พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ณ บ่อน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 กรม พัฒนา 1 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เทิดไท้องค์ราชัน "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา
ณ บริเวณวัดท่าราบ และบริเวณคลองตาคต
ม.7 ต.บางแพ  อ.บางแพ จว.รบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีวันสถาปณา กองพันพัฒนาที่ 1
ครบรอบปีที่ 29 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมแนะนำการขายสินค้ารวมทั้งการสั่งสินค้า
และการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ
โดยมี พ.อ. ไกรภพ  ไชยพันธุ์ รอง เสธ.ทภ.1 เป็นประธาน
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในหน่วย ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 ประจำเดือน ก.ค.61
ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงอาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ และการซ่อมบำรุงถนนภายใน
พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายนเรศวร์ วัฒนวงศ์ ผอ.ชลประทาน และนายปรีชา
เริ่มภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ เข้าร่วมประชุม
เรื่องบริหารจัดการตลาดนัดจอแจ ณ ศาลาเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา หมู่ที่ 7
ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพ่อค้า แม่ค้า
ร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย
พร้อมยุทโธปกรณ์ (รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว) เข้าร่วมการ
ซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย 2 ประเทศ 4 ฝ่าย
( ทบ., ปภ., กองทัพประชาชนลาว และ กรมสังคมสงเคราะห์
สปป.ลาว ) และเตรียมการเข้าร่วมการฝึกบรรเทา
สาธารณภัยในกรอบของอาเซียน (ARDEX)
ตั้งแต่ 5 – 14 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย
อาฟเตอร์ (AFAR) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.พ.บ.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดการฝึกเพิ่มพูนลักษณะทหาร
ตามแบบฝึก (คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร
และนายสิบ ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ณ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ช.1 รอ.
 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานตรวจความต้องการงบประมาณกลุ่มงบงาน
ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ตามกลุ่มงบงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2561
ของกำลังพลในสังกัด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบเงินรางวัลชมเชยการแข่งขันกองทหารเกียรติยศให้แก่
ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมการแก้ปัญหากรณี
ราษฎรชาวกะเหรี่ยง(วังโค)บุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ พ.ต.พิสุทธิ์ ทองสุกใส
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(1)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 /ผบ.กกล.รส.จว.ร.บ.
(พล.พัฒนา 1) ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
บ.แว็กกาเบจรีไซค์เคิล ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด และชุด IT
Teams ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ และภูมิทัศน์โดยรอบ
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้า กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.๒ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน
พระราชปณิธานฯ" ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ครั้งที่ 1
ณ พื้นที่บ้านหวายน้อย ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
ช.1 รอ. เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ " กองทัพบก
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ "
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ พื้นที่ ราชพัสดุ บ้านพุตะเคียน
หมู่ 8 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ. โดยมี หน.ส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ครูและ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจความพร้อมของกองร้อย
บรรเทาสาธารณภัย ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปณา
พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 29
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
และคณะ ตรวจความพร้อมในพิธีปลูกป่าตาม
โครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาร
พระราชปณิธานฯ ณ บ.หวายน้อย ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดการฝึกเพิ่มพูลลักษณะทหาร ตามแบบฝึก
(คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร และนายสิบ
ในส่วนของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ครั้งที่ 1
ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับส่วนราชการ/เอกชน ในพื้นที่
จว.ราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำ คลองบางสองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.6
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุมเตรียม
การจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงอาคารภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตามนโยบายของ ผบ.พล.พัฒนา 1
และงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยงานทหาร
ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่เตรียมการจัดโครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำคลองบางสองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ บริเวณคลองบางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ตรวจความเรียบร้อย กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์ม
สุกรในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
ณ แหล่งน้ำสาธารณะบ้านดอยดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 116
โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน ณ บก.มทบ.11
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับ  บริษัท สามารถ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดทำโครงการ
ประชารัฐ โดยการรับซื้อสัปปะรด จำนวน 7 ตัน ในราคา
ก.ก.ละ 5 บาท จาก อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรด เพื่อนำไป
แจกให้กับพนักงานและประชาชน (บริษัท สามารถคอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค
แจ้งวัฒนะ  นนทบุรี ) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้า
การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
(บ่อน้ำสาธารณะ) โดย พัน.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการรับเชื้อ
จุลินทรีย์ จำนวน 21,000 ลิตร จากสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำมาใส่ลงในบ่อที่ 5
(บ่อเติมอากาศ) และดำเนินการนำเชื้อจุลินทรีย์ลงบ่อบำบัด
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อดูความใสของน้ำ
ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน
ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (2)  เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
และผ้าทอราชบุรี  ณ  ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี
เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ณ บริเวณคลองชลประทาน ม.11 บ.ดอนโพ ต.บ้านสิงห์
อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กิตติ คงหอม รอง ผบ.ช.1 รอ.(1) ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา จว.ร.บ.
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรม พัฒนา 1
ติดตามการเจริญเติบโต ของ ต้นกล้วยและต้นอินทผลัม
พร้อมทั้งได้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ
เรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยให้กับกำลังพลในส่วนของกำลังพลสังกัด บก.พล.ช., คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมแก้ว
, คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
วัดประทุม  ณ อาคารบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง
จว.ร.บ. โดยมี พล.ต.มงคล รัตนจันทร์ ผบ.พล.ช. เป็น
ประธานในพิธี 
โดยมีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย
พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล  ผบ.กรมพัฒนา 1 
A071
(ผู้ควบคุม / บรรยาย)
ละคณะผู้ร่วมบรรยายอีก 6 ท่าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ หน้าพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
สอบสัมภาษณ์ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน
เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น ( จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ)
และ ส.อ. เป็น จ. ) ภายใน พล.พัฒนา 1
ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ควบคุมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเลื่อนขึ้น
ครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น (จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) และ ส.อ.
เป็น จ.) ภายใน บก.และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ปลูกป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
ณ พื้นที่ราชพัสดุบ้านพุตะเคียน ต.แก้มอ้น จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ธนาคารขยะ พล พัฒนา 1 (กรม พัฒนา 1)ได้รับซื้อขยะ
รีไซเคิลภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ในห้วงเดือนมิถุนายน ได้
จำนวน 340 กิโลกรัมโดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ 500 คน และ 18 หน่วยงานโดยได้นำขยะรีไซเคิล
ไปจำหน่ายให้กับ ร้านรับซื้อของเก่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นำกำลังพล 1 กองร้อย เข้าทำการแข่งขันกองทหาร
เกียรติยศสำหรับรับเสด็จ ฯ  ร่วมกับวงดุริยางค์ของ มทบ.16
ในส่วนของ ทภ.1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ พื้นที่ อ.ปากท่อ และ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าชม
การแข่งขันทหารกองเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ ของ
กองทัพภาคที่ 1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
เกษตรกรที่นำสับปะรดไปจำหน่าย ณ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุม
เตรียมการจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบาง
สองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561
ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลหน้า บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตต์แด่พระสงฆ์ ประจำปี 2561
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การอบรมศีลธรรมทหารประจำเดือน มิ.ย.61 โดยนิมนต์
พระมหาภูมิชาย อัคคปัญโญ (ปธ.๙) วัดเขาวัง จว.ร.บ.
เป็นองค์บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง
"การดำรงตนในแนวทางที่ถูกต้อง"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 92 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91
พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว เป็นประธาน ณ วัดลาดเมธังกร
ต.บางป่า อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ(WAR ROOM) บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.คณธัช มากท้วม รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
หัวหน้าคณะชุดตรวจที่ 2 เดินทางมาตรวจการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ตามนโยบาย ของ แม่ทัพภาคที่ 1
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 112
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาชุมดง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้นำ
สับปะรดมามอบให้ กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน
พล.พัฒนา 1 จำนวน 400 ลูก โดยได้แจกจ่ายดังนี้

1. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 1 จำนวน 100 ลูก
2. โรงประกอบเลี้ยงอาหาร กรมพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 ลูก
3. กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพัก
ค่ายศรีสุริยวงศ์ จำนวน 100 ลูก

4. ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการประกอบกิจการ โรงงานของ บริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงคุณภาพบ่อน้ำสาธารณะ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายนอก และภายใน, เครื่องเติมอากาศ ขนาด 7.5 แรงม้า
จำนวน 4 เครื่อง (บ่อที่ 5 บ่อเติมอากาศ) ณ บริเวณ
แหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในการอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมันม่วงญี่ปุ่น
ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จว.ร.บ.
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมงานเลี้ยงเนื้องในวันสถาปนา
เหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธี ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. และประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.1 รอ. ร่วมกับ โรงสีกิจประเสริฐ (จ.นครปฐม) ร่วมกัน
จัดทำโครงการประชารัฐ โดยการรับซื้อสัปปะรด จำนวน
4 ตัน ในราคา ก.ก.ละ 5 บาท จาก อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรด
ซึ่งเป็นกำลังพลของ พล.พัฒนา 1 คือ จ.ส.อ.กฤษณศักดิ์
สุขเสริมศาล สังกัด ช.พัน.112 ช.1 รอ. ช่วยรับซื้อ จำนวน 1.3 ตัน และ ส.อ.ธีรเดช  พลอยขาว สังกัด พัน.พัฒนา 1
ช่วยรับซื้อ จำนวน 2.7 ตัน เพื่อไปแจกให้กับครู นักเรียน
และประชาชน ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมกับชมรมคนรักเขากระโจม ร่วมตรวจพื้นที่บนเขา
กระโจมเพื่อวางแผนในการปลูกต้นบัวตอง และ ได้ตรวจ
พื้นที่ปลูกป่าในโครงการ ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย
สืบสานพระราชปณิธานฯ ณ บ้านหวายน้อย ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ตรวจเยี่ยมมการฝึกกองทหารเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ
พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพล ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า
บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจพื้นที่การจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ คลองบาง
สองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณคลองบางสองร้อย
ฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ จว.ร.บ. ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
เนื่องจากปัญหาสับปะรดล้นตลาดและมีราคาตกต่ำในปัจจุบัน
โดยการประสาน มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อจำหน่ายสับปะรด ในงาน เพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 "แบ่งปัน พอเพียง
ยั่งยืน" ในห้วงวันที่ 21 - 30 มิ.ย.61 โดยในวันนี้ได้นำ
สับปรดไปจำหน่าย จำนวน 5 ตัน จำหน่ายไปแล้ว
ประมาณ 200 กิโลกรัม
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการขยะ พล.พัฒนา 1
ได้จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ บริการรับฝากขยะและ
แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภค/บริโภค จากสมาชิกตามบ้านพัก
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ตามนโยบาย ผบ.กรม พัฒนา 1
มีสมาชิกนำขยะมาฝากจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหา
กรณีมีผู้ร้องเรียนผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียของฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
แหล่งน้ำสาธารณะหมู่บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61 ซึ่งในการหารือครั้งนี้มี
พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล จากศูนย์ปฎิบัติการปฎิบัติที่ 4
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
เข้าร่วมหารือและติดตามในครั้งนี้ด้วย
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 จัดกำลังพล รับพันธ์กล้าไม้ฯ ในโครงการ
ทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน จำนวน
10,000 กล้า ประกอบด้วย ต้นประดู่ป่า 1,000 ต้น,
ต้นมะค่าโมง 2,000 ต้น, ต้นขี้เหล็กบ้าน 2,000 บ้าน,
ต้นตะแบก 2,000 ต้น, ต้นเสลา 1,000 ต้น,
ต้นอินทนิล 2,000 ต้น ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีและ
นำเข้าเรือนเพาะชำ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรม พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 20 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ เพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันทหารกองเกียรติยศภายใน ทภ.1 ณ
ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดการอบรมโครงการเสริมอาชีพให้กับ
ทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากชีวิตราชการ
เป็นทหารกองหนุน ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 และ
นขต.พล.พัฒนา 1 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัณญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการจากปัณหาร้องเรียนของ
ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองและ อบต. ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เทศบาลเมืองก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ติดกับคลองระบายน้ำเสียบริเวณสะพานข้ามคลองท่าเสา
ฝั่งวัดช่องลม ณ บริเวณโรงสูบน้ำฝั่งวัดช่องลม อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ ห้องประชุมดีบอน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.ส่วนปฏิบัติการ กรม พัฒนา 1
รวบรวม และนำชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ
โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
ส่งกองงานศิลปาชีพ ฯ สวนจิตรลดา ประกอบด้วยผ้าไหม
ผ้าจกกะเหรี่ยง ผ้าปักชิ้นงานเครื่องจักสานไม้ไผ่ละเอียด
และเส้นไหม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการ จังหวัดราชบุรี
ไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหา
กษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นวิทยากร และอบรมทำขนมไอศครีม
ไรซ์เบอร์รี่, ไอศครีมมันม่วงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มันม่วงญี่ปุ่น ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุรยวงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ทหารกองเกียรติยศ ภายใน กองทัพภาคที่ 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 52
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) ณ บก.พล.พัฒนา 1
และเยี่ยมโครงการภายในหน่วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีพบญาติทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
ผลัดที่ 1/61 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เพื่อเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริในพื้นที่ จว.เพชรบุรี และ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี และโครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วยฯ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ข่าวรอบรั้วชายแดนใต้ โดย มทภ.1 ส่งมอบถนน
ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนชำรุดฯ ให้ชาว
อำเภอสุคิริน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ทางช่อง NBT ยะลา
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดีโอ

พ.ท. ธนิศร  ลิ่มมั่น  ผบ.พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียจากฟาร์มสุกรไหลลงสู่บ่อน้ำสาธารณะ ในพื้นที่บ้าน
ดอนดิน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  โดยมี
นายวิสิษฎ์
  พวงเพชร  รอง ผวจ.ร.บ. เป็น ปธ. พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
  อบต.ห้วยไผ่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณ ฟาร์มสุกร
ไร้ส้มสุกิจ
  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียน
"ฟาร์มสุกร ไร้ส้มสุกิจ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ" ผลการปฏิบัติ
  นายวิสิษฎ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลง
พื้นที่เพื่อตรวจสอบตามตัวเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ/แทนผบ.พัน.พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ โดยมี ปลัดจว.ร.บ.(จ่าจังหวัดแทนฯ)เป็น ปธ.
คณะทำงาน และมี ผอ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จว.ร.บ. เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ ผลการประชุม มีเรื่อง
เพื่อพิจารณา การกำหนดกรอบนโยบายการทำงานของคณะทำงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยมีมติกลุ่มเป้าหมายเป็น
ราษฏรในพื้นที่และประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ต.ตะนาวศร๊ อ.สวนผึ้ง
ต.บ้านบึง อ.บ้านคาและต.ยางหัก อ.ปากท่อ เป็นเป้าหมาย
หลักในการพัฒนามนุษย์
 เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ ผู้แทน พล.พัฒนา 1
ร่วมกับส่วนราชการ จว.ร.บ. นำโดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รอง ผวจ.ร.บ.ต้อนรับ นายธานี สามารถกิจ ผต.มท.
ในโอกาสมาตรวจราชการ
  ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลากลาง
จว.ร.บ. 7 ประเด็นการตรวจติดตามด้งนี้
1.ความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(รอบที่ 4)
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบฯ61 3.การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 4.การเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและ
น้ำท่วมขัง 5.ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
และการถวายฏีกา 6.การกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวข้อง
กับจุดผ่อนปรนการค้า 7.การเผยแพร่ปชส.ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบสับปะรดให้กับวัดและโรงเรียน ใน
พื้นที่ อ.เมือง จว.ร.บ. จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
1.วัดนาหนอง จำนวน 23 กก. 2.รร.วัดนาหนอง จำนวน 33
กก. 3.วัดอรุณฯ จำนวน 12 กก. 4.รร.วัดอรุณฯ จำนวน 18
กก. 5.วัดห้วยหมู จำนวน 21 กก. 6.รร.วัดห้วยหมู จำนวน
185 กก. 7.วัดห้วยไผ่ จำนวน 9 กก. 8.รร.วัดห้วยไผ่ จำนวน 244 กก. รวมทั้งสิ้น 545 กก. ซึ่งสับปะรดดังกล่าว ทาง
พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย มทภ.1 ด้วยการ
จัดซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำในโครงการ
"รวมพลังไทยช่วยไทย" เมื่อวันอังคารที่ 12 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมกำหนดแนวทาง และการแบ่งมอบความรับผิดชอบการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
ณ ห้องปฏิบัติการ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิ.ย.61
   
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการ
สร้างฝายมีชีวิต โดยมี นาย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ
นายอำเภอบ้านคาเป็นประธาน ณ ลำห้วยหุบสลัดได
บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดไดบ้านพุบอนกลาง
หมู่ 14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี โดยมี
นาย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา
เป็นประธาน โดยหน่วยจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 50 นาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร
จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.ท.ทวี ใยยะธรรม และ
ร.อ.เพชรรัตน์ แสงวิเศษ
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.61 ในส่วนของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 กรุณามอบ
สับปะรดให้กับผู้แทนหน่วย นขต.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ซึ่งทาง พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการ
ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 1 ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรด ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ
ในโครงการ "รวมพลังไทยช่วยไทย" โดยการจัดซื้อสับปะรด จำนวน 4,000 กก. จากเกษตรกรในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง
จว.ราชบุรี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดโครงการไถ่ชีวิตกระบือ, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมตรวจพื้นที่
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงาน
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 6 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงาน งานโครงการซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน และงานโครงการซ่อมปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561
ของ พล.พัฒนา 1 ภายในพื้นที่ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 6 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ จ.ส.อ.นพพงษ์ ศรีเมฆ
สังกัด กองร้อยพัฒนา 1 พัน.พัฒนา 1
ณ วัดอรุณรัตนคีรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) โดยมี
พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทำหน้าที่ประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน ณ อาคารสำนักงาน
กสทช.เขต 16 (ราชบุรี) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการ
ประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส
เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี
โดยมี นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 1
(พัน.พัฒนา 1, ช.พัน.52 ช.1 รอ. และ ช.พัน.112 ช.1 รอ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรในตำบล
ห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ
(ทสปช.) นำโดย พล.ต.สุริยาสิทธิ์ ภวังคนันท์
รอง ผอ.สมท.กอ.รมน./หน.คณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสา
ป้องกันชาติ ในโอกาสเดินทางมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ขาดแคลนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พล.พัฒนา 1 ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ พระอุโบสถ วัดนาหนอง อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ประจำปี 2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ราชบุรี
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา
สน.ปรมน.ทบ.จว. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าว
และความมั่นคงระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน
เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ปี พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ราชบุรี
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ.(พ) เลื่อนฐานะเป็นายทหารสัญญาบัตร และ
จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณ
อายุราชการ พล.พัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
( 1 ต.ค. 61 ) ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1 
ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
มอบประกาศนียบัตร และสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ให้กับ จ.ส.อ.สุวิจักขณ์  
ศักดิ์สมบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
นักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
นำคณะนายทหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ท่าน เดินทาง
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของตลาดคลอง
ลัดมะยม อ.นครชัยศรี จว.น.ฐ. เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่
โดยใช้ต้นแบบจากการพัฒนาคลองลัดมะยม เพื่อเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ จว.ร.บ. โดยมี
คุณลุงชวน ชูจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
และคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการ
เป็นประธาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดินปี พ.ศ.2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารบรรยาย
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมโครงการพระราชดำริ
จว.รบ. เนื่องในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน
"ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ" จว.รบ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ
บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมการ
เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จ
เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผล
การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จว.ราชบุรี
โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
โดยมีกำลังพลจาก
พล.พัฒนา ๑, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖
และ ร้อย.ฝรพ๑
ร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 500 นาย ณ
อาคารพลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
เพื่อเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการตรวจสอบ
และประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัวของ ทบ. ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ
น.ส.ปราณี ไชยโย  ลูกทีมก่อพระเจดีย์ทราย ทีมราชบุรี
พัฒนา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่ “ในหลวง ร.10” ไว้เป็นคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ โดยเข้ารักษาตัวตั้งแต่
วันที่ 6-24 เม.ย.61 เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพ

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมรับประทานอาหารเย็น
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่าริมน้ำ)
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ
คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อม จว.ร.บ.
โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พ.ค. 61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
จากฟาร์มสุกร ใน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมฟาร์มสุกรอุดมเดชฟาร์ม
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน ประจำปี 2561 ของ พล.พัฒนา 1 ภายใน
ค่ายบูรฉัตร ที่ดำเนินการโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ.
และ ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
คุณอรรคฤทธิ์  ทรัพย์ยิ่ง ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการ
ในพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง เพื่อตรวจเยี่ยม
และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ (แก่งส้มแมว)
ณ ศูนย์ศิลปาชีพโครงการเฉลิมพระเกียรติ
บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณ
ตรวจเยี่ยมการประชาคมหมู่บ้านของชุดวิทยากร
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จ.ราชบุรี ณ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน
ของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้
ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ชมรมแม่บ้าน พล.พัฒนา 1 นำโดยคุณจิราพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าศูนย์เด็กผู้มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ กช. และการดำเนินโครงการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว
ของกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตาม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ รอง จก.กช. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช.
ค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัว
ของกำลังพลที่เข้าร่วม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
จำนวน 3 ครอบครัว ณ บ้านพักกำลังพลที่ร่วมโครงการฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
นายทหาร , กรม พัฒนา ๑ เข้าพบ นายวิสิษฎ์  พวงเพชร
รอง ผวจ.ร.บ. เพื่อหารือตามโครงการนำร่องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มสุกร
โดย พล.พัฒนา 1 ดำเนินการโดย กรม พัฒนา 1
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการบุกรุก
บ้านวังโค ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมการมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ พล.พัฒนา 1 ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.(พ) เลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ข่าวรอบรั้วชายแดนใต้ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ส่งมอบถนนในใจประชาชน จำนวน 2 สายทาง
ในพื้นที่ จว.น.ธ.  ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ที่ชํารุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอของ จว.ส.ข.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดิโอ

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ ห้องปฏิบัติการ พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16
ครบรอบปีที่ 77 โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา
แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ บก.มทบ.16 อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ราชบุรี
โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี
(ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จว.ราชบุรี)
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ บริเวณลานพื้นแข็ง
หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารช่างที่ 11
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ บก.กรมทหารช่างที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พล.ต.จีรนันท์   กัณฑวงศ์ ผทค.ทบ. ผู้แทน จก.กช.
ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายรองเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ในส่วน ทภ.1 รับผิดชอบ ณ หมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบเส้นทางถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ จว.สงขลา ณ บริเวณสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโทสอง
ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จว.นราธิวาส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชน
ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่
ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ และพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับ
ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมพิธีประดับยศ นนส.ทบ.เหล่า ช. รุ่นที่ 21 (1/60)
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต  เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษา พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.ผล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ คณะบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมฯ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมตรวจผลการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
 เมื่อวันอังคารที่ 24 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพในโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านห้วยม่วง, บ้านห้วยน้ำหนัก, บ้านหนองตาดั้ง,
บ้านพุระกำ และ บ้านหนองมะค่า อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)  
พร้อมคณะ ตรวจผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อย.พัฒนา 2 
พัน.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในงานประเพณีวันท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.รบ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมรับมอบงานศิลปาชีพในโครงการ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ราชบุรี, ธนาคารควาย/โรงเรียนควาย
และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน
และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
(ตึกใหม่) ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมยิงปืนพกสั้นขั้นพื้นฐาน
กองพลพัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จว.ร.บ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน พร้อมร่วมคณะ
ผวจ.ร.บ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ 1 ณ ร้านแมคโดนัลด์ ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีทำบุญและสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี 2561 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัณญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ กองทัพบก และบุพการี (บิดา มารดา)
ของกำลังพล ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และภริยา
พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิราพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และ คณะฯ ร่วมงานแสดงความยินดี
ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและ
ตำแหน่งสูงขึ้น แถลงการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก และแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะ
จักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทร์) อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่
และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1
รักษาพระองค์ ระหว่าง พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม (ท่านเก่า) กับ
พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ (ท่านใหม่) ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร
ชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี โดย
กองพลพัฒนาที่ 1 และเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี
พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์
ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
ว่าที่ ร.ต.สมชาย น่วมนุ่ม ณ ห้อง ผบ.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษา
ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
และคณะ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมือวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1/
หน.ผู้นำตรวจ ให้การต้อนรับ พ.อ.นฤดล สุขมา หน.ชุดตรวจ
พร้อมนำคณะชุดตรวจฯ ตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และการตรวจสอบ
การบริหารงานของกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 และ นขต. เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561" โดยมีเยาวชน
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงาน
กาชาด ประจำปี 2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ซ้อมเตรียมการรับการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ครอบครัวฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 66 พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ช้างดำ
เมล่อนฟาร์ม ณ บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อยพัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.วิทยา  จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงาน
กลั่นกรองแผนงานโครงการ คณะที่ 1  ในโอกาสเดินทาง
มาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจำปีฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานตาม
แผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน หลักสูตรผู้นำ ทสปช.
โดยมีคณะ ผู้บังคับบัญชา
 พล.พัฒนาร่วมพิธี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เมือวันอังคารที่ 20 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันสถาปนา บชร.1
ครบรอบปีที่ 38 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน สวดพระอภิธรรมศพบิดา
จ.ส.อ.มนตรา สมประสงค์ ณ วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ
จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับกำลังพล
และครอบครัวในชื่องาน "ค่ำคืน สุขสันต์ วันวาร สุขขี
ที่ พล.พัฒนา 1" เพื่อเป็นการตอบแทนกำลังพล
และครอบครัว ที่ได้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานใน
พล.พัฒนา 1 โดยมี พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร
ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการจัดงาน
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกดาวน์โหลดภาพบรรยากาศในงาน

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
และบุพการี(บิดา มารดา) กำลังพล ณ ห้องประชุม 2 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมแถลงข่าวการออกสลากกาชาด
ประจำปี 2561 และร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการ
ออกร้านงานกาชาด ของ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา
กองทัพภาคที่ 1 โดยมี คุณเบญจวรรณ  สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมแถลงข่าวงาน  "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาด ประจำปี 2561" ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

     พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ณ โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ได้ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 และการปฏิบัติงานโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพันพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการปูกระเบื้องและ
งานมุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดนครทิพย์ ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 13 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)ประจำปี 2561ของหน่วยขึ้นตรง บก.พล.พัฒนา 1 ในห้วงวันที่ 12-16 มี.ค.61
ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
ในพระบรมชูปถัมป์ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

องพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการตรวจความพร้อม
ก่อนทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ต้้ง)
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ  
เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร (อุดมเดช ฟาร์ม) และ
บ่อน้ำของนายสมชายฯ ณ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.ราชบุรี
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ร้อย.บก.กรม พัฒนา 1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและ
พลทหารร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตที่ ต.บ้านบึง
อ.บ้านคา ตามดำริ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 10-12 มี.ค.61 จำนวน 15 นาย
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มีดำริให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
(Bike For Health) ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกาย และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งสิ้น 23 กม.
เมื่อวันพุธที่ 7 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติฯ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561 ณ
สำนักงานใหญ่สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ณ
วัดบันไดทอง อ.เมืองเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณ จิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก
คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทั้งรับรางวัลมาตรฐาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นางนริศรา ศรีภิรมย์ รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ พร้อมร่วมพิธีเปิด
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ตามกิจกรรม "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน"
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเด็ก เยาวชน จำนวน 80 คน
และผู้ปกครอง จำนวน 80 คน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ เพื่อสรุปสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร รายงาน
ต่อหน่วยเหนือตามห้วงเวลา ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของหน่วย ช.1 รอ. และหน่วยขึ้นตรง
ช.1 รอ. ณ บ้านโกรกสิงขร ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจ
ราชการ โดยชี้แจงผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ทบ.
ประจำปี 2559 ณ บ้านศาลาดิน ม.3, เยี่ยมชมแปลงนาบัว
และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของตลาดประชารัฐ คนไทย
ยิ้มได้ ณ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทีมงาน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี
พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเปิดโครงการประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
และระดับตำบล ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ไชน่าทาวน์ราชบุรี 2018 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
(หน้าร้านกาแฟดีคุ้น) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 ภายในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ซึ่งดำเนิน
การโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ. และ
ช.พัน.52 ช.1 รอ. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบเอกสารแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
เส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การดูแลและ
ขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ให้กับกำลังพล
ตำแหน่ง พลขับรถ ที่บรรจุใน หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่ 1
ในห้วงวันที่ 13 - 14 ก.พ. 61 โดยวิทยากรจาก
กรมการขนส่งทหารบก จำนวน 3 นาย ณ แหล่งรวมยาน
พาหนะ หมวดขนส่งกองร้อยกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความคืบหน้าในการแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ
พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดอมรินทราราม ณ วัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎร โดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดยนางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดย นายวิสิษฎ์
พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหา
การร้องเรียน ผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย จากการ
ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี ณ ห้อง
หลวงยกบัตร ชั้น
3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1
และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา
(ระยะ 2) ปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการโดย หน่วยทหาร
ช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 1 ณ สายทาง บ้านกะดูนง -
บ้านไอร์ปาเซ ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ระยะทาง 5.61 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา (ระยะ 2) ปีงบประมาณ 2561
ที่ดำเนินการ หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 1 ณ
สายทางเลียบทางรถไฟ บ้านบือราแง - บ้านโต๊ะเด็ง และ
หลังสถานีรถไฟ - ปะดอสา และ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.89 กิโลเมตร
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร ในส่วนของ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ได้แก่
พ.ต.ศราวุธ สัตตบุศย์ และ ร.ท.ทนงศักดิ์ จันไชย ณ
ห้องประชุม 2 กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในฐานะผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องในพิธีเปิด
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการนี้
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นนักประดิษฐ์
คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากการนำ ระบบ รับ – ส่ง
ข้อมูลอัจฉริยะ (I – Control) เข้าร่วมประกวด
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม
คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบหมายให้
พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์
พระราชทาน ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้าน
คุณวงจันทร์ ด้วงปรึกษา ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
"ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และ สมัชชาคุณธรรมภาค
กลาง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 - 2564) ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการจัดกิจกรรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประกอบด้วย กิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างค่าโปรตีน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
86 พรรษา 12 ส.ค. 61
และมอบเสื้อกันหนาวให้กับราษฎร,
กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งร่วม
ประชุมหารือ เรื่องการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารชุมชน /
โรงเรียนและธนาคารควาย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวเชิงวน
เกษตรและวัฒนธรรมบ้านหนองตาดั้ง" ณ หมู่ 6 ตำบล
ตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนาที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ของ โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรม
รัตราษฏร์บำรุง) โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 2 ปี วันมรณภาพ
พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี , อดีตเจ้าอาวาส วัดนาหนอง โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ
กุฏิหอฉัน วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ม.ค. 61 โดยมี พระครูโสภณปัญญาวัฒน์
วัดท้ายเมือง จังหวัดราชบุรี เป็น องค์บรรยายธรรม ในหัวข้อ
เรื่อง "การไม่คบคนพาล" ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอน
พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยหนาว
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
สนับสนุนเสื้อกันหนาว จำนวน
500 ตัว และน้ำดื่มอีกจำนวน
2,400 ขวด มีการมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนวัดห้วยหมู ,
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี และ มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับ
ประชาชนและนักเรียนได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่
จำนวน
50 คน นักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ จำนวน 50 คน
นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยหมู จำนวน
100 คน นักเรียน
โรงเรียนวัดนาหนอง จำนวน
50 คน นักเรียน
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี จำนวน
50 คน
โรงเรียนวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดย นายณรงค์ พรหมอยู่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
กับ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ว่าด้วยการจัด
โครงการเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษ์ฏ อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ และปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร (ฟาร์มอุดมเดช) ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ,
นายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายก อบต.ธรรมเสน และ
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงาน
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรส และบุพการีของ
กำลังพลที่ทุพพลภาพ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี 2561 โดยมี พลโทจักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
เป็นประธาน ณ สนามหน้า กองบัญชาการ กรมการทหารช่าง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พลพัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ
โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ เนื่องใน
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ ของ กองพลพัฒนาที่ 1
ประจำปี 2561 ณ สถานที่จัดงาน ด้านข้าง อาคารพันธ์เพิ่มศิริ
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พลพัฒนา 1
ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการ "รถปลดทุกข์" โดยทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกระบวน
การกำจัดน้ำเสียของฟาร์มหมู ส่งผลให้บ่อน้ำสาธารณะ และ
บ่อน้ำบาดาลที่ใช้ทำประปาหมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ทำการ
เกษตรเสียหายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คุณธรรมบ้านดอยดิน ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ลานพื้นแข้งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงตรวจศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
บ้านดอยดิน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี เนื่องจาก
ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้
บ้านดอยดินฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
ผลัดที่ 2/60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา
หลอกขายสินค้าทาง facebook ซึ่งมีหมายจับจำนวน 7
หมาย ซึ่งผู้ต้องหาได้ก่อเหตุหลอกลวงในคดีต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และผู้เสียหาย มีการร้องเรียนตามสื่อ
ต่าง ๆ เฉพาะในรอบเดือนที่ผ่านมามีเงินเข้าบัญชีคนร้าย
ประมาณ 4 แสนบาท
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน พล.พัฒนา 1
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 ณ บริเวณหน้าร้าน
แม็คโดนัล สาขาถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ
เมื่อวันศุกร์ 28 ธ.ค. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน จว.ราชบุรี
ไตรมาสที่ 1/2561 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,
ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและมอบของขวัญปีใหม่
ประจำปี 2561 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ร่วมพิธีมอบเงิน
ทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในบรมราชานุเคราะห์
พื้นที่โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.อ.นพดล
วรรธโนทัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง
เป็นประธาน มีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับ
พระราชทานเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 45 คน
รวมเงินทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 1,420,000 บาท
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการแข่งขันวิ่ง "ตะนาวศรีเทรล 2017" ในโอกาสเข้าขอบคุณ ที่หน่วยได้ให้การสนับสนุน
กำลังพล และสถานที่จัดการแข่งขัน ณ ห้องรับรอง
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย พล.พัฒนา 1 และ เหล่ากาชาด
จว.ราชบุรี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็น
ธรรมระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี และ อ.ปากท่อ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานปกครอง, ฝ่าย
ความมั่นคง และเจ้าหน้าที่งานปกครองที่ทำการปกครอง
จำนวน 277 คน ร่วมโครงการ โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื่น
ให้ผืนป่า ป่าชุมชน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี ณ
บริเวณป่าชุมชนบ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ฯ
พร้อมทั้งเดินทางตรวจพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียน
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 2 ชป. ได้แก่ ชป.4 (บ.ห้วยผาก
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง) และ ชป.5 (บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จว.ราชบุรี เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ฯ
พร้อมทั้งเดินทางตรวจพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 ชป. ได้แก่ ชป.2 (บ.ไทย
ประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ), ชป.3 (บ.โป่งกระทิง
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา) และ ชป.1 (บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมต้อนรับคณะ วทบ. พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยายและ
ให้นโยบายในการรับราชการของนักศึกษาต่อไป ณ
แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี จำนวน 50 ผืน ณ ห้องประชุม
บ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับชุดปฏิบัติการฯ ณ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ให้กับชุดปฏิบัติการฯ ณ โครงการตาม
พระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และ
บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล ณ บก.พล.พัฒนา 1 และ
เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือบุพการี ณ บ้านพักของกำลังพล
เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธาน ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
จว.นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณริมคลองระบายน้ำ (คลองฝรั่ง)
และริมทางรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 5 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธ.ค.60 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง
จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธ.ค.60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะวิ่ง
โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
โดย ตูน บอดี้แสลม พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเข้าร่วม
โครงการ ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. (หจก.เทียนชัยปิโตเลียมจำกัด)
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานงานวัฒนธรรม
จว.ร.บ. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณลานหน้า โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.69
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัย
พยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะ นนร. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 50 นาย เข้าศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ พล.พัฒนา 1 โดยมี พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ผบช. ให้การต้อนรับ ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จว.ร.บ. ประจำปี2560 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดแจ้งเจริญ
ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 2/60
ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(โดย พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ อ.บางแพ จว.ราชบุรี) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณ
แผ่นดิน ทภ.1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ อ.บางแพ จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ.2560 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.อ่างหิน
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(โดย พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณ
แผ่นดิน ทภ.1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) โดยมีผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 300 คน ณ ห้องประชุมต้นสุวรรณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บก.กช
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.อ.องอาจ แจ่มดี
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 และ พ.อ.ศุภวัฒน์ ประเทืองทิน
เสธ.กรม พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ อาคาร
โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมรับฟังแถลงข่าวโครงการ
"ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เพื่อ
ระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 11
โรงพยาบาล โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ รพ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
กรุณามอบยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น ให้กับหน่วยในสังกัด
พล.พัฒนา 1 จำนวน 7 หน่วยๆ ละ 500 ยอด ตามโครงการ
ปลูกมันหวานญี่ปุ่น เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม แก้ไขปัญหาหนี้สิน
และเพื่อดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการมอบถุงของขวัญให้กับนายทหารประทวน
ในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอล
บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมแจกจ่ายอาหารที่ประกอบเลี้ยงโดยรถครัวสนามให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.กุฎี
อ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2560 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. ๖๐
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และหน่วยได้ร่วมกับ รพ.ค่ายอดิศร
จว.สระบุรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางบาล อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา กรม พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 28
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับ นนส.ทบ.
เหล่า ช. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 (2/59) โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน ณ
สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันสถาปนาค่าย
จักรพงษ์ ครบรอบ 98 ปี ณ บก.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์
จว.ปราจีนบุรี โดยมี มทภ.1 เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำเขาชุมดง
ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี ไปยัง
กลางแม่น้ำแม่กลอง (บริเวณด้านข้างสนามกีฬา กช.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนาย ประยงค์ จันทร์เต็ง
นอภ.บ้านโป่ง เป็นประธาน ณ วัดบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ พระเมรุมาศ
จำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจความเรียบร้อย ประชาชน
ที่มาร่วมพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ
วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ และ วัดโชติทายการาม
อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีพระราชกุศลออก
พระเมรุมาศ ณ วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี โดยมี
นาย ประยงค์ จันทร์เต็ง นอภ.บ้านโป่งเป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ วัดปากท่อ
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี โดยมี นายอำเภอปากท่อ เป็นประธาน
ในพิธีฯ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
นำกำลังพลจิตอาสาเฉพาะกิจของหน่วย ร่วมกิจกรรม
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ภายใน
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายจิตอาสา
เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคาร อบจ.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดเกตุน้อยอัมพวัน
ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีมอบโคตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สถานที่ 2
อำเภอ ได้แก่ อ.ดำเนินสะดวก และ อ.บางแพ จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมพื้นที่งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พร้อมทั้งร่วมกับจิตอาสาปลูกต้น
ดาวเรืองและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย และศูนย์อินเตอร์เน็ต
เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อโซชียลต่างๆ ณ บก.กรม พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ
สถานที่ 7 อำเภอทั่ว จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมี
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีสุริยวงศาราม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธี
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาที่สมัครเป็นจิตอาสา
รอว. CAT- 904 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประชาชน
จิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ปิยะราชา รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัย
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมี
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน ณ
ห้องประชุม บก.มทบ.16 เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
ประจำจังหวัดราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเทโวโรหนะ (วันพระเจ้าเปิดโลก)
โดยมี คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ณ
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ฝึกสอน
และนักกีฬายิงปืน ทีมยิงปืน พล.พัฒนา 1 เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก
่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสนุ้กเกอร์ภายใน พล.พัฒนา 1 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย
พ.อ.(พ)ศรุต สีเหนี่ยง, พ.อ.สมภพ ขุนพลพิทักษ์ และ
พ.อ.ประชา บุญพิทักษ์สกุล ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเข้ารับเครื่องแต่งกายจิตอาสาพระราชทาน
ของ รอว. CAT 904 ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้ารับเครื่องแต่งกายจิตอาสาพระราชทาน ณ
ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.ทภ.1 เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย
พ.ท.กิตติภัต สุขสรรค์ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา 1,
พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1,
ร.ต.ประเวศ วัติรางกูล และ ร.ต.ประสิทธิ์ คืดนอก ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้าแสดงยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย (ท่านใหม่), นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ เป็นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี (ท่านใหม่) และ นางณิทฐา แสวงทอง
เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่) ในโอกาส
จะเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลาง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
หน่วย ช.ฉก.ทภ.1 ( พล.พัฒนา 1 ) ณ สนามบิน
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี ปล่อยขบวน
รถขนกระถางเซรามิก สำหรับใช้ประดับโดยรอบมณฑลพิธี
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ
โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบโล่และของที่ระลึก ให้กับกำลังพล
ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561
(ลาออก 1 ต.ค.60) ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดอาคาร Army Engineer Knowledge Park
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในรูปแบบ "ห้องสมุดมีชีวิต" โดยมี
คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
เป็นประธาน บริเวณพื้นที่ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับเพลา
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
และร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ให้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนา
เป็นปลาหน้าวัด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ต.โคกหม้อ
อ.เมืองราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหาร
กองประจำการผลัดที่ 1 รุ่นปี 2560 หน่วย พล.พัฒนา 1
โดยสำนักงานจัดหางาน จว.ราชบุรี ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารชั้นสัญญาบัตร พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ก.ย.60 โดยมีเจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
เป็นองค์บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "บุญคือเพื่อนที่ดี" ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นสัญญาบัตร พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กองทัพบก อาสาปลูกป่า
สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" ณ พื้นที่ปลูกป่า
หนองไห บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤห้สบดีที่ 21 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เข้ารับโล่รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ในสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร
ระบบ รับ - ส่ง ข้อมูลอัจฉริยะ (I - Control) เนื่องใน
กิจกรรมจัดนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย
ประจำปี 2560 โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธาน ณ
สโมสรทหารบก เมื่อวันพุธที่ 20 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานแถลงข่าวการจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อม
ของกลางยาบ้า 63,196 เม็ด ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.น้ำพุ
อ.เมือง จว.ราชบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอก
ลำห้วยถ้ำดิน บ.โป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ
จว.เพชรบุรี (หน่วยรับผิดชอบ พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ.)
โดยมี พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. เป็นประธาน
การตรวจเยี่ยมฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. ในโอกาสเดินทางตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอัน
เกิดจากน้ำ สนับสนุนกรมชลประทาน และโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี 2559 สนับสนุน กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนที่ ทภ.1 รับผิดชอบ ในพื้นที่
จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนัก
งานเทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน และเดินทางตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ.เนิน
ตะเคียน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน (หน่วยรับผิดชอบ
พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ.) เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ผบช. ร่วมการแข่งขันยิงปืนพก 86 ภายใน
พล.พัฒนา 1 ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว (พัน.พัฒนา 1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
(พล.พัฒนา 1) และคณะ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ, คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.,
บุพพการี (บิดา มารดา) กำลังพล และมอบทุนยังชีพบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสฯ
ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ประจำปี 2560 ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 60
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ที่จะครบกำหนด
เกษียณอายุราชการ และที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด โดยมี พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ ปษ.พิเศษ ทบ.
เป็นประธาน ณ บก.กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน ณ
บริเวณอนุสาวรีย์ฯ หน้า บก.กช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบสารวัตร
ทหาร กกล.รส.จว.ร.บ. (พล.พัฒนา 1) ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 13 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อ
เตรียมปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ
จว.สงขลา ระยะที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ สนาม
หน้า บก. ช.พัน.52 ช.1 รอ. เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ในสังกัด ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการค้า
อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารภายในวัดโรงช้าง และ
ตลาดโคยกี๊ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลา
ประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงาน "เสวนายามเช้า" ประจำเดือน ก.ย.60 ซึ่งในครั้งนี้
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (สน.คลังจังหวัด
ราชบุรี, สน.สรรพากรพื้นที่ราชบุรี, สน.สรรพสามิตพื้นที่
ราชบุรี, สน.ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี) เป็นเจ้าภาพ โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณ
หน้า สน.ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวเพื่อเยาวชนจังหวัด
ราชบุรี โดยมีคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปิยราชา อาคาร
อเนกประสงค์ รร.เบณจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทน.1
ในการชมซักซ้อมการชักลากพระมหาพิชัยราชรถ
ราชรถปืนใหญ่ฯ ณ ร.11 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม