่อค้า แม่ค้า
ร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย
พร้อมยุทโธปกรณ์ (รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว) เข้าร่วมการ
ซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย 2 ประเทศ 4 ฝ่าย
( ทบ., ปภ., กองทัพประชาชนลาว และ กรมสังคมสงเคราะห์
สปป.ลาว ) และเตรียมการเข้าร่วมการฝึกบรรเทา
สาธารณภัยในกรอบของอาเซียน (ARDEX)
ตั้งแต่ 5 – 14 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย
อาฟเตอร์ (AFAR) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.พ.บ.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดการฝึกเพิ่มพูนลักษณะทหาร
ตามแบบฝึก (คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร
และนายสิบ ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ณ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ช.1 รอ.
 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานตรวจความต้องการงบประมาณกลุ่มงบงาน
ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ตามกลุ่มงบงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2561
ของกำลังพลในสังกัด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบเงินรางวัลชมเชยการแข่งขันกองทหารเกียรติยศให้แก่
ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมการแก้ปัญหากรณี
ราษฎรชาวกะเหรี่ยง(วังโค)บุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ พ.ต.พิสุทธิ์ ทองสุกใส
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(1)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 /ผบ.กกล.รส.จว.ร.บ.
(พล.พัฒนา 1) ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
บ.แว็กกาเบจรีไซค์เคิล ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด และชุด IT
Teams ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ และภูมิทัศน์โดยรอบ
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้า กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.๒ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน
พระราชปณิธานฯ" ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ครั้งที่ 1
ณ พื้นที่บ้านหวายน้อย ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
ช.1 รอ. เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ " กองทัพบก
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ "
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ พื้นที่ ราชพัสดุ บ้านพุตะเคียน
หมู่ 8 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ. โดยมี หน.ส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ครูและ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจความพร้อมของกองร้อย
บรรเทาสาธารณภัย ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปณา
พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 29
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
และคณะ ตรวจความพร้อมในพิธีปลูกป่าตาม
โครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาร
พระราชปณิธานฯ ณ บ.หวายน้อย ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดการฝึกเพิ่มพูลลักษณะทหาร ตามแบบฝึก
(คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร และนายสิบ
ในส่วนของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ครั้งที่ 1
ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับส่วนราชการ/เอกชน ในพื้นที่
จว.ราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำ คลองบางสองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.6
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุมเตรียม
การจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงอาคารภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตามนโยบายของ ผบ.พล.พัฒนา 1
และงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยงานทหาร
ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่เตรียมการจัดโครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำคลองบางสองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ บริเวณคลองบางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ตรวจความเรียบร้อย กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์ม
สุกรในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
ณ แหล่งน้ำสาธารณะบ้านดอยดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 116
โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน ณ บก.มทบ.11
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับ  บริษัท สามารถ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดทำโครงการ
ประชารัฐ โดยการรับซื้อสัปปะรด จำนวน 7 ตัน ในราคา
ก.ก.ละ 5 บาท จาก อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรด เพื่อนำไป
แจกให้กับพนักงานและประชาชน (บริษัท สามารถคอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค
แจ้งวัฒนะ  นนทบุรี ) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้า
การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
(บ่อน้ำสาธารณะ) โดย พัน.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการรับเชื้อ
จุลินทรีย์ จำนวน 21,000 ลิตร จากสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำมาใส่ลงในบ่อที่ 5
(บ่อเติมอากาศ) และดำเนินการนำเชื้อจุลินทรีย์ลงบ่อบำบัด
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อดูความใสของน้ำ
ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน
ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (2)  เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
และผ้าทอราชบุรี  ณ  ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี
เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ณ บริเวณคลองชลประทาน ม.11 บ.ดอนโพ ต.บ้านสิงห์
อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กิตติ คงหอม รอง ผบ.ช.1 รอ.(1) ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา จว.ร.บ.
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรม พัฒนา 1
ติดตามการเจริญเติบโต ของ ต้นกล้วยและต้นอินทผลัม
พร้อมทั้งได้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ
เรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยให้กับกำลังพลในส่วนของกำลังพลสังกัด บก.พล.ช., คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมแก้ว
, คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
วัดประทุม  ณ อาคารบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง
จว.ร.บ. โดยมี พล.ต.มงคล รัตนจันทร์ ผบ.พล.ช. เป็น
ประธานในพิธี 
โดยมีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย
พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล  ผบ.กรมพัฒนา 1 
A071
(ผู้ควบคุม / บรรยาย)
ละคณะผู้ร่วมบรรยายอีก 6 ท่าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ หน้าพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
สอบสัมภาษณ์ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน
เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น ( จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ)
และ ส.อ. เป็น จ. ) ภายใน พล.พัฒนา 1
ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ควบคุมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเลื่อนขึ้น
ครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น (จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) และ ส.อ.
เป็น จ.) ภายใน บก.และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ปลูกป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
ณ พื้นที่ราชพัสดุบ้านพุตะเคียน ต.แก้มอ้น จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ธนาคารขยะ พล พัฒนา 1 (กรม พัฒนา 1)ได้รับซื้อขยะ
รีไซเคิลภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ในห้วงเดือนมิถุนายน ได้
จำนวน 340 กิโลกรัมโดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ 500 คน และ 18 หน่วยงานโดยได้นำขยะรีไซเคิล
ไปจำหน่ายให้กับ ร้านรับซื้อของเก่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นำกำลังพล 1 กองร้อย เข้าทำการแข่งขันกองทหาร
เกียรติยศสำหรับรับเสด็จ ฯ  ร่วมกับวงดุริยางค์ของ มทบ.16
ในส่วนของ ทภ.1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ พื้นที่ อ.ปากท่อ และ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าชม
การแข่งขันทหารกองเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ ของ
กองทัพภาคที่ 1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
เกษตรกรที่นำสับปะรดไปจำหน่าย ณ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุม
เตรียมการจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบาง
สองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561
ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลหน้า บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตต์แด่พระสงฆ์ ประจำปี 2561
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การอบรมศีลธรรมทหารประจำเดือน มิ.ย.61 โดยนิมนต์
พระมหาภูมิชาย อัคคปัญโญ (ปธ.๙) วัดเขาวัง จว.ร.บ.
เป็นองค์บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง
"การดำรงตนในแนวทางที่ถูกต้อง"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 92 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91
พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว เป็นประธาน ณ วัดลาดเมธังกร
ต.บางป่า อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ(WAR ROOM) บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.คณธัช มากท้วม รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
หัวหน้าคณะชุดตรวจที่ 2 เดินทางมาตรวจการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ตามนโยบาย ของ แม่ทัพภาคที่ 1
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 112
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาชุมดง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้นำ
สับปะรดมามอบให้ กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน
พล.พัฒนา 1 จำนวน 400 ลูก โดยได้แจกจ่ายดังนี้

1. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 1 จำนวน 100 ลูก
2. โรงประกอบเลี้ยงอาหาร กรมพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 ลูก
3. กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพัก
ค่ายศรีสุริยวงศ์ จำนวน 100 ลูก

4. ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการประกอบกิจการ โรงงานของ บริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงคุณภาพบ่อน้ำสาธารณะ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายนอก และภายใน, เครื่องเติมอากาศ ขนาด 7.5 แรงม้า
จำนวน 4 เครื่อง (บ่อที่ 5 บ่อเติมอากาศ) ณ บริเวณ
แหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในการอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมันม่วงญี่ปุ่น
ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จว.ร.บ.
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมงานเลี้ยงเนื้องในวันสถาปนา
เหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธี ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. และประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.1 รอ. ร่วมกับ โรงสีกิจประเสริฐ (จ.นครปฐม) ร่วมกัน
จัดทำโครงการประชารัฐ โดยการรับซื้อสัปปะรด จำนวน
4 ตัน ในราคา ก.ก.ละ 5 บาท จาก อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรด
ซึ่งเป็นกำลังพลของ พล.พัฒนา 1 คือ จ.ส.อ.กฤษณศักดิ์
สุขเสริมศาล สังกัด ช.พัน.112 ช.1 รอ. ช่วยรับซื้อ จำนวน 1.3 ตัน และ ส.อ.ธีรเดช  พลอยขาว สังกัด พัน.พัฒนา 1
ช่วยรับซื้อ จำนวน 2.7 ตัน เพื่อไปแจกให้กับครู นักเรียน
และประชาชน ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมกับชมรมคนรักเขากระโจม ร่วมตรวจพื้นที่บนเขา
กระโจมเพื่อวางแผนในการปลูกต้นบัวตอง และ ได้ตรวจ
พื้นที่ปลูกป่าในโครงการ ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย
สืบสานพระราชปณิธานฯ ณ บ้านหวายน้อย ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ตรวจเยี่ยมมการฝึกกองทหารเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ
พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพล ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า
บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจพื้นที่การจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ คลองบาง
สองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณคลองบางสองร้อย
ฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ จว.ร.บ. ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
เนื่องจากปัญหาสับปะรดล้นตลาดและมีราคาตกต่ำในปัจจุบัน
โดยการประสาน มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อจำหน่ายสับปะรด ในงาน เพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 "แบ่งปัน พอเพียง
ยั่งยืน" ในห้วงวันที่ 21 - 30 มิ.ย.61 โดยในวันนี้ได้นำ
สับปรดไปจำหน่าย จำนวน 5 ตัน จำหน่ายไปแล้ว
ประมาณ 200 กิโลกรัม
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการขยะ พล.พัฒนา 1
ได้จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ บริการรับฝากขยะและ
แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภค/บริโภค จากสมาชิกตามบ้านพัก
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ตามนโยบาย ผบ.กรม พัฒนา 1
มีสมาชิกนำขยะมาฝากจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหา
กรณีมีผู้ร้องเรียนผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียของฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
แหล่งน้ำสาธารณะหมู่บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61 ซึ่งในการหารือครั้งนี้มี
พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล จากศูนย์ปฎิบัติการปฎิบัติที่ 4
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
เข้าร่วมหารือและติดตามในครั้งนี้ด้วย
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 จัดกำลังพล รับพันธ์กล้าไม้ฯ ในโครงการ
ทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน จำนวน
10,000 กล้า ประกอบด้วย ต้นประดู่ป่า 1,000 ต้น,
ต้นมะค่าโมง 2,000 ต้น, ต้นขี้เหล็กบ้าน 2,000 บ้าน,
ต้นตะแบก 2,000 ต้น, ต้นเสลา 1,000 ต้น,
ต้นอินทนิล 2,000 ต้น ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีและ
นำเข้าเรือนเพาะชำ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรม พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ เพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันทหารกองเกียรติยศภายใน ทภ.1 ณ
ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดการอบรมโครงการเสริมอาชีพให้กับ
ทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากชีวิตราชการ
เป็นทหารกองหนุน ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 และ
นขต.พล.พัฒนา 1 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัณญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการจากปัณหาร้องเรียนของ
ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองและ อบต. ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เทศบาลเมืองก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ติดกับคลองระบายน้ำเสียบริเวณสะพานข้ามคลองท่าเสา
ฝั่งวัดช่องลม ณ บริเวณโรงสูบน้ำฝั่งวัดช่องลม อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ ห้องประชุมดีบอน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.ส่วนปฏิบัติการ กรม พัฒนา 1
รวบรวม และนำชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ
โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
ส่งกองงานศิลปาชีพ ฯ สวนจิตรลดา ประกอบด้วยผ้าไหม
ผ้าจกกะเหรี่ยง ผ้าปักชิ้นงานเครื่องจักสานไม้ไผ่ละเอียด
และเส้นไหม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการ จังหวัดราชบุรี
ไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหา
กษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นวิทยากร และอบรมทำขนมไอศครีม
ไรซ์เบอร์รี่, ไอศครีมมันม่วงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มันม่วงญี่ปุ่น ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุรยวงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ทหารกองเกียรติยศ ภายใน กองทัพภาคที่ 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 52
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) ณ บก.พล.พัฒนา 1
และเยี่ยมโครงการภายในหน่วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีพบญาติทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
ผลัดที่ 1/61 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เพื่อเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริในพื้นที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี และโครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วยฯ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ข่าวรอบรั้วชายแดนใต้ โดย มทภ.1 ส่งมอบถนน
ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนชำรุดฯ ให้ชาว
อำเภอสุคิริน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ทางช่อง NBT ยะลา
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดีโอ

พ.ท. ธนิศร  ลิ่มมั่น  ผบ.พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียจากฟาร์มสุกรไหลลงสู่บ่อน้ำสาธารณะ ในพื้นที่บ้าน
ดอนดิน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  โดยมี
นายวิสิษฎ์
  พวงเพชร  รอง ผวจ.ร.บ. เป็น ปธ. พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
  อบต.ห้วยไผ่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณ ฟาร์มสุกร
ไร้ส้มสุกิจ
  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียน
"ฟาร์มสุกร ไร้ส้มสุกิจ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ" ผลการปฏิบัติ
  นายวิสิษฎ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลง
พื้นที่เพื่อตรวจสอบตามตัวเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ/แทนผบ.พัน.พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ โดยมี ปลัดจว.ร.บ.(จ่าจังหวัดแทนฯ)เป็น ปธ.
คณะทำงาน และมี ผอ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จว.ร.บ. เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ ผลการประชุม มีเรื่อง
เพื่อพิจารณา การกำหนดกรอบนโยบายการทำงานของคณะทำงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยมีมติกลุ่มเป้าหมายเป็น
ราษฏรในพื้นที่และประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ต.ตะนาวศร๊ อ.สวนผึ้ง
ต.บ้านบึง อ.บ้านคาและต.ยางหัก อ.ปากท่อ เป็นเป้าหมาย
หลักในการพัฒนามนุษย์
 เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ ผู้แทน พล.พัฒนา 1
ร่วมกับส่วนราชการ จว.ร.บ. นำโดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รอง ผวจ.ร.บ.ต้อนรับ นายธานี สามารถกิจ ผต.มท.
ในโอกาสมาตรวจราชการ
  ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลากลาง
จว.ร.บ. 7 ประเด็นการตรวจติดตามด้งนี้
1.ความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(รอบที่ 4)
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบฯ61 3.การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 4.การเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและ
น้ำท่วมขัง 5.ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
และการถวายฏีกา 6.การกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวข้อง
กับจุดผ่อนปรนการค้า 7.การเผยแพร่ปชส.ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบสับปะรดให้กับวัดและโรงเรียน ใน
พื้นที่ อ.เมือง จว.ร.บ. จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
1.วัดนาหนอง จำนวน 23 กก. 2.รร.วัดนาหนอง จำนวน 33
กก. 3.วัดอรุณฯ จำนวน 12 กก. 4.รร.วัดอรุณฯ จำนวน 18
กก. 5.วัดห้วยหมู จำนวน 21 กก. 6.รร.วัดห้วยหมู จำนวน
185 กก. 7.วัดห้วยไผ่ จำนวน 9 กก. 8.รร.วัดห้วยไผ่ จำนวน 244 กก. รวมทั้งสิ้น 545 กก. ซึ่งสับปะรดดังกล่าว ทาง
พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย มทภ.1 ด้วยการ
จัดซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำในโครงการ
"รวมพลังไทยช่วยไทย" เมื่อวันอังคารที่ 12 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมกำหนดแนวทาง และการแบ่งมอบความรับผิดชอบการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
ณ ห้องปฏิบัติการ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิ.ย.61
   
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการ
สร้างฝายมีชีวิต โดยมี นาย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ
นายอำเภอบ้านคาเป็นประธาน ณ ลำห้วยหุบสลัดได
บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดไดบ้านพุบอนกลาง
หมู่ 14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี โดยมี
นาย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา
เป็นประธาน โดยหน่วยจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 50 นาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร
จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.ท.ทวี ใยยะธรรม และ
ร.อ.เพชรรัตน์ แสงวิเศษ
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.61 ในส่วนของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 กรุณามอบ
สับปะรดให้กับผู้แทนหน่วย นขต.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ซึ่งทาง พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการ
ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 1 ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรด ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ
ในโครงการ "รวมพลังไทยช่วยไทย" โดยการจัดซื้อสับปะรด จำนวน 4,000 กก. จากเกษตรกรในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง
จว.ราชบุรี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดโครงการไถ่ชีวิตกระบือ, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมตรวจพื้นที่
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงาน
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 6 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงาน งานโครงการซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน และงานโครงการซ่อมปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561
ของ พล.พัฒนา 1 ภายในพื้นที่ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 6 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ จ.ส.อ.นพพงษ์ ศรีเมฆ
สังกัด กองร้อยพัฒนา 1 พัน.พัฒนา 1
ณ วัดอรุณรัตนคีรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) โดยมี
พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทำหน้าที่ประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน ณ อาคารสำนักงาน
กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการ
ประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส
เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี
โดยมี นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 1
(พัน.พัฒนา 1, ช.พัน.52 ช.1 รอ. และ ช.พัน.112 ช.1 รอ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรในตำบล
ห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ
(ทสปช.) นำโดย พล.ต.สุริยาสิทธิ์ ภวังคนันท์
รอง ผอ.สมท.กอ.รมน./หน.คณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสา
ป้องกันชาติ ในโอกาสเดินทางมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ขาดแคลนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พล.พัฒนา 1 ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ พระอุโบสถ วัดนาหนอง อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ประจำปี 2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ราชบุรี
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา
สน.ปรมน.ทบ.จว. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าว
และความมั่นคงระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน
เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ปี พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ราชบุรี
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ.(พ) เลื่อนฐานะเป็นายทหารสัญญาบัตร และ
จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณ
อายุราชการ พล.พัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
( 1 ต.ค. 61 ) ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1 
ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
มอบประกาศนียบัตร และสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ให้กับ จ.ส.อ.สุวิจักขณ์  
ศักดิ์สมบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
นักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
นำคณะนายทหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ท่าน เดินทาง
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของตลาดคลอง
ลัดมะยม อ.นครชัยศรี จว.น.ฐ. เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่
โดยใช้ต้นแบบจากการพัฒนาคลองลัดมะยม เพื่อเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ จว.ร.บ. โดยมี
คุณลุงชวน ชูจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
และคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการ
เป็นประธาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดินปี พ.ศ.2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารบรรยาย
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมโครงการพระราชดำริ
จว.รบ. เนื่องในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน
"ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ" จว.รบ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ
บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมการ
เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จ
เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผล
การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จว.ราชบุรี
โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
โดยมีกำลังพลจาก
พล.พัฒนา ๑, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖
และ ร้อย.ฝรพ๑
ร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 500 นาย ณ
อาคารพลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
เพื่อเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการตรวจสอบ
และประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัวของ ทบ. ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ
น.ส.ปราณี ไชยโย  ลูกทีมก่อพระเจดีย์ทราย ทีมราชบุรี
พัฒนา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่ “ในหลวง ร.10” ไว้เป็นคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ โดยเข้ารักษาตัวตั้งแต่
วันที่ 6-24 เม.ย.61 เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพ

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมรับประทานอาหารเย็น
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่าริมน้ำ)
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ
คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อม จว.ร.บ.
โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พ.ค. 61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
จากฟาร์มสุกร ใน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมฟาร์มสุกรอุดมเดชฟาร์ม
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน ประจำปี 2561 ของ พล.พัฒนา 1 ภายใน
ค่ายบูรฉัตร ที่ดำเนินการโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ.
และ ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
คุณอรรคฤทธิ์  ทรัพย์ยิ่ง ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการ
ในพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง เพื่อตรวจเยี่ยม
และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ (แก่งส้มแมว)
ณ ศูนย์ศิลปาชีพโครงการเฉลิมพระเกียรติ
บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณ
ตรวจเยี่ยมการประชาคมหมู่บ้านของชุดวิทยากร
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จ.ราชบุรี ณ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน
ของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้
ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ชมรมแม่บ้าน พล.พัฒนา 1 นำโดยคุณจิราพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าศูนย์เด็กผู้มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ กช. และการดำเนินโครงการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว
ของกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตาม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ รอง จก.กช. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช.
ค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัว
ของกำลังพลที่เข้าร่วม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
จำนวน 3 ครอบครัว ณ บ้านพักกำลังพลที่ร่วมโครงการฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
นายทหาร , กรม พัฒนา ๑ เข้าพบ นายวิสิษฎ์  พวงเพชร
รอง ผวจ.ร.บ. เพื่อหารือตามโครงการนำร่องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มสุกร
โดย พล.พัฒนา 1 ดำเนินการโดย กรม พัฒนา 1
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการบุกรุก
บ้านวังโค ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมการมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ พล.พัฒนา 1 ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.(พ) เลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ข่าวรอบรั้วชายแดนใต้ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ส่งมอบถนนในใจประชาชน จำนวน 2 สายทาง
ในพื้นที่ จว.น.ธ.  ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ที่ชํารุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอของ จว.ส.ข.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดิโอ

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ ห้องปฏิบัติการ พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16
ครบรอบปีที่ 77 โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา
แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ บก.มทบ.16 อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ราชบุรี
โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี
(ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จว.ราชบุรี)
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ บริเวณลานพื้นแข็ง
หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารช่างที่ 11
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ บก.กรมทหารช่างที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พล.ต.จีรนันท์   กัณฑวงศ์ ผทค.ทบ. ผู้แทน จก.กช.
ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายรองเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ในส่วน ทภ.1 รับผิดชอบ ณ หมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบเส้นทางถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ จว.สงขลา ณ บริเวณสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโทสอง
ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จว.นราธิวาส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชน
ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่
ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ และพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับ
ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมพิธีประดับยศ นนส.ทบ.เหล่า ช. รุ่นที่ 21 (1/60)
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต  เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษา พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.ผล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ คณะบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมฯ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมตรวจผลการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
 เมื่อวันอังคารที่ 24 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพในโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านห้วยม่วง, บ้านห้วยน้ำหนัก, บ้านหนองตาดั้ง,
บ้านพุระกำ และ บ้านหนองมะค่า อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)  
พร้อมคณะ ตรวจผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อย.พัฒนา 2 
พัน.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในงานประเพณีวันท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.รบ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมรับมอบงานศิลปาชีพในโครงการ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ราชบุรี, ธนาคารควาย/โรงเรียนควาย
และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน
และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
(ตึกใหม่) ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมยิงปืนพกสั้นขั้นพื้นฐาน
กองพลพัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จว.ร.บ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน พร้อมร่วมคณะ
ผวจ.ร.บ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ 1 ณ ร้านแมคโดนัลด์ ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีทำบุญและสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี 2561 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัณญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ กองทัพบก และบุพการี (บิดา มารดา)
ของกำลังพล ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และภริยา
พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิราพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และ คณะฯ ร่วมงานแสดงความยินดี
ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและ
ตำแหน่งสูงขึ้น แถลงการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก และแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะ
จักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทร์) อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่
และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1
รักษาพระองค์ ระหว่าง พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม (ท่านเก่า) กับ
พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ (ท่านใหม่) ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร
ชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี โดย
กองพลพัฒนาที่ 1 และเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี
พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์
ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
ว่าที่ ร.ต.สมชาย น่วมนุ่ม ณ ห้อง ผบ.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษา
ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
และคณะ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมือวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1/
หน.ผู้นำตรวจ ให้การต้อนรับ พ.อ.นฤดล สุขมา หน.ชุดตรวจ
พร้อมนำคณะชุดตรวจฯ ตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และการตรวจสอบ
การบริหารงานของกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 และ นขต. เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561" โดยมีเยาวชน
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงาน
กาชาด ประจำปี 2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ซ้อมเตรียมการรับการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ครอบครัวฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 66 พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ช้างดำ
เมล่อนฟาร์ม ณ บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อยพัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.วิทยา  จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงาน
กลั่นกรองแผนงานโครงการ คณะที่ 1  ในโอกาสเดินทาง
มาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจำปีฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานตาม
แผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน หลักสูตรผู้นำ ทสปช.
โดยมีคณะ ผู้บังคับบัญชา
 พล.พัฒนาร่วมพิธี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เมือวันอังคารที่ 20 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันสถาปนา บชร.1
ครบรอบปีที่ 38 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน สวดพระอภิธรรมศพบิดา
จ.ส.อ.มนตรา สมประสงค์ ณ วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ
จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับกำลังพล
และครอบครัวในชื่องาน "ค่ำคืน สุขสันต์ วันวาร สุขขี
ที่ พล.พัฒนา 1" เพื่อเป็นการตอบแทนกำลังพล
และครอบครัว ที่ได้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานใน
พล.พัฒนา 1 โดยมี พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร
ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการจัดงาน
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกดาวน์โหลดภาพบรรยากาศในงาน

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
และบุพการี(บิดา มารดา) กำลังพล ณ ห้องประชุม 2 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมแถลงข่าวการออกสลากกาชาด
ประจำปี 2561 และร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการ
ออกร้านงานกาชาด ของ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา
กองทัพภาคที่ 1 โดยมี คุณเบญจวรรณ  สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมแถลงข่าวงาน  "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาด ประจำปี 2561" ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

     พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ณ โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ได้ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 และการปฏิบัติงานโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพันพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการปูกระเบื้องและ
งานมุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดนครทิพย์ ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 13 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)ประจำปี 2561ของหน่วยขึ้นตรง บก.พล.พัฒนา 1 ในห้วงวันที่ 12-16 มี.ค.61
ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
ในพระบรมชูปถัมป์ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

องพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการตรวจความพร้อม
ก่อนทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ต้้ง)
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ  
เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร (อุดมเดช ฟาร์ม) และ
บ่อน้ำของนายสมชายฯ ณ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.ราชบุรี
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ร้อย.บก.กรม พัฒนา 1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและ
พลทหารร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตที่ ต.บ้านบึง
อ.บ้านคา ตามดำริ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 10-12 มี.ค.61 จำนวน 15 นาย
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มีดำริให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
(Bike For Health) ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกาย และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งสิ้น 23 กม.
เมื่อวันพุธที่ 7 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติฯ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561 ณ
สำนักงานใหญ่สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ณ
วัดบันไดทอง อ.เมืองเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณ จิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก
คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทั้งรับรางวัลมาตรฐาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นางนริศรา ศรีภิรมย์ รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ พร้อมร่วมพิธีเปิด
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ตามกิจกรรม "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน"
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเด็ก เยาวชน จำนวน 80 คน
และผู้ปกครอง จำนวน 80 คน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ เพื่อสรุปสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร รายงาน
ต่อหน่วยเหนือตามห้วงเวลา ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของหน่วย ช.1 รอ. และหน่วยขึ้นตรง
ช.1 รอ. ณ บ้านโกรกสิงขร ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจ
ราชการ โดยชี้แจงผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ทบ.
ประจำปี 2559 ณ บ้านศาลาดิน ม.3, เยี่ยมชมแปลงนาบัว
และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของตลาดประชารัฐ คนไทย
ยิ้มได้ ณ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทีมงาน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี
พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเปิดโครงการประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
และระดับตำบล ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ไชน่าทาวน์ราชบุรี 2018 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
(หน้าร้านกาแฟดีคุ้น) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 ภายในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ซึ่งดำเนิน
การโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ. และ
ช.พัน.52 ช.1 รอ. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบเอกสารแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
เส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การดูแลและ
ขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ให้กับกำลังพล
ตำแหน่ง พลขับรถ ที่บรรจุใน หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่ 1
ในห้วงวันที่ 13 - 14 ก.พ. 61 โดยวิทยากรจาก
กรมการขนส่งทหารบก จำนวน 3 นาย ณ แหล่งรวมยาน
พาหนะ หมวดขนส่งกองร้อยกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความคืบหน้าในการแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ
พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดอมรินทราราม ณ วัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎร โดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดยนางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดย นายวิสิษฎ์
พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหา
การร้องเรียน ผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย จากการ
ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี ณ ห้อง
หลวงยกบัตร ชั้น
3