พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมบรรยายสรุป
เตรียมการรับคณะชุดตรวจการจัดหา
จากกรมจเรทหารบก ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับตรวจต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจความพร้อม เพื่อเตรียมการรับคณะ
ชุดตรวจจากกรมจเรทหารบก เรื่องการจัดซื้อ
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อคิด เพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การรับตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ หน.กอ.กส.พล.พัฒนา ๑
ตรวจความพร้อม เพื่อเตรียมการรับคณะชุดตรวจ
จากกรมจเรทหารบก เรื่องการจัดจ้างพร้อมทั้ง
ให้คำแนะนำ และข้อคิด เพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การรับตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ และปิดศูนย์บูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๖๒ จว.ร.บ. ณ ห้องประชุม หลวงยกกระบัตร
ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.บ. โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมเตรียมการต้อนรับคณะ
ชุดตรวจการจัดหากรมจเรทหารบก พร้อมทั้ง
ให้คำแนะนำ และข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหากับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการรับตรวจต่อไป
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจความพร้อมการใช้งานของโรงสูบน้ำดิบ
พล.พัฒนา ๑ ณ โรงสูบน้ำดิบ พล.พัฒนา ๑
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงานปอยขันโตกรวมใจ
ไท - ยวน ราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าวัดห้วยไผ่
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑/ผบ.ร้อย.รส.จว.ร.บ.(พล.พัฒนา ๑)
ร่วมคณะ พล.ต.ต.อานุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ร.บ.
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนบริเวณหน้าร้านแมคโดนัล ต.โคกหม้อ
อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งร่วมแจกมะพร้าวน้ำหอม
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง
มื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย รร.วิวัฒน์พลเมือง ฯ
ได้จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัว
ผู้บังคับบัญชาครูฝึกตลอดจนญาติผู้ปกครอง
นักเรียนวิวัฒน์ พล.พัฒนา ๑ รุ่นที่ ๑/๖๒
ตามประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี
พ.ต.ศิริศักดิ์ กาญจนพันธ์ หน.ส่วนปกครอง ฯ
เป็นประธานในพิธี  
มื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานจังหวัดราชบุรี
ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ร้านอาหารดีคุ้น อ.เมือง จว.ร.บ.
 
มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีปล่อยแถว
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ
ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผลการปฏิบัติ มีข้าราชการตำรวจ, ทหาร,
ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่มูลนิธ
ิ และอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๔๑๐ นาย
 
มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.๑ พัน.๕๒ รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาบริเวณคลองส่งน้ำ ม.๑๑ ต.โพหัก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี ผลการปฏิบัติ : ภูมิทัศน์บริเวณ
ฝั่งคลองให้สะอาดสวยงาม น้ำไหลผ่านได้สะดวก
กำลังพลมีความยินดีที่ทำกิจกรรมจิตอาสา

ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร ๔ นาย, นายสิบ ๔ นาย,
พลทหาร ๑๑ นาย , ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
จำนวน ๖๑ คน รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๘๐ คน
มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
พล.พัฒนา ๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๒
จำนวน ๓ จุดบริการ ประกอบด้วย
๑.บริเวณหน้าที่ทำการสายตรวจ ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จว.ร.บ. ( พัน.พัฒนา ๑ )
๒.บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางแพ
อ.บางแพ จว.ร.บ. ( ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ) และ
๓.บริเวณหน้าร้านแมคโดนัล อ.เมือง
จว.ร.บ. ( พัน.พัฒนา ๑ )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานพิธีทำบุญสรงน้ำพระ
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
ของ พล.พัฒนา ๑ และพิธีรดน้ำขอพร
ผู้บังคับบัญชา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “จุดให้บริการทั่วไทย”
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทาง
พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๖๒ ณ บริเวณสวนรัชมังคลาภิเษก
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุม พล.พัฒนา ๑
ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
จก.กช. เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหาร
ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฏา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๖๒ จว.ร.บ. และปล่อยขบวน
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ ถนนเพชรเกษม
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมเตรียมการต้อนรับคณะ
ชุดตรวจการจัดหากรมจเรทหารบก
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อคิดเพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการ
รับตรวจต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ
จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากสระโกสินารายณ์
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. เพื่อนำไปประกอบพิธี
เสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พร้อมร่วมขบวนอัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ไปพักไว้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย.๖๒
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.๑ พัน.๕๒ รอ.

นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาบริเวณคลองส่งน้ำ หมู่.๘
ต.นครชุม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
การปฏิบัติ : กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองน้ำ ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร ๔ นาย,
นายสิบ ๖ นาย, พลทหาร ๒๐ นาย ,
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
จำนวน ๑๒๐ คน รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๑๕๐ คน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธาน
ในพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ.(พ) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
และ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กรณีเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ นาย
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ช.1 รอ.
โดย ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. กิจกรรมงานจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อ
หลักหินข้างที่ว่าการอำเภอวัดเพลง อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
โดยมี นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย
นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธาน กำลังพล
ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ.นายทหาร ๑ นายนายสิบ ๑๒ นาย
พลทหาร ๑๓ นาย นายก อบต.วัดเพลง และเทศบาล
ต.วัดเพลง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน
รวมผู้เข้ากิจกรรมทั้งหมด ๗๖ คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.๑ พัน.๕๒ รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาบริเวณ ฝายน้ำล้น หมู่ ๑๕ ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ผู้ร่วมกิจกรรม :
น.สัญญาบัตร ๖ นาย , นายสิบ ๓ นาย ,
พลทหาร ๑๐ นาย , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔๖ คน

รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๖๕ คน
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ช.๑ รอ.
โดย ร้อย.บก.ช.๑ รอ. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บขยะ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร ๘ นาย,
นายสิบ ๒๐ นาย พลทหาร ๑๐ นาย
ประชาชนจิตอาสา ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๘ คน
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
มอบหมายให้ พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล
หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าฝึกงาน
ให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรแหล่งผลิตอาหารชุมชน
บ้านหนองตาดั้งและ ธนาคารควาย/รร.ควาย
ประจำเดือน ก.พ.๖๒ จำนวน ๑๑๐ ราย
ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
บรรยายให้ความรู้กับนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ.(พ) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ในส่วนของ พล.พัฒนา ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในหัวข้อ ภาวะผู้นำ และ การเป็นประชาชนจิตอาสา
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา ๑ จำกัด
ได้จัดการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ ๔
(รอบสุดท้าย) โดยมี พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น
เสธ.กรม พัฒนา ๑/ประธานกรรมการ
ตัดสินการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ
และคณะกรรมการ ได้ตรวจเยี่ยมกิจการ
ของนักลงทุนมืออาชีพที่เข้ารับการประกวด
ในรอบสุดท้าย จำนวน ๒ ราย
เมื่อวันพุธที่ ๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑,
พ.ท.กิตติภัต สุขสรรค์ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๑,
พ.ต.ประพันธ์ กาบแก้ว ผบ.ร้อย.คม.๑ฯ
ร่วมกับ อบต.ดอนตะโก และประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
สถานที่ : บริเวณถนนเส้นทาง คลองชลประทาน
(กองรักษาการณ์ประตูหน้า ม.๘ ต.ดอนตะโก
อ.เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี) ถึง เส้นทาง
เขาวัง - ห้วยไผ่ (สนามฟุตบอลมิตรผล)
เมื่อวันพุธที่ ๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมประชุมหารือพิจารณาช่องทางผ่านแดน
เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้หนีภัยการสู้รบ
ในการเดินทางกลับมาตุภูมิ โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รับรองประชาชน ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
ค่ายภาณุรังษี ต.พงสวาย อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๓ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จ
แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย
ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ.
และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย
/สั่งการ ทบ. ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๑
(จว.พ.บ.) ณ โครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมถวาย
พระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ณ สำนักงานโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
โดยมี นายสายชล จันทร์เพ็ญ
นายอำเภอส่วนผึ้ง เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี
นายชาติชาย ไชยพิมล หน.สนง.จว.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทาง
ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย
/สั่งการ ทบ. ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๑ (จว.ร.บ.)
ณ โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. และ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
พล.พัฒนา ๑ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เม.ย.๖๒
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธี
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มี.ค.๖๒
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ร่วมกิจกรรม
ร้านมัจฉากาชาด ตักไข่มัจฉาพาโชค ในงาน
"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒"
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก และคณะ ในการเยี่ยมชมกิจกรรม
การดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมการทหารช่าง ณ ศาลาวงกลม
หน้า บก.ช.๑๑ ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ช.๑ รอ.
โดย ร้อย.บก.ช.๑ รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์
 การปฏิบัติ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณโดยรอบทางเข้าหมู่บ้าน ม.๕ โดยมี กำนัน,
ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม 
: น.สัญญาบัตร
๕ นาย, นายสิบ ๒๐ นาย พลทหาร ๑๕ นาย
ประชาชนจิตอาสา ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.๑ พัน.๕๒ รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณคลอง
ระบายน้ำ หมู่ ๑ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 การปฏิบัติ : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองระบายน้ำ
ผู้ร่วม
กิจกรรม : น.สัญญาบัตร ๖ นาย,
นายสิบ ๓ นาย, พลทหาร ๑๑ นาย,
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
จำนวน ๖๐ คน รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๘๒ คน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธี
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี
พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบช.ภ.๗
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗
ชั้น ๒ อ.เมือง จว.น.ฐ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธาน
เปิดโครงการบรรยายสิทธิการสงเคราะห์
แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
ของหน่วย พล.พัฒนา ๑ โดยสำนักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารสัณญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย พัน.พัฒนา ๑ และ ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ.,
อ.ดำเนินสะดวก, เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก,
สภ.ดำเนินสะดวก และประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก
ตามโครงการ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ
คลองดำเนิน” ณ คลองดำเนินสะดวก
อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ตรวจเยี่ยมบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ
คู่สมรสที่ทุพพลภาพ และบุพการี(บิดา มารดา)
โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
ณ บ้านพักของกำลังพล พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และโครงการอื่นๆ
ของชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
ณ ช.๑ รอ. ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจความพร้อม
ในการเตรียมการต้อนรับ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ที่จะเดินทางตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๑ ( จว.ร.บ. และ จว.พ.บ. )
ในวันที่ ๑ - ๒ เม.ย.๖๒ ณ โครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. และ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ พล.พัฒนา ๑ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจความพร้อม
ในการเตรียมการต้อนรับ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ที่จะเดินทางตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๑ ( จว.ร.บ. และ จว.พ.บ. )
ในวันที่ ๑ - ๒ เม.ย.๖๒ ณ โครงการ
ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.พ.บ.
และ โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง
ตามพระราชดำริ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือน มี.ค.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยม
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
ณ พล.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑(๑)
ตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณคลัง สป.๕, สป.๓,
ตรวจงบซ่อมท้องถิ่น, ตรวจการปรับปรุงระบบท่อ
ภายในหน่วย, ตรวจเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย
และ ตรวจเขตรั้วพื้นที่ค่ายศรีสุริยวงค์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.๑ พัน.๕๒ รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาบริเวณคลองส่งน้ำ ม.๙
ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
การปฏิบัติ : กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองน้ำ ผู้ร่วมกิจกรรม :
น.สัญญาบัตร ๒ น
าย, นายสิบ ๑ นาย,
พลทหาร ๑๒ นาย , ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๑ คน
รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๒๖ คน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑
นำคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วย พบปะพูดคุย
กับกำลังพลและครอบครัวในการรณรงค์
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๒
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วยคุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑ เข้าพบปะกำลังพล
และครอบครัว ในส่วนของ นขต.บก.พล.พัฒนา ๑
ที่พักอาศัยอยู่ในค่ายศรีสุริยวงศ์ เพื่อดูสภาพ
ความเป็นอยู่และรณรงค์ให้กำลังพลและ
ครอบครัวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.๑ พัน.๕๒ รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาบริเวณคลองส่งน้ำ ม.๔ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี โดยมี นาย อรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
นอภ.บางแพ เป็นประธาน การปฏิบัติ : ลอกผักตบชวา
กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลอง
ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร ๔ นาย, นายสิบ ๖ นาย,
พลทหาร ๑๑ นาย , ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

จำนวน ๔๐ คน รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๖๑ คน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมโครงการ สร้างความรู้ สร้างคน สร้างงาน
ในการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ
ของกองทัพบกแบบบูรณาการ โดยมี
รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหมู่ ตอน หมวด
(นอกที่ตั้ง) ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วย และ
นขต.กรม พัฒนา ๑ ณ โรงฝึกศิลปาชีพพระราชทาน
บ้านหนองตาดั้ง ม.๖ ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็น หน.คณะ ตรวจงานซ่อมปรับปรุง
บ้านพักกำลังพล ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ และ
ค่ายบุรฉัตร เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม
จาก มทภ.๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๑ ได้จัดคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบความรู้
นายทหารประทวน ครั้งที่ ๑/๖๒ (E-learning)
โดย กพ.ทบ. เป็นผู้ทดสอบ จำนวน ๔ รอบ
ในช่วงเช้า ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ เวลา ๐๘๓๐ -๑๐๐๐
และ รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ สำหรับในช่วงบ่าย
๒ รอบ คือ รอบที่ ๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ และ
รอบที่ ๔ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๓๐
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้ง
ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ช.๑ รอ.โดย
ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. ดำเนินการลอกคูคลองเอาผักตบชวา
ขึ้นจากน้ำและถากถางตัดวัชพืชบนไหล่ทางพื้นที่
ปฏิบัติงานได้ ๑,๐๐๐ เมตร
โดยมี
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
เป็นประธาน
มีผู้ร่วมกิจกรรม กำลังพล ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ.ฯ
ดังนี้
นายทหาร ๒ นาย นายสิบ ๑๖ นาย
พลทหาร ๗ นาย
นายก อบต.วัดเพลง และ
เทศบาล ต.วัดเพลง กำนัน.ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๕ คน
รวมผู้เข้ากิจกรรมทั้งหมด ๘๐ คน
ณ คลองขนอน ม.๑๐ ต.วัดเพลง
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.พ.บ.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ
ผวจ.พ.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒
ศาลากลาง จว.พ.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รองผบ.พล.พัฒนา ๑(๒)/
หน.นักประดิษฐ์ ได้นำเสนอผลงาน ระบบ รับ – ส่ง
ข้อมูลอัจฉริยะ I – Control (ระยะที่ ๒) ให้กับคณะ
ทำงานบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ไทย
เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธาน การประชุมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ
พล.พัฒนา ๑ ครั้งที่ ๒/๖๒ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานที่ผ่านมา
ของแต่ละโครงการฯ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ. (พ.) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
และ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กรณีเกษียณอายุราชการ ของ พล.พัฒนา ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒
บก.พล.พัฒนา ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน
แถลงข่าว งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
ข้างโรงยิมเนเซียม อ.เมือง จว.ร.บ.

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาวัดสวนแก้ว
จัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารบก
ร่วมกับ รร.ปัญญาพิวัฒน์
ณ วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จว.น.บ
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่ จว.พ.บ. โดยมี พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยเพชรบุรี อ.เมือง จว.พ.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ สำรวจพื้นที่
ทุ่งหนองบัวแดงเพื่อเตรียมการปรับปรุง
เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแปลงนาสาธิต
ณ ศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าวราชบุรี ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.รบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต"
ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา ๑
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และ คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน พล.พัฒนา ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ สนามหน้า บก.พล.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพื้นที่รอบสระโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
จว.ร.บ. เพื่อเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๖ เม.ย.๖๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
จำนวน ๑๐๐ คน และกำลังพลจาก พล.พัฒนา ๑
จำนวน ๑๐๐ นาย โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม
นอภ.บ้านโป่ง เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย
การปูหญ้าบริเวณรอบสระโกสินารายณ์ , การทาสีบริเวณ
ท่าน้ำที่จะประกอบพิธี , การทาสีฟุตบาทโดยรอบ
บริเวณพิธี และการตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชโดยรอบ
บริเวณพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ประจำเดือน มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนแม่บท และแผนงบประมาณ
ดำเนินงาน โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ณ
ศาลาเอนกประสงค์ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สำนักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑/
ผอ.ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา ๑ พบปะกับ
นร.วิวัฒน์พลเมือง และผู้ปกครอง ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ
"รุ่นที่ ๑/๖๑" เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยให้ ชุดวิทยากร
จิตอาสา ๙๐๔ ของ ทภ.๑ ชุดที่ ๓ ดำเนินการขยายผล
การฝึกอบรมฯ ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง และผู้ปกครอง
โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
หมายเลข A ๐๘๑ เป็นผู้ควบคุม ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.กิตติภัต สุขสรรค์ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ มอบถุงของขวัญให้กับ
กำลังพลนายทหารประทวนในส่วนของ บก.พล.พัฒนา ๑
และ นขต.บก.พล.พัฒนา ๑ ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน มี.ค. ๖๒ ณ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ช.๑ รอ.
โดย ช.๑
พัน.๑๑๒ รอ. ดำเนินการลอกคูคลอง
เอาผักตบชวาขึ้นจากน้ำมีพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ๖๐๐
เมตร
โดยมี
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
เป็นประธาน
มีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้นายทหาร ๑ นาย,
นายสิบ ๒๐ นาย, พลทหาร ๑๐ นาย,
นายก อบต.เกาะศาลพระ และเทศบาล ต.วัดเพลง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาประชาชนมาร่วมกิจกรรม
จำนวน ๕๐
คนรวมผู้เข้ากิจกรรมทั้งหมด ๘๒ คน
คลองแสวงจันทร์ ม.๗ ตรงข้ามทางเข้าศาลคุณตาศาลพระ
ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จว.ร
.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ ๑ และคณะ ร่วมโครงการแป้งปั้น
เสริมสร้างพัฒนาการจินตนาการของเด็ก และกิจกรรม
ตกแต่งบาดแผลสมมุติโดยโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง ณ
หอประชุม พลเอกบรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตร จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันนักข่าว
ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ สน.สมาคม
สื่อมวลชนราชบุรี ๒๐ - ๒๓ ซอย ๑ ถ.สมบูรณ์กุล
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงานวันสื่อสารมวลชน
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าว จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างของ ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และงานโครงการ
ก่อสร้าง ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ
นขต.บก.พล.พัฒนา ๑ และ นขต.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ หน.กอ.กส.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
และเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยว จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานฯ ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในการประชุมงานก่อสร้างของ พล.พัฒนา ๑
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ของ พล.พัฒนา ๑ ณ
สนามฟุตบอลหน้า บก.พัน.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มี.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ ๑ และคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสที่ทุพพลภาพ กองทัพบก
และบุพการี ( บิดา มารดา ) กำลังพล จำนวน ๑๓ ราย ณ
กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ และในเวลา ๑๓๓๐
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลพัฒนาที่ ๑ และคณะ
เดินทางเข้าเยี่ยมบุพการีของกำลังพลและคู่สมรส
ของกำลังพล ที่ทุพพลภาพ ณ บ้านพักของกำลังพล
จำนวน ๒ ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ
"แม่บ้านพลพัฒน์ รู้ทันมะเร็ง" เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว
ได้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันให้ห่างไกล
จากโรคมะเร็ง ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑/๒๕๖๒ โดยมี
พล.ท.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษา มทภ.๑ เป็นประธาน ณ
ห้องประชุม ชั้น ๓ บก.ทภ.๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
ในการนี้ ได้เข้ารับมอบ

๑. ประกาศนียบัตรบัตรผลการ
คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

๒. ประกาศนียบัตรผลงานประกวดการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

๓. ประกาศนียบัตรสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ระดับดีเลิศ จาก สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

ในโอกาสงานวันสหกรณ์แห่งชาติฯ ณ สหกรณ์การเกษตร
ปากท่อ จำกัด โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ
นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. และประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. นำกำลังพลและ
ครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
และเททองหล่อองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ณ
ที่พักสงฆ์พุทธะสันติโมกขะธรรม ต.รางบัว อ.จอมบึง
จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
โรงยิมเนเซียมราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเอาทิตย์ที่ ๒๔ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ต.ปวิตร ลิ้มจี้จง ฝอ.๓ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
 นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาบริเวณคลองส่งน้ำ ม.๑๖ ต.หนองปลาหมอ
(บ้านแพะ) อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้
น.สัญญาบัตร ๓ นาย, นายสิบ ๔ นาย, พลทหาร ๑๘ นาย,
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ในพื้นที่ จำนวน ๘๔ คน รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด
๑๐๒ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑(๑)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหาร
กองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน หน่วย
กองพลพัฒนาที่ ๑ โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ปฏิบัติกิจกรรมงานจิตอาสา "เราทำความดีดัวยหัวใจ" ดังนี้
ดำเนินการลอกคลองโดยนำวัชพืช เช่น ผักตบชวา,
เศษกิ่งไม้,สาหร่ายขึ้นหนาแน่นมาก ขึ้นจากน้ำมีพื้นที่
ปฏิบัติงานความกว้างของ
คลอง เมตร
ความยาว ๓๕๐
เมตร ได้พื้นที่ เท่ากับ,๘๐๐ ตารางเมตร
โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ นายทหาร ๒ นาย,
นายสิบ ๒๐
นาย, พลทหาร ๒๐ นาย และ
จิตอาสาประชาชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๖๗
คน ณ ปฏิบัติงานปลาย
คลองสามหมื่นเชื่อมต่อ ต.บัว
 งาม ม.๖ ต.ประสาทสิทธิ์
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑(๒)
และกำลังพล เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ประจำปี ๒๕๖๒ (Intergrate Disaster Management
Exercise ๒๐๑๙ : IDMEX ๒๐๑๙) ณ สนามด้านหน้า
ศาลายงใจยุทธ กองพลรบพิเศษที่ ๑ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.
 เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ ร้อย.ช.ฉก.ทภ.๑ ให้การต้อนรับ
พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมบ้านสร้างใหม่ของ น.ส. ทิพวัลย์ จันทร์ขาว
ต.ท่าเรือ อ.เมือง จว.น.ศ. ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน
“ปาบึก” กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง และมอบสิ่งของอุปโภค
บริโภค พูดให้กำลังใจกับชาวบ้าน พร้อมทั้งให้โอวาท
กับกำลังพล ที่มาปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณ
คลองดอนเจริญ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วม
กิจกรรม ดังนี้ น.สัญญาบัตร ๗ นาย, นายสิบ ๖ นาย,
พลทหาร ๑๕ นาย , ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน
รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๗๘ คน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่อง
ในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.อ.กิตติ คงหอม รอง ผบ.ช.๑ รอ.(๑) ให้การต้อนรับ
พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ
สำนักงานนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ เป็นประธานส่งมอบการปฏิบัติงาน
อาคารในโครงการ ENCAP การฝึกร่วมหน่วยทหาร
รักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ
พื้นที่ฝึกส่วนหลัง ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
รร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ ๖๒ โดยมี จก.กช. เป็นประธาน ณ
ห้องอเนกประสงค์ อาคารวายามะ รร.ช.กช.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสัปดาห์
วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.กรม พัฒนา ๑ มอบหมายให้
พ.ท.ชอบ เพ็งเหมือน น.กิจการพลเรือน เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงานนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท
หลวงพ่อโห้ ประจำปี ๖๒ ปีที่ ๘๑ ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ
รอง ผวจ. ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. มอบหมายให้ ร.ต.วรวุฒิ ปิตตังละพา
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี
ด้วยหัวใจ" พัฒนา บริเวณพื้นที่ โรงเรียนวัดเขาแหลม และ
วัดเขาแหลม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วม
กิจกรรม ดังนี้ น.สัญญาบัตร ๕ นาย, นายสิบ ๖ นาย,
พลทหาร ๗ นาย ครู , นักเรียน และประชาชน รวม ๔๔ คน
รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๖๓ คน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจความต้องการงบประมาณ
กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินและ
กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ นขต.บก.พล.พัฒนา ๑
และ นขต.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร้อย.นขต.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนา ณ วัดไผ่ล้อม ม.๘
ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นาย รณภพ เวียงสิมมา
นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี
ผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ น.สัญญาบัตร ๒๐ นาย,
น.ประทวน ๓๕ นาย, พลทหาร ๒๐ นาย,
ประชาชนจิตอาสา ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ นาย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึก กองร้อย
บรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ จาก กร.ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ (Intergrate Disaster Management
Exercise ๒๐๑๙ : IDMEX ๒๐๑๙) ณ สนามฝึก
กองพลรบพิเศษที่ ๑ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จว.ร.บ. ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี
นางอังคณา ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มว.ก่อสร้างทั่วไป ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นางคำบูล บุดดี
ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ ต.โคกตูม อ.เมือง
จว.ล.บ. เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑(๒) และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจเยี่ยมการตรวจความพร้อม และการสาธิตการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ จาก
กร.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ (Intergrate Disaster Management Exercise ๒๐๑๙ : IDMEX ๒๐๑๙)

ณ ศาลายงใจยุทธ สนามฝึก กองพลรบพิเศษที่ ๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย กรม พัฒนา ๑ นำกำลังพลจิตอาสา
ของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
โดยทำการลอกผักตบชวา ณ บริเวณประตูระบายน้ำ
คลองชลประทาน ม.๖ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ ม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทหารและ
ประชาชนจิตอาสารวมจำนวน ๑๕๐ คน โดยมี
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
เป็นประธานฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.๑ รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ ปรับภูมิทัศน์
ที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์
กวาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมี
นาย ประยงค์ จันเต็ง นายอำเภอจอมบึง เป็นประธาน
ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ น.สัญญาบัตร ๑ นาย,
นายสิบ ๑๐ นาย ประชาชนจิตอาสา ๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๔๑ คน เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่าฝึกงาน
ให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้างแรงงานราษฎร
แหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านหนองตาดั้งและ ธนาคารควาย/
รร.ควาย (ค่าตอบแทน จำนวน ๑๐๗ ราย) และ
(ค่าผลิตภัณฑ์ จำนวน ๗ ราย ) ประจำเดือน ม.ค.๖๒ ณ
ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พัน.พัฒนา ๑ จัดกำลังพล
ชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงทาส
ีสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล ณ ร.ร.เทศบาล ๕
(พหลโยธินรามินทรภักดี) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจแนะนำ การเก็บสิ่งอุปกรณ์ ภายในคลัง สป.๒,๔
พล.พัฒนา ๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผบ.อส.จ.รบ./ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และ พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์รอง ผอ.รมน.จังหวัด
ร.บ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อความมั่นคง
โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่งคงในพื้นที่โครงการสวนป่าฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ
นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วยกำลังพล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณมัสยิดบ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. โดยกิจกรรมประกอบด้วย
การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ
และในอาคาร , ทาสีตัวอาคารมัสยิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมโครงการเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ
ราชบุรีอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม ณ เวลา ห้องเวลาดี ๑
อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำภาค ๗, สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๘ และ จว.ร.บ. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ
เพื่อตรวจหาคุณภาพของน้ำภายในสระโกสินารายณ์
ก่อนที่จะนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ท่าน้ำสระโกสินารายณ์ ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่พระทางน้ำ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปราสาทสิทธิ์
อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมแถลงข่าว
การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมใน ๑ เดือน
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร
เมืองราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีส่งมอบบ้านและเตียงผู้ป่วย ตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ณ บ้านของ
น.ส.ชนัดดา ขันธสำราญ บ้านเลขที่ ๑๐๘
ซอยเจริญกรุง ๖๙ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.
โดยมี พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์
ที่ปรึกษา ทภ.๑ ผู้แทน มทภ.๑ เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณศิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ พร้อมคณะ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้าน
ร.ต.เสถียร หนูเล็ก ตามโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ยากไร้ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ
ให้กับกำลังพลชุดช่าง ณ ๗๐๕/๘ ถ.พรานนก
ซ.๗ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กทม.
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการซ่อมยานพาหนะ
สายขนส่ง จำนวน ๕ คัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓ คัน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๒ คัน
ณ โรงรถ นขต.บก.พล.พัฒนา ๑
และ นขต.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
และพิธีสวนสนามเพื่อสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติ
ทหารผ่านศึกที่สละชีวิต และเลือดเนื้อ
เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
เชิงเขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร
ระบบ รับ - ส่ง ข้อมูลอัจฉริยะ (I - Control)
เข้าร่วมจัดแสดงเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์"
ประจำปี ๒๕๖๒ (ห้วงวันที่ ๒ - ๖ ก.พ. ๖๒)
ณ ศูนย์นิทรรศการ ไบเทคบางนา กทม.
ในการนี้ ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี/ประธานในพิธี และคณะ
ในการเยี่ยมชม และสอบถามข้อมูลของ
สิ่งประดิษฐ์ของ พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ ร่วมกับ จว.ร.บ. และ ปภ.จว.ร.บ.
ดำเนินการบินสำรวจติดตามสถานการณ์ การเผาไหม้
ในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในเขตชุมชน
และติดตามการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม
หาต้นเหตุของแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (p.m 2.5)
ในพื้นที่ อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.ปากท่อ
และ อ.จอมบึง จว.ร.บ. ซึ่งทาง พล.พัฒนา ๑
ได้ประสานขอรับการสนับสนุน อากาศยาน
จาก กกล.สุรสีห์(พล.ร.๙) โดยมี ผวจ.ร.บ.
เป็นหัวหน้าคณะบินสำรวจ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมสังเกตการณ์สาธิต การตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ช.พัน.๕๑ ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.พ.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ม.ค.๖๒ เรื่อง "การปฏิบัติธรรม"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และ
ยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ Integrated Disaster
Management Exercise 2019 ( IDMEX 2019 )
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ นำกำลังพลจิตอาสา
ของหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในจังหวัด มารับฟังการให้ความรู้จาก ผู้อำนวยการ
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สิ่งแวคล้อมภาคที่ ๘ จว.ร.บ. โดยทางสำนักงานฯ
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพอากาศ
และผล กระทบฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อประชาชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์
อาคาราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน
คืนความสุขให้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผช.ผบ.ตร
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗
ชั้น ๒ อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงและสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของ ชป.กร. (ขั้นต้น)
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองพลพัฒนาที่ ๑ จำกัด
ชุดที่ ๑๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
หน.ชุดตรวจมาตรฐานงานช่าง ทภ.๑
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ คสช.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการโดย ช.พัน.๙ พล.ร.๙
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. มอบหมายให้
ร.อ.นรินทร์ ขาวฉวีรัตนชาติ ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้าง
ช.พัน ๑๑๒ ช.๑ รอ ชรก. หมู่ยุทธการ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา รร.ปากท่อพิทยาคม ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Integrated Disaster
Management Exercise ๒๐๑๙ ( IDMEX ๒๐๑๙ )
ณ ห้องปฏิบัติการ (WAR ROOM) บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็น
กลุ่มเครือข่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ จ.ราชบุรี โดยมี
นางอังคณา ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ.
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีปล่อยขบวน
รถบรรทุกน้ำ เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศและ
ล้างถนน แก้ไขปัญหาและลดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมคอน (pm.๒.๕) ซึ่ง พล.พัฒนา ๑
จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คัน และรถดับเพลิง
ควบคุมระยะไกล จำนวน ๑ คัน โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณหน้าโรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. ร่วมกับ
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
รหัส ๒ OBS-๐๒ จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑
นำกำลังพล, ผู้บริหาร อปท., ปลัดอำเภอ ,กำนัน,
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน,
แพทย์ประจำตำบล และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
ปรับภูมิทัศน์สาธารณประโยชน์ในชุมชน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมการประชุม
เตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Integrated Disaster Management
Exercise ๒๐๑๙ ( IDMEX ๒๐๑๙ )โดยมี
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ล.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลาง จว.ล.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช​ โอฬารไพบูลย์​ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมตรวจและซักซ้อมการถวายรายงาน
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ สนง.อุทยานธรรมชาติวิทยา ต.สวนผึ้ง
โดยมีเลขาธิการ กปร.เป็นประธานการตรวจ
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ได้เข้าพบเยี่ยม ผู้พิการ อัมพาตซีกขวา
และผู้พิการตั้งแต่กำเนิด ณ ชุมชนสุวรรณวัตร
เทศบาลตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สอบถามในด้าน สุขภาพร่างกายและด้านจิตใจ
เบื้องต้นและได้มอบของเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจให้กับผู้พิการทั้ง ๒ คน
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ได้เข้าพบปะ ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ชุมชนสุวรรณวัตร
ต.ปากนคร และ ชุมชนบางควาย ต.ท่าไร่
อ.เมือง จว.น.ศ. ที่ประสบภัยพายุโซนร้อน
“ปาบึก” เพื่อสอบถามปัญหาความเป็นอยู่
ความรู้สึกที่ทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ ผลตอบรับ
ประชาชนพึงพอใจในการทำงานของทหาร
เป็นอย่างมาก และได้มอบของเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานการฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัย
จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ อ.เมือง
และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.ศ.
ของหน่วย ร้อย.ช.ฉก.ทภ.๑ และได้มอบของ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุม
การเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
มอบหมายให้ ร.ท.อธิวัฒน์ สิงห์พิทักษ์
ผบ.ร้อย.๓ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.

นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา รร.ช่องพรานวิทยา ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. มอบหมายให้
ร.อ.คเณศ เจี้ยมดี นายทหารควบคุมงาน
ให้การต้อนรับ พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง หน.กรรมการ
ชุดตรวจมาตรฐานงานช่าง ทภ.๑
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งของรัฐบาล
และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดำเนินการโดย ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
ในพื้นที่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ มอบเงินและเครื่องบริโภค
เพื่อช่วยเหลือบุตรและครอบครัวที่มีความต้องการ
พิเศษตามโครงการปันน้ำใจสู่
คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา)
ณ บ้านพักนายทหารประทวน และ
บ้านพักนอกค่ายฯ จำนวน ๔ คน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธาน
ในการประชุม การพิจารณาตำแหน่งนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวน (อัตราว่าง)
ภายใน บก.พล.พัฒนา ๑, นขต.บก.พล.พัฒนา ๑,
นขต.พล.พัฒนา ๑ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ชป.กร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
ชป.กร.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.(ขุนอาสา ๑๖๒)
ซึ่งรับผิดชอบ พื้นที่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. และ
พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีอุปถัมภ์"
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.อ.กิตติ คงหอม รอง ผบ.ช.1 รอ.(๑)
นำกำลังพล ร้อย.บก.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนา ณ ม.๒ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี นาย รณภพ เวียงสิมมา
นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รอบทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และรอบสัมภาษณ์
ณ สนามสอบ พล.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาอเนกประสงค์
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบทดสอบทฤษฎี
และปฏิบัติ ณ สนามสอบ พล.พัฒนา ๑
ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก
องคมนตรี เพื่อเรียนหารือปัญหาข้อขัดข้อง
ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ จว.พ.บ. ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยมีประเด็น
หารือในเรื่อง การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานโครงการ,
การขออนุญาตใช้พื้นที่, และการหาหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามพระราช
ประสงค์ดอนขุนห้วย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ ร.๑๐
ณ ทำเนียบองคมนตรี กทม.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เหล่ากาชาด จว.ร.บ. ปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้แทน
เหล่ากาชาด จว.ร.บ. เป็นประธาน ณ บ้านนายทองนาค
ไชยเทพา ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ. และ
บ้านนางยุพา เถาเครืองาม ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ได้ประสานความร่วมมือ ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา
๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา ๑
และ พล.ร.๙ สนับสนุน จว.ร.บ.อบรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เรื่อง “ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ จว.ร.บ. เป็นประธาน

ผู้ควบคุมการบรรยาย : พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ A๐๘๑ (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมหน่วยทหาร
รักษาพระองค์/เหล่าทัพ
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.๑ รอ. นำกำลังพล
ร้อย.นขต.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนา ร.ร.วัดโกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
ณ บริเวณโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
สนาม ฮ. บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย ผบ.ช.๑ รอ. และ ผบ.กรม พัฒนา ๑
ร่วมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง
และสื่อประสม อิงประวัติศาสตร์ (Light and Sound)
เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี
เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง
ระยะฮาล์ฟมาราธอน (๒๑.๑ กม.),
ระยะมินิมาราธอน (๑๐ กม.) และร่วมเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง ๓ กม.โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ
รอง ผวจ.ร.บ.(๓) เป็นประธานในพิธีฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมชมการแสดงจินตภาพ
ประกอบแสง สี เสียง และสื่อประสม
อิงประวัติศาสตร์ (Light and Sound)
เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี
เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานงานเลี้ยง
เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๒
ของ พล.พัฒนา ๑
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ร่วมพิธี
กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
จก.กช. เป็นประธาน ณ สนามหน้า บก.กช.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ., บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
โดยมอบให้ ณ บก.พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๑๙ ราย
และเดินทางไปมอบยังบ้านของกำลังพล
จำนวน ๒ ราย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมการประชุม
เตรียมการฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สโมสร ร.๑ รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ณ สนามหน้า บก.กช. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับมอบอาหารสัตว์ประทาน ด้วย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์
ประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติ โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด
ณ บ้าน น.ส.วงศ์จันทร์ ด้วงปรึกษา ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย ผบ.กรม พัฒนา ๑ และ ผบ.ช.๑ รอ.
ร่วมซักซ้อมการแสดงจินตภาพประกอบแสง
สี เสียง และสื่อประสม อิงประวัติศาสตร์
(Light and Sound) เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน
ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
โดยคณะ ผบช. ของ พล.พัฒนา ๑ ร่วมแสดง
ในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณริมเขื่อน
รัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าฝึกงานให้กับ
สมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้างแรงงานราษฎรแหล่ง
ผลิตอาหารชุมชนบ้านหนองตาดั้งและ
ธนาคารควาย/รร.ควาย ประจำเดือน ธ.ค.๖๑
จำนวน ๑๐๙ ราย ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว
บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ซักซ้อมการรับตรวจ
ผลการจัดหา เพื่อเตรียมการรับการตรวจการจัดหา
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็น หน.คณะ ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการซ่อม
ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่
ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ให้การตอนรับ
พล.ท.ชูชาติ  สุกใส รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑
ในโอกาสเดินทางตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ก่อสร้าง ของ ทภ.๑ โครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี
จว.พ.บ. ส่วนที่ ๑ ซึ่งรับผิดชอบโดย พล.พัฒนา ๑
ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน วัดบันไดทอง
อ.เมือง จว.พ.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
รร.วัดไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบชัย บุญอรณะ
ผวจ.พ.บ. เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องในการ
ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่หน่วยรับผิดชอบ
ณ ศาลากลาง จว.พ.บ.ผลการปฏิบัติทาง จ.เพชรบุรี
รับดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะการขอใช้ที่ดินและการจัดสรรที่ดิน
ทำกินของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบ
ของหน่วย พื้นที่ จว.พ.บ. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
อีกทั้งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล
เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ณ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
(อ.ชะอำ และ อ.ท่ายาง), และโครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ อ.แก่งกระจาน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับมอบอาหารสัตว์ประทาน ด้วย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์
ประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมอบหมายให้
พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์
ประทานให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์
บ้านพักพิงแก้วตา ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา ๑ ให้การต้อนรับ
พล.ต.พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ
กองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
โครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี จว.พ.บ. (ส่วนที่ ๑)
พร้อมทั้งเข้าพบปะผู้นำชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬา
และร่วมปลูกหญ้าแฝกกับมวลชนในพื้นที่
ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศกุศล
และพิธีบวงสรวง งานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสม
จังหวัดราชบุรี โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ จวน ผวจ.ร.บ. (หลังเก่า) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อหารือการจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการอุทยานฯ
ระยะ ๓ ปี และแผนการเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชั้น ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ กทม. โดยมี
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ของ พล.พัฒนา ๑
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ
เข้าชมภาพยนต์เรื่อง ขุนบันลือ
จัดโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
เพื่อมอบความสุขให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก
ในห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนต์
สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียร์เตอร์
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ พร้อมด้วยแม่บ้าน
ของกำลังพล พล.พัฒนา ๑ ร่วมชมงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
 เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจสอบ
การฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยมีหน่วยฝึกทหารใหม่
ช.พัน ๑๑๒ ช.๑ รอ., ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
และ พัน.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ จัดกำลังพลและครอบครัว
จำนวน ๒๐ รายร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ - ๑๙ ม.ค.๖๒
ณ พระลานราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ
พล.พัฒนา ๑ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๓ นาย
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีรับมอบอาหารสัตว์ ประทานด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ทรงมีพระประสงค์ประทานอาหารสัตว์
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์
สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด จว.ร.บ.
ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านสุนัขราชบุรี
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และรับทราบผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
มีดำริให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น ๑๒ ก.ม.
มีกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๙ คน
ทั้งนี้ พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ปษ.ผบ.ทบ. และภริยา
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานดังกล่าว
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รองเสธ.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ หน.กอ.กส.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมประชุมแผนแม่บทเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองธรรมเสน โดยมี นอภ.โพธาราม
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อบต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทนหน่วย นำคณะชุดตรวจสภาพ สป.๕
จาก บชร.๑ นำโดย พ.อ.อภิลักษณ์ พรมมาฤทธิ์
ผบ.ศคบ.บชร.๑ เป็น หน.ชุดตรวจ
ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสภาพ สป.๕
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ให้การต้อนรับคณะจาก
กสทช.จว.ร.บ. และ หอการค้า จว.ร.บ.
ในโอกาสเข้าพบและอวยพร
เนื่องในเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒
ณ ห้องรับรอง บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ ได้รับคำสั่งจาก ทภ.๑ ให้ ดำเนินการจัด
๑ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ทภ.๑ เข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์กรณีพายุโซนร้อน"ปาบึก"
ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑ จังหวัด
มีภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ลงไปปฏิบัติภารกิจ
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
และ พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
ให้การต้อนรับ พล.ท.ชูชาติ สุกใส หน.ชุดติดตามและ
ประเมินผลงานก่อสร้าง ทภ.๑ และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท
และ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. ร่วมกับ
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
รหัส ๒ OBS-๐๒ จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ นำกำลังพล,
ผู้บริหาร อปท., ปลัดอำเภอ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล
และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บผักตบชวา
ปรับภูมิทัศน์สาธารณประโยชน์ บริเวณคลองแสวงจันทร์
(ใกล้วัดคลองขนอน) หมู่ที่ ๙ ต.วัดเพลง
อ.วัดเพลง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผล
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ จว.ร.บ.
ในวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์
ราชองครักษ์ในพระองค์ และ นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในความรับผิดชอบของหน่วย ในพื้นที่
จว.ร.บ.เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ,
แผนการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ และปัญหาข้อขัดข้อง
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
และหน่วยเหนือได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ - ๑๙ ม.ค.๖๒
ณ พระลานราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
มอบหมายให้ พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว ผบ.ร้อย.บก.ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร้อย.นขต.ช.๑ รอ.
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
เป็นผู้แทนฯ ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.นิพนธ์ ปานมงคล อดีต จก.กช.
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ บ้านพัก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฐิรชญา ศิริรัตนากูล ภริยา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑(๒)
พร้อมด้วย คุณศยามล กิจประเสริฐ ภริยา ผบ.ช.๑ รอ.
และคณะชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย ภายในร้านค้า
สมาคมแม่บ้านทหารบก ในงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดยกองร้อยช่วยเหลือประชาชน
กองพลพัฒนาที่ ๑ ได้ทำการซักซ้อมการปฏิบัติและ
ทบทวนการใช้เรือท้องแบนประกอบเครื่องยนต์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก”
ณ สนามฝึกจารุมณี ผลการปฏิบัติ กำลังพลมีพื้นฐาน
ในการใช้ยานพาหนะได้ดี สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้
ทดสอบเรือสามารถใช้การได้ครบทั้ง ๙ ลำ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมคณะ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงอาคาร
ของ ร.๑ พัน.๒ รอ. เพื่อรองรับการปรับย้าย
หน่วย พัน.ร.มทบ.๑๑ (แจ้งวัฒนะ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความเรียบร้อยในการสอบภาควิชาการ
( แบบธรรมเนียม , ความรู้ทั่วไป และวิชาเหล่า )
การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒
( ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ ) ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธาน ตรวจความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์
เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีพายุโซนร้อน
“ปาบึก” จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำให้
เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ผลการปฎิบัติ พล.พัฒนา ๑
พร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อสั่ง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา และ
การปฏิบัติตามระเบียบ คลัง สป.๕ ของค่ายศรีสุริยวงศ์
และ ค่ายบุรฉัตร เพื่อเตรียมการรับตรวจจากชุดตรวจ
สป.๕ จาก บชร.๑ ซึ่งจะเข้าทำการตรวจหน่วย
ในพื้นที่ ทภ.๑ ( พล.พัฒนา ๑ )
ในห้วงวันที่ ๙ - ๑๑ ม.ค.๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ชป.กร. ทุกระดับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการ Warroom บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี ให้การต้อนรับ พล.ท. ชูชาติ สุกใส
รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจ
ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนการ
ใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในพื้นที่ ต.ทับช้าง และ ต.ปะตง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมการแถลงข่าวสรุปผล
การดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จว.ร.บ.
โดยมี รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓
ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ของ พล.พัฒนา ๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ให้กับกำลังพล
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ที่เข้ารับการสอบ
คัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. และ
พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ เวรฝ่ายอำนวยการสั่งการ พล.พัฒนา ๑
ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
พร้อมมอบเครื่องดื่ม ให้กับจุดบริการประชาชน
หน้า ตลาดกอบกุล อ.เมือง จว.ร.บ.

โดย จนท.ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครอง
และ สาธารณสุข เมื่อวันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ พร้อมด้วย น.เวรสั่งการ
พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมสวดมนต์เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.รบ.เป็นประธาน
ณ มณฑลพิธี วัดเขาวัง พระอารามหลวง
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น
เสธ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความ เป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริม
ให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1/ผบ.ร้อย.รส.จว.ร.บ. พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ รปภ. การจัดงานกิจกรรม
Count Down บริเวณวงเวียนช้างหน้าสถานี
รถไฟบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจำจุดตรวจ และจุดบริการ ปชช บริเวณหน้าโรงงาน
พีรับเบอร์ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ พร้อมคณะ จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑
เพื่อให้ทหารใหม่ผ่อนคลายจากการฝึกและ
ได้พบปะเยี่ยมญาติ ทหารใหม่ พัฒนา ๑
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธ.ค.๖๑

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.ธนเดช ประทุมรัตน์
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๓ จุด ประกอบด้วย 

.จุดบริการประชาชน พัน.พัฒนา ๑ บริเวณ
หน้าที่ทำการสายตรวจ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จว.ร.บ.

.จุดบริการประชาชน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. บริเวณ
เทศบาลตำบลบางแพ อ.บางแพ จว.ร.บ.

.จุดบริการประชาชน พัน.พัฒนา ๑ บริเวณ
หน้าร้านแมคโดนัล สาขาเพชรเกษม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก ผบ.มทบ.๑๖,
รอง จก.กช.(๑,๒) และ ผบ.พล.ช.
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา ฝอ.๓ ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร้อย.นขต.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา โรงเรียนบ้านตลาดควาย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทน.๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์
ให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ (กลุ่มทอผ้า และปักผ้า)
จำนวน ๓๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๗๙๐ บาท
พร้อมทั้งพบปะสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จง.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
ให้การต้อนรับ พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในโอกาสเดินทางมา
เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสา
โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ณ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว "รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒"
ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.๗ เป็นประธานฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.สายทอง ลีเฮียง
นายช่างก่อสร้าง ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “จุดให้บริการทั่วไทย”
โดยแขวงทางหลวงราชบุรี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ที่ดินสงวนกรมทางหลาง ต.ชัฎป่าหวาย
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ต.อำนวย เทพพิทักษ์ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก และ
ชมนิทรรศการ วันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานพิธีมอบฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย พล.พัฒนา ๑ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐
และ มูลนิธิ SCG ซึ่งดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๕๐๐ ฝาย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของ พล.พัฒนา ๑ ณ สำนักงานโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา บ.ห้วยผาก ม.๗ ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗ ชั้น ๒ อ.เมือง จว.น.ฐ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ (๒)
และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงาน
วันรำลึกวันเสด็จฯทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม
ครบรอบ ๑๐๙ ปี ณ รร.จปร. จ.นครนายก
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าร้านแมคโดนัล
สาขาถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
โดยมอบ ณ บก.พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๑๙ ราย
และบ้านพักของกำลังพลจำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งเดินทาง
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก ช.๑ รอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา ๑
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาวัดเฉลิมอาสน์ ต.ท่าชุมพล
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.นฤนาท กัมปนาทแสนยากร
อดีต ผบ.พล.พัฒนา ๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.คณินทร วงศาโรจน์ อดีต ผบ.พล.พัฒนา ๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมแบ่งมอบ
พื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วย ตามแผนบรรเทา
สาธารณภัย ทบ. โดยมี รอง มทภ.๑(๑) เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๓ บก.ทภ.๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ อดีต จก.กช.
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ
อวยพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดม
กวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองราชบุรี
โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช
รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
ได้ทำการอบรมชี้แจงการปฏิบัติตน ห้วงวันหยุด
ปีใหม่และการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง
ให้กับกำลังพล ร้อย.นขต.บก. ทั้งสองกองร้อย
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา ๑ จำกัด ชุดที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดกองร้อยบรรเทา
สาธารณภัย พล.พัฒนา ๑ เพื่อตรวจความพร้อม
ของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ตามอัตราการจัด
และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือในการบรรเทา
สาธารณภัย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าวเดือนแม่
เกี่ยวข้าวเดือนพ่อ ณ แปลงนาสาธิตวัดนาหนอง
ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มทภ.๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ รับมอบประกาศกองทัพบก
เรื่องชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการรับตรวจ
การตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาศที่ ๔/๖๑
(ก.ค.๖๑-ก.ย.๖๑) ซึ่ง พล.พัฒนา ๑ ได้รับประกาศชมเชย
"ดีเยี่ยม" โดยมีผลการประเมิน ๔.๐๐ และ
ประกาศนียบัตร การตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง พล.พัฒนา ๑ มีผลการตรวจ
อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน
ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็น หน.คณะตรวจการปฏิบัติงานโครงการขุด
ลอกแม่น้ำเพชรบุรี จว.พ.บ. ส่วนที่ ๑
ซึ่งดำเนินการโดย ช.๑ รอ. (ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.)
โดยปัจจุบันผลการปฏิบัติงาน หน่วยได้ดำเนินการ
ปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ได้ผลงาน ๓๕.๒๘%
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบูรณะ ผู้แทนพระองค์
ในโอกาสเดินทางอัญเชิญสังฆทาน
ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมส่วนพระองค์
มาบำเพ็ญกุศล ณ วัดเขาค่าง อ.โพธาราม จว.ร.บ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
การดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วนของ รัฐบาลและ คสช.
ในการปราบปรามยาเสพติด ในห้วงแรกของการดำเนินการ
( ๑ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค. ๖๑ ) โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน
ณ หอประชุม ทภ.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการของ ทภ.๑
ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมประชุมเสนอความต้องการ งานก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นประธานการตรวจสภาพ
ความพร้อมรบ หน่วย พัน.พัฒนา ๑
ณ สนามหน้า บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ประชุมหารือกับผู้แทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งมอบฝาย
ในพื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ้มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑,พร้อมด้วยปลัด อ.สวนผึ้ง,
สน.กษ.จว.ร.บ.,สนง.กษ.อ.สวนผึ้ง,จนท.หน่วยพิทักษ์
ป่าหนองตาดั้ง,มว.บต.กกล.สุรสีห์, ให้การต้อนรับ
คณะสื่อมวลชนจากบริษัท เดอะ เชค คอม จำกัด
ซึ่งรับมอบจาก บริษัท ฟอร์ดเซลด์ แอน เซอร์วิส
(ประเทศไทย)จำกัด ในการจัดกิจกรรม Ford Ranger &
Kol Drive นำสื่อมวลชนจำนวน ๗๐ คน เข้าชมกิจกรรม
และสาธิตของรร.ควาย บ.หนองตาดั่ง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้ชมการแสดงฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ก่อสร้างของ ทภ.๑ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ
คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี พล.ท.ชูชาติ สุกใส
รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ
"โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน"
ณ ฐานปฏิบัติการ ตชด.๑๓๗ เขากระโจม
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
ประจำทาง สายที่ ๙๙๑๕ เส้นทาง กรุงเทพฯ - จอมบึง
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายเลื่อม พยอมหอม ซึ่งเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ.
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมแถลงข่าวผล
การดำเนินงาน จว.ร.บ. ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑ นำ ชป.โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ (ศปร.เขตพื้นที่ ฯ พล.พัฒนา ๑) และ
มว.รส.พัน.พัฒนา ๑ (อ.สวนผึ้ง) พร้อมด้วย ส่วนราชการ
อ.สวนผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดน้ำ "โอ๊ะป่อย"
บริเวณหน้าวัดท่ามะขาม ม.๒ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
มีราษฎรและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑ นำกำลังพล ชป.โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ,ชป.โครงการสวนป่า ฯ (ศปร.เขตพื้นที่ ฯ
พล.พัฒนา ๑)และ มว.รส.พัน.พัฒนา ๑ (อ.สวนผึ้ง)
พร้อมด้วย ส่วนราชการ อ.สวนผึ้ง ผู้นำชุมชน และราษฎร
บ.ห้วยผาก เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เดินรณรงค์ "ฅน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
ณ บ.ห้วยผาก ม.๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ซึ่งในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เก็บขยะสองข้างทาง และเก็บผักตบชวาบริเวณ
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยผาก เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ม.๒ ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา ๑
เพื่อรับทราบการจัดการฝึก และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
โดยเริ่มจาก หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑ ,
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. และ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานงานวันสถาปนา ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ บก.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายเลื่อม พยอมหอม
ซึ่งเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน กร.
ของ ทบ. โดยมี พล.อ.สิงห์ทอง หมีทอง
เป็น หน.คณะทำงานด้าน กร. ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัย
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานกิจกรรม
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดย พล.พัฒนา ๑ และเหล่ากาชาด
จว.ร.บ. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี และ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวีระ ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ ๑ จำกัด
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตรค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา ๑
เข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ ม.๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี
ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สนง.โครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดดงมะม่วง ม.9 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร 8 นาย,
นายสิบ 9 นาย, พลทหาร 21 คน และ
ประชาชนจิตอาสา 11 คน รวมทั้งหมด 49 นาย
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ชป.กร.พัน.พัฒนา 1 (ขุนอาสา 162 )
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำกิจกรรมร่วมกับ รพ.ส่งเสริม
สุขภาพตำบลเขาราบ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ,
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานทหารกองทัพบก และ
โครงการที่สำคัญของรัฐบาล , ตลอดจนการปลูกฝัง
ความเป็นจิตอาสาของประชาชน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 65 คน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึก
อบรมทบทวนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 7 (ไพรสะเดา)
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. โดยมี พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ร.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล
หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 1 และคณะ ดำเนินการ
จ่ายเงินค่าฝึกงานให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้าง
แรงงานราษฎรแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านหนองตาดั้งและ
ธนาคารควาย/รร.ควาย ประจำเดือน พ.ย.61 จำนวน
109 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 375,465 บาท พร้อมทั้งพบปะ
สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ
แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ สนามกีฬากลาง จว.ร.บ. พร้อมร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน ระยะทาง 26 กม.
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8,866 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย เสธ.กรม พัฒนา 1 พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
“มหกรรมหุ่นฟางข้าวกินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน
ฟินแอนด์ฟัน@ราชบุรี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมี
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟ กองพลพัฒนาที่ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ ณ สนามกอล์ฟภาณุรังษี ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ รับมอบทุนจาก พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เพื่อสนับสนุนในงานด้านสวัสดิการ
ของกำลังพล พล.พัฒนา 1 และ นขต.พล.พัฒนา 1
ณ บก.กช.
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ อ.เมือง จว.ร.บ.
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยชุดวิทยากร
ชป.กร.พัน.พัฒนา 1 (ขุนอาสา 162 ) ในหัวข้อบรรยาย
จิตอาสา, ศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน
เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จว.ร.บ. และกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาด โดยร่วมกันลอก
ผักตบชวา และพัฒนาริมคลองบางกระดี่ ในพื้นที่เขต
ติดต่อระหว่าง ต.พงสวาย กับ ต.พิกุลทอง อ.เมือง
จว.ร.บ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 470 คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัย
พยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 มีบุตรที่ขอรับทุนฯ และ
มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 12 ราย
รายละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61
หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1 ณ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรมพัฒนา 1
/ผบ.ร้อย รส.จว.ร.บ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
/ผบ.กกล.รส. จว.ร.บ. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายวราวุฒิ
จันทร์เงิน บ้านเลขที่ 113/3 หมู่ 3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
จว.ร.บ.พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 293 มัด
รวม 586,000 เม็ด พร้อมรถยนต์กระบะเชฟโรเล็ต
สีขาว ทะเบียน ษบ 245 ราชบุรี
ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 (บช.ภ.1) โดยมี
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นประธานฯ
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ กรมพัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันดินโลก โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 (โดย กรม พัฒนา 1) พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน ในพิธีตัดปอเทืองและ
ไถกลบเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน ตามโครงการ
"ปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
เพื่อเตรียมพื้นที่เป็นแปลงนา และปลูกข้าว ต่อไป
 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
มีดำริให้จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ"
พล.พัฒนา 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย และ
ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานของกำลังพล
ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
มีเส้นทางปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งสิ้น 24 กม.
 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา กรม พัฒนา 1
ครบรอบปีที่ 29 ณ บก.กรม พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าว
การเตรียมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการซักซ้อมปั่นจักรยาน
ตามโครงการ "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทางจริง โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โดมสนามกีฬากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมี
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
เชิงเขาแก่นจันทร์ ถนนเพชรเกษม ต.ดอนตะโก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.1 รอ. นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.61 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการพัฒนาลำน้ำและลอกคลอง
กำจัดวัชพืช, ผักตบชวา คืนสภาพ คลองสวย น้ำใส
ณ ลำคลองหนองใหญ่ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลงานก่อสร้าง ของ ทภ.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
งานปรับปรุงถนนพื้นที่ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จว.ล.บ.
โดยมี พล.ท.ชูชาติ สุกใส รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.1
เป็นประธานการตรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมแถลงข่าว
การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เป็นรูปธรรมใน 3 เดือน ณ กองกำกับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7 ชั้น 2
อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในกิจกรรม
“ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ”
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กำลังพลในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ณ สนามฟุตบอล พัน.พัฒนา 1
โดยมี พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
พร้อมด้วย พ.ต.ณัฐวัฒน์ อนุเมธางกูร (ทม.รอ.)
บรรยายชี้แจงการปฏิบัติงานของรถขุดตัก
สะเทินน้ำ - สะเทินบก ให้กับ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ
การปฏิบัติงานในกิจกรรม ของศอญ. โครงการพัฒนา
คูคลองในพื้นที่กทม. ในพื้นที่ เขตหลักสี่ - ดอนเมือง
บริเวณคูนายกิม สาย 2 (ซอยสรงประภา 30 )
และบริเวณคลองเปรมประชากร ช่วงคลองท่าใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
พัฒนาศาลเจ้าแม่ดอนกระเบื้อง
ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.วุฒิพงษ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดกิจกรรม "จิตอาสา" ในพื้นที่ อ.เมือง โดยมี
นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมนายอำเภอเมืองราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ( ช.พัน.52 ช.1 รอ. ) ให้การต้อนรับ
คณะสำรวจและวิจัย จาก กร.ทบ. หน่วยงานโครงการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในการสำรวจ
และสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการดำเนินงานถนนดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในพื้นที่
จ.ชัยนาท และดำเนินการแจกแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการดำเนินงานดังกล่าว การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธี
วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52
ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.โรม ศิริวรรณ รอง เสธ.กช.
หัวหน้าชุดตรวจมาตรฐานงานช่าง กช. และ คณะ
ในการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561
พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 เส้น ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมออกร้าน ในงาน
กาชาด ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ สวนลุมพินี
ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กทม. ซึ่ง พล.พัฒนา 1 ( ทภ.1 )
รับผิดชอบในการจัดสมาชิกแม่บ้านร่วมออกร้านฯ
ในวันดังกล่าว ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเปิดงานการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนตามโครงการ “ บูรณาการสร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ” ประจำปี 2561 และโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึง
บริการของรัฐด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
ณ วัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือ ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลกองทัพบก จำนวน 6 ราย, โครงการ
ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพกองทัพบก จำนวน 6 ราย
และโครงการช่วยเหลือบุพการีของกำลังพลที่เจ็บป่วย
จำนวน 5 ราย ณ บก.พล.พัฒนา 1 พร้อมทั้งเดินทาง
ไปยังบ้านพักของกำลังพลเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบเงิน
ช่วยให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ
จำนวน 2 ราย ครอบครัวกำลังพลจำนวน 1 ราย และ
บุพการีของกำลังพลจำนวน 1 ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้ดำเนินการ
ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน พ.ย. 61
โดยมี พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เป็นประธาน ณ สนามฝึก ช.พัน.52 ช.1 รอ.
โดยมีการตรวจพร้อมรบเป็นส่วนรวม, ตรวจพร้อมรบ
เป็นบุคคล, ตรวจการปฏิบัติทางยุทธวิธี ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานโครงการ
ก่อสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์ เพิ่มเติมระหว่างปี
งบประมาณ 2561 ในส่วนของ อาคาร บก.กรม พัฒนา 1
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 61 มีผลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61 ได้ผลงาน 70.80 %
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย รร.วิวัฒน์พลเมือง ได้มีผู้ปกครองและ
ญาติเยี่ยม นร.วิวัฒน์ ฯตาม รปจ.ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
0900 - 1200 และได้ปฏิบัติตามนโยบาย
รอง ผบ.พล.พัฒนา1 (2) ให้ รร.วิวัฒน์พลเมือง
นำพาญาติและผู้ปกครองของ นร.วิวัฒน์ฯ เยี่ยมชมฟาร์ม
เมล่อน "ค่ายศรีเม่ล่อนฟาร์ม" ในศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 1
โดย กรมพัฒนาที่ 1 ประมาณ 30 ครอบครัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
ลงพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ ตรวจการปฏิบัติ
ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนราชการ ในพื้นที่ รับผิดชอบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รองผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
จว.ร.บ. โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 นาย ได้แก่
ร.ต.ณัทวุธ ยอดธรรม และ ร.ต.ธวัฒน์ชัย มาสำราญ
ณ ห้อง ผบ.พล.พัฒนา 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข
หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุมการขออนุญาต
จัดงานแสดงดนตรี Suanphueng Countdown Festival
2018 ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 30 - 31 ธ.ค. 61 และ
งาน Suanphueng Highland 10Miles Chill Out Run
ซึ่งจะจัดในวันที่ 12 ม.ค. 62 โดยมี บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดงาน
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา พล.ช. ครบรอบปีที่ 29
โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
เป็นประธาน ณ บก.พล.ช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และให้โอวาท
ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมพิธีส่งมอบ ที่พักอาศัย ให้กับ พลทหาร ศักดิ์ฤทธิ์
ศรีสุนทร ณ ซอยเทอดไท 59/3 ชุมชนสุภัทรภิบาล
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. ตามโครงการ
ซ่อมปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ สนับสนุน
งานจิตอาสา โดย พลตรี สันติพงษ์ ธรรมปิยะ
รอง มทภ.1 เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

โดย เสธ.พล.พัฒนา 1 มีดำริให้จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อให้กำลังพล นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวน และครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่
ในค่ายศรีสุริยวงศ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านพัก
รวมถึงเขตรับผิดชอบของตน
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
และ พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่
พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะ พบปะกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ร.บ. และดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าฝึกงานให้กับสมาชิกศิลปาชีพ (กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา,
กลุ่มทอผ้า, กลุ่มผ้าปัก และกลุ่มจักสาน )
จำนวน 111 ราย ณ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 เสนาดิสัย
อาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยมี
นาย กอบชัย บุญอรณะ ผวจ.พ.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ฝกบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ
กรม พัฒนา 1 และ พัน.พัฒนา 1 ทำการตรวจสถานภาพ
การพักอาศัยบ้านพักของทางราชการภายในค่ายศรีสุริยวงศ์
เพื่อให้ตรงกับบัญชีสถานภาพ และตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า
ที่ชำรุดของบ้านพัก และส่วนราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพล พล.พัฒนา 1 เดินทางลงทะเบียน
ร่วมกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " จว.ร.บ.
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จว.ร.บ. ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
วันอังคารที่ 20 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
โดยตรวจการฝึก และตรวจการประกอบเลี้ยงอาหาร
มื้อกลางวันของทหารใหม่
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พ.ย.61
ของ พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม