พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา
สน.ปรมน.ทบ.จว. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าว
และความมั่นคงระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน
เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ปี พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ราชบุรี
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ.(พ) เลื่อนฐานะเป็นายทหารสัญญาบัตร และ
จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณ
อายุราชการ พล.พัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
( 1 ต.ค. 61 ) ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1 
ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
มอบประกาศนียบัตร และสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ให้กับ จ.ส.อ.สุวิจักขณ์  
ศักดิ์สมบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
นักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
นำคณะนายทหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ท่าน เดินทาง
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของตลาดคลอง
ลัดมะยม อ.นครชัยศรี จว.น.ฐ. เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่
โดยใช้ต้นแบบจากการพัฒนาคลองลัดมะยม เพื่อเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ จว.ร.บ. โดยมี
คุณลุงชวน ชูจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
และคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการ
เป็นประธาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดินปี พ.ศ.2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารบรรยาย
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมโครงการพระราชดำริ
จว.รบ. เนื่องในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน
"ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ" จว.รบ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ
บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมการ
เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จ
เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผล
การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จว.ราชบุรี
โดยมีนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
โดยมีกำลังพลจาก
พล.พัฒนา ๑, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖
และ ร้อย.ฝรพ๑
ร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 500 นาย ณ
อาคารพลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
เพื่อเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการตรวจสอบ
และประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัวของ ทบ. ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ
น.ส.ปราณี ไชยโย  ลูกทีมก่อพระเจดีย์ทราย ทีมราชบุรี
พัฒนา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่ “ในหลวง ร.10” ไว้เป็นคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ โดยเข้ารักษาตัวตั้งแต่
วันที่ 6-24 เม.ย.61 เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพ

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมรับประทานอาหารเย็น
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่าริมน้ำ)
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ
คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา คลองแควอ้อม จว.ร.บ.
โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พ.ค. 61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
จากฟาร์มสุกร ใน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมฟาร์มสุกรอุดมเดชฟาร์ม
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน ประจำปี 2561 ของ พล.พัฒนา 1 ภายใน
ค่ายบูรฉัตร ที่ดำเนินการโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ.
และ ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
คุณอรรคฤทธิ์  ทรัพย์ยิ่ง ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการ
ในพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง เพื่อตรวจเยี่ยม
และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ (แก่งส้มแมว)
ณ ศูนย์ศิลปาชีพโครงการเฉลิมพระเกียรติ
บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณ
ตรวจเยี่ยมการประชาคมหมู่บ้านของชุดวิทยากร
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จ.ราชบุรี ณ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน
ของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้
ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ชมรมแม่บ้าน พล.พัฒนา 1 นำโดยคุณจิราพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าศูนย์เด็กผู้มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ กช. และการดำเนินโครงการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว
ของกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตาม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ รอง จก.กช. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช.
ค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัว
ของกำลังพลที่เข้าร่วม "โครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"
จำนวน 3 ครอบครัว ณ บ้านพักกำลังพลที่ร่วมโครงการฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
นายทหาร , กรม พัฒนา ๑ เข้าพบ นายวิสิษฎ์  พวงเพชร
รอง ผวจ.ร.บ. เพื่อหารือตามโครงการนำร่องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มสุกร
โดย พล.พัฒนา 1 ดำเนินการโดย กรม พัฒนา 1
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการบุกรุก
บ้านวังโค ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมการมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ พล.พัฒนา 1 ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.(พ) เลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ข่าวรอบรั้วชายแดนใต้ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ส่งมอบถนนในใจประชาชน จำนวน 2 สายทาง
ในพื้นที่ จว.น.ธ.  ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ที่ชํารุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอของ จว.ส.ข.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดิโอ

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ ห้องปฏิบัติการ พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 16
ครบรอบปีที่ 77 โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา
แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ บก.มทบ.16 อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ราชบุรี
โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี
(ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จว.ราชบุรี)
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ บริเวณลานพื้นแข็ง
หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารช่างที่ 11
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ บก.กรมทหารช่างที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61
 
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พล.ต.จีรนันท์   กัณฑวงศ์ ผทค.ทบ. ผู้แทน จก.กช.
ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายรองเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ในส่วน ทภ.1 รับผิดชอบ ณ หมู่บ้าน ต.นครหลวง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบเส้นทางถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ จว.สงขลา ณ บริเวณสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโทสอง
ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จว.นราธิวาส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชน
ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม โครงการ " ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ " ในพื้นที่
ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ และพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับ
ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมพิธีประดับยศ นนส.ทบ.เหล่า ช. รุ่นที่ 21 (1/60)
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต  เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ 25 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษา พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.ผล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ คณะบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมฯ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมตรวจผลการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
 เมื่อวันอังคารที่ 24 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพในโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านห้วยม่วง, บ้านห้วยน้ำหนัก, บ้านหนองตาดั้ง,
บ้านพุระกำ และ บ้านหนองมะค่า อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)  
พร้อมคณะ ตรวจผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อย.พัฒนา 2 
พัน.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในงานประเพณีวันท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.รบ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมรับมอบงานศิลปาชีพในโครงการ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ราชบุรี, ธนาคารควาย/โรงเรียนควาย
และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน
และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
(ตึกใหม่) ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมยิงปืนพกสั้นขั้นพื้นฐาน
กองพลพัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จว.ร.บ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน พร้อมร่วมคณะ
ผวจ.ร.บ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน กองพลพัฒนาที่ 1 ณ ร้านแมคโดนัลด์ ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีทำบุญและสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี 2561 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัณญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ กองทัพบก และบุพการี (บิดา มารดา)
ของกำลังพล ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และภริยา
พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิราพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และ คณะฯ ร่วมงานแสดงความยินดี
ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและ
ตำแหน่งสูงขึ้น แถลงการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก และแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะ
จักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทร์) อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่
และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1
รักษาพระองค์ ระหว่าง พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม (ท่านเก่า) กับ
พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ (ท่านใหม่) ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร
ชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี โดย
กองพลพัฒนาที่ 1 และเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี
พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมตรวจพื้นที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์
ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ และ นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
ว่าที่ ร.ต.สมชาย น่วมนุ่ม ณ ห้อง ผบ.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 3 เม.ย.61
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษา
ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
และคณะ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมือวันพุธที่ 28 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1/
หน.ผู้นำตรวจ ให้การต้อนรับ พ.อ.นฤดล สุขมา หน.ชุดตรวจ
พร้อมนำคณะชุดตรวจฯ ตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และการตรวจสอบ
การบริหารงานของกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 และ นขต. เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561" โดยมีเยาวชน
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงาน
กาชาด ประจำปี 2561" โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ซ้อมเตรียมการรับการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ครอบครัวฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 66 พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ช้างดำ
เมล่อนฟาร์ม ณ บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. จากตัวอย่างทดลอง ณ ร้อยพัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.วิทยา  จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงาน
กลั่นกรองแผนงานโครงการ คณะที่ 1  ในโอกาสเดินทาง
มาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจำปีฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานตาม
แผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน หลักสูตรผู้นำ ทสปช.
โดยมีคณะ ผู้บังคับบัญชา
 พล.พัฒนาร่วมพิธี
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เมือวันอังคารที่ 20 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันสถาปนา บชร.1
ครบรอบปีที่ 38 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน สวดพระอภิธรรมศพบิดา
จ.ส.อ.มนตรา สมประสงค์ ณ วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ
จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับกำลังพล
และครอบครัวในชื่องาน "ค่ำคืน สุขสันต์ วันวาร สุขขี
ที่ พล.พัฒนา 1" เพื่อเป็นการตอบแทนกำลังพล
และครอบครัว ที่ได้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานใน
พล.พัฒนา 1 โดยมี พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร
ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการจัดงาน
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกดาวน์โหลดภาพบรรยากาศในงาน

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
และบุพการี(บิดา มารดา) กำลังพล ณ ห้องประชุม 2 
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมแถลงข่าวการออกสลากกาชาด
ประจำปี 2561 และร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการ
ออกร้านงานกาชาด ของ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา
กองทัพภาคที่ 1 โดยมี คุณเบญจวรรณ  สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมแถลงข่าวงาน  "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาด ประจำปี 2561" ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

     พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ณ โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ได้ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 และการปฏิบัติงานโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปี 2561
ของ พล.พัฒนา 1 ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพันพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการปูกระเบื้องและ
งานมุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดนครทิพย์ ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 13 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  กองพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)ประจำปี 2561ของหน่วยขึ้นตรง บก.พล.พัฒนา 1 ในห้วงวันที่ 12-16 มี.ค.61
ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
ในพระบรมชูปถัมป์ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

องพลพัฒนาที่ 1 ได้ทำการตรวจความพร้อม
ก่อนทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ต้้ง)
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ  
เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร (อุดมเดช ฟาร์ม) และ
บ่อน้ำของนายสมชายฯ ณ บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.ราชบุรี
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ร้อย.บก.กรม พัฒนา 1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและ
พลทหารร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตที่ ต.บ้านบึง
อ.บ้านคา ตามดำริ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 10-12 มี.ค.61 จำนวน 15 นาย
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานพระปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มีดำริให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
(Bike For Health) ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกาย และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งสิ้น 23 กม.
เมื่อวันพุธที่ 7 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติฯ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561 ณ
สำนักงานใหญ่สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ณ
วัดบันไดทอง อ.เมืองเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณ จิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก
คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทั้งรับรางวัลมาตรฐาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นางนริศรา ศรีภิรมย์ รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ พร้อมร่วมพิธีเปิด
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ตามกิจกรรม "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน"
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเด็ก เยาวชน จำนวน 80 คน
และผู้ปกครอง จำนวน 80 คน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ เพื่อสรุปสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร รายงาน
ต่อหน่วยเหนือตามห้วงเวลา ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)
ประจำปี 2561 ของหน่วย ช.1 รอ. และหน่วยขึ้นตรง
ช.1 รอ. ณ บ้านโกรกสิงขร ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจ
ราชการ โดยชี้แจงผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ทบ.
ประจำปี 2559 ณ บ้านศาลาดิน ม.3, เยี่ยมชมแปลงนาบัว
และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของตลาดประชารัฐ คนไทย
ยิ้มได้ ณ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทีมงาน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี
พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเปิดโครงการประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
และระดับตำบล ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ไชน่าทาวน์ราชบุรี 2018 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
(หน้าร้านกาแฟดีคุ้น) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ดำเนินการทดลองโยนลูกบอลชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ประจำปี 2561 ภายในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ซึ่งดำเนิน
การโดย ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ. และ
ช.พัน.52 ช.1 รอ. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบเอกสารแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
เส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การดูแลและ
ขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ให้กับกำลังพล
ตำแหน่ง พลขับรถ ที่บรรจุใน หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่ 1
ในห้วงวันที่ 13 - 14 ก.พ. 61 โดยวิทยากรจาก
กรมการขนส่งทหารบก จำนวน 3 นาย ณ แหล่งรวมยาน
พาหนะ หมวดขนส่งกองร้อยกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความคืบหน้าในการแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ
พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดอมรินทราราม ณ วัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎร โดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดยนางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดย นายวิสิษฎ์
พวงเพชร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหา
การร้องเรียน ผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย จากการ
ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี ณ ห้อง
หลวงยกบัตร ชั้น
3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1
และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา
(ระยะ 2) ปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการโดย หน่วยทหาร
ช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 1 ณ สายทาง บ้านกะดูนง -
บ้านไอร์ปาเซ ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ระยะทาง 5.61 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา (ระยะ 2) ปีงบประมาณ 2561
ที่ดำเนินการ หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 1 ณ
สายทางเลียบทางรถไฟ บ้านบือราแง - บ้านโต๊ะเด็ง และ
หลังสถานีรถไฟ - ปะดอสา และ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.89 กิโลเมตร
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร ในส่วนของ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ได้แก่
พ.ต.ศราวุธ สัตตบุศย์ และ ร.ท.ทนงศักดิ์ จันไชย ณ
ห้องประชุม 2 กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในฐานะผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องในพิธีเปิด
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการนี้
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นนักประดิษฐ์
คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากการนำ ระบบ รับ – ส่ง
ข้อมูลอัจฉริยะ (I – Control) เข้าร่วมประกวด
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม
คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบหมายให้
พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์
พระราชทาน ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้าน
คุณวงจันทร์ ด้วงปรึกษา ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
"ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และ สมัชชาคุณธรรมภาค
กลาง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 - 2564) ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการจัดกิจกรรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประกอบด้วย กิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างค่าโปรตีน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
86 พรรษา 12 ส.ค. 61
และมอบเสื้อกันหนาวให้กับราษฎร,
กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งร่วม
ประชุมหารือ เรื่องการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารชุมชน /
โรงเรียนและธนาคารควาย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวเชิงวน
เกษตรและวัฒนธรรมบ้านหนองตาดั้ง" ณ หมู่ 6 ตำบล
ตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนาที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ของ โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรม
รัตราษฏร์บำรุง) โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 2 ปี วันมรณภาพ
พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี , อดีตเจ้าอาวาส วัดนาหนอง โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ
กุฏิหอฉัน วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ม.ค. 61 โดยมี พระครูโสภณปัญญาวัฒน์
วัดท้ายเมือง จังหวัดราชบุรี เป็น องค์บรรยายธรรม ในหัวข้อ
เรื่อง "การไม่คบคนพาล" ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอน
พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยหนาว
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
สนับสนุนเสื้อกันหนาว จำนวน
500 ตัว และน้ำดื่มอีกจำนวน
2,400 ขวด มีการมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนวัดห้วยหมู ,
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี และ มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับ
ประชาชนและนักเรียนได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่
จำนวน
50 คน นักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ จำนวน 50 คน
นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยหมู จำนวน
100 คน นักเรียน
โรงเรียนวัดนาหนอง จำนวน
50 คน นักเรียน
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี จำนวน
50 คน
โรงเรียนวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดย นายณรงค์ พรหมอยู่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
กับ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ว่าด้วยการจัด
โครงการเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษ์ฏ อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ และปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร (ฟาร์มอุดมเดช) ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ,
นายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายก อบต.ธรรมเสน และ
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงาน
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรส และบุพการีของ
กำลังพลที่ทุพพลภาพ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี 2561 โดยมี พลโทจักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
เป็นประธาน ณ สนามหน้า กองบัญชาการ กรมการทหารช่าง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พลพัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ
โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ เนื่องใน
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ ของ กองพลพัฒนาที่ 1
ประจำปี 2561 ณ สถานที่จัดงาน ด้านข้าง อาคารพันธ์เพิ่มศิริ
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พลพัฒนา 1
ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการ "รถปลดทุกข์" โดยทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกระบวน
การกำจัดน้ำเสียของฟาร์มหมู ส่งผลให้บ่อน้ำสาธารณะ และ
บ่อน้ำบาดาลที่ใช้ทำประปาหมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ทำการ
เกษตรเสียหายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คุณธรรมบ้านดอยดิน ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ลานพื้นแข้งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงตรวจศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
บ้านดอยดิน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี เนื่องจาก
ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้
บ้านดอยดินฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
ผลัดที่ 2/60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา
หลอกขายสินค้าทาง facebook ซึ่งมีหมายจับจำนวน 7
หมาย ซึ่งผู้ต้องหาได้ก่อเหตุหลอกลวงในคดีต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และผู้เสียหาย มีการร้องเรียนตามสื่อ
ต่าง ๆ เฉพาะในรอบเดือนที่ผ่านมามีเงินเข้าบัญชีคนร้าย
ประมาณ 4 แสนบาท
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน พล.พัฒนา 1
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 ณ บริเวณหน้าร้าน
แม็คโดนัล สาขาถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ
เมื่อวันศุกร์ 28 ธ.ค. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน จว.ราชบุรี
ไตรมาสที่ 1/2561 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,
ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและมอบของขวัญปีใหม่
ประจำปี 2561 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ร่วมพิธีมอบเงิน
ทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในบรมราชานุเคราะห์
พื้นที่โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.อ.นพดล
วรรธโนทัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง
เป็นประธาน มีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับ
พระราชทานเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 45 คน
รวมเงินทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 1,420,000 บาท
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการแข่งขันวิ่ง "ตะนาวศรีเทรล 2017" ในโอกาสเข้าขอบคุณ ที่หน่วยได้ให้การสนับสนุน
กำลังพล และสถานที่จัดการแข่งขัน ณ ห้องรับรอง
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย พล.พัฒนา 1 และ เหล่ากาชาด
จว.ราชบุรี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็น
ธรรมระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี และ อ.ปากท่อ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานปกครอง, ฝ่าย
ความมั่นคง และเจ้าหน้าที่งานปกครองที่ทำการปกครอง
จำนวน 277 คน ร่วมโครงการ โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื่น
ให้ผืนป่า ป่าชุมชน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี ณ
บริเวณป่าชุมชนบ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ฯ
พร้อมทั้งเดินทางตรวจพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียน
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 2 ชป. ได้แก่ ชป.4 (บ.ห้วยผาก
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง) และ ชป.5 (บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จว.ราชบุรี เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ฯ
พร้อมทั้งเดินทางตรวจพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 ชป. ได้แก่ ชป.2 (บ.ไทย
ประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ), ชป.3 (บ.โป่งกระทิง
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา) และ ชป.1 (บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมต้อนรับคณะ วทบ. พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยายและ
ให้นโยบายในการรับราชการของนักศึกษาต่อไป ณ
แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี จำนวน 50 ผืน ณ ห้องประชุม
บ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับชุดปฏิบัติการฯ ณ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ให้กับชุดปฏิบัติการฯ ณ โครงการตาม
พระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และ
บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล ณ บก.พล.พัฒนา 1 และ
เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือบุพการี ณ บ้านพักของกำลังพล
เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธาน ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
จว.นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณริมคลองระบายน้ำ (คลองฝรั่ง)
และริมทางรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 5 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธ.ค.60 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง
จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธ.ค.60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะวิ่ง
โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
โดย ตูน บอดี้แสลม พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเข้าร่วม
โครงการ ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. (หจก.เทียนชัยปิโตเลียมจำกัด)
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานงานวัฒนธรรม
จว.ร.บ. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณลานหน้า โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.69
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัย
พยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะ นนร. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 50 นาย เข้าศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ พล.พัฒนา 1 โดยมี พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ผบช. ให้การต้อนรับ ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จว.ร.บ. ประจำปี2560 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดแจ้งเจริญ
ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 2/60
ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(โดย พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ อ.บางแพ จว.ราชบุรี) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณ
แผ่นดิน ทภ.1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ อ.บางแพ จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ.2560 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.อ่างหิน
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(โดย พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณ
แผ่นดิน ทภ.1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) โดยมีผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 300 คน ณ ห้องประชุมต้นสุวรรณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บก.กช
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.อ.องอาจ แจ่มดี
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 และ พ.อ.ศุภวัฒน์ ประเทืองทิน
เสธ.กรม พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ อาคาร
โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมรับฟังแถลงข่าวโครงการ
"ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เพื่อ
ระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 11
โรงพยาบาล โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ รพ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
กรุณามอบยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น ให้กับหน่วยในสังกัด
พล.พัฒนา 1 จำนวน 7 หน่วยๆ ละ 500 ยอด ตามโครงการ
ปลูกมันหวานญี่ปุ่น เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม แก้ไขปัญหาหนี้สิน
และเพื่อดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการมอบถุงของขวัญให้กับนายทหารประทวน
ในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอล
บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมแจกจ่ายอาหารที่ประกอบเลี้ยงโดยรถครัวสนามให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.กุฎี
อ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2560 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา บริเวณหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. ๖๐
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และหน่วยได้ร่วมกับ รพ.ค่ายอดิศร
จว.สระบุรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางบาล อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา กรม พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 28
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับ นนส.ทบ.
เหล่า ช. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 (2/59) โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน ณ
สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานวันสถาปนาค่าย
จักรพงษ์ ครบรอบ 98 ปี ณ บก.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์
จว.ปราจีนบุรี โดยมี มทภ.1 เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำเขาชุมดง
ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี ไปยัง
กลางแม่น้ำแม่กลอง (บริเวณด้านข้างสนามกีฬา กช.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนาย ประยงค์ จันทร์เต็ง
นอภ.บ้านโป่ง เป็นประธาน ณ วัดบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ พระเมรุมาศ
จำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจความเรียบร้อย ประชาชน
ที่มาร่วมพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ
วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ และ วัดโชติทายการาม
อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีพระราชกุศลออก
พระเมรุมาศ ณ วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี โดยมี
นาย ประยงค์ จันทร์เต็ง นอภ.บ้านโป่งเป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ วัดปากท่อ
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี โดยมี นายอำเภอปากท่อ เป็นประธาน
ในพิธีฯ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
นำกำลังพลจิตอาสาเฉพาะกิจของหน่วย ร่วมกิจกรรม
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ภายใน
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายจิตอาสา
เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคาร อบจ.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดเกตุน้อยอัมพวัน
ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีมอบโคตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สถานที่ 2
อำเภอ ได้แก่ อ.ดำเนินสะดวก และ อ.บางแพ จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมพื้นที่งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พร้อมทั้งร่วมกับจิตอาสาปลูกต้น
ดาวเรืองและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย และศูนย์อินเตอร์เน็ต
เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อโซชียลต่างๆ ณ บก.กรม พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ
สถานที่ 7 อำเภอทั่ว จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมี
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีสุริยวงศาราม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธี
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาที่สมัครเป็นจิตอาสา
รอว. CAT- 904 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประชาชน
จิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ปิยะราชา รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัย
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมี
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน ณ
ห้องประชุม บก.มทบ.16 เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
ประจำจังหวัดราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเทโวโรหนะ (วันพระเจ้าเปิดโลก)
โดยมี คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ณ
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ฝึกสอน
และนักกีฬายิงปืน ทีมยิงปืน พล.พัฒนา 1 เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก
่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสนุ้กเกอร์ภายใน พล.พัฒนา 1 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย
พ.อ.(พ)ศรุต สีเหนี่ยง, พ.อ.สมภพ ขุนพลพิทักษ์ และ
พ.อ.ประชา บุญพิทักษ์สกุล ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเข้ารับเครื่องแต่งกายจิตอาสาพระราชทาน
ของ รอว. CAT 904 ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้ารับเครื่องแต่งกายจิตอาสาพระราชทาน ณ
ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.ทภ.1 เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย
พ.ท.กิตติภัต สุขสรรค์ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา 1,
พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1,
ร.ต.ประเวศ วัติรางกูล และ ร.ต.ประสิทธิ์ คืดนอก ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้าแสดงยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย (ท่านใหม่), นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ เป็นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี (ท่านใหม่) และ นางณิทฐา แสวงทอง
เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่) ในโอกาส
จะเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลาง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
หน่วย ช.ฉก.ทภ.1 ( พล.พัฒนา 1 ) ณ สนามบิน
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี ปล่อยขบวน
รถขนกระถางเซรามิก สำหรับใช้ประดับโดยรอบมณฑลพิธี
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ
โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบโล่และของที่ระลึก ให้กับกำลังพล
ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561
(ลาออก 1 ต.ค.60) ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดอาคาร Army Engineer Knowledge Park
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในรูปแบบ "ห้องสมุดมีชีวิต" โดยมี
คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
เป็นประธาน บริเวณพื้นที่ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับเพลา
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
และร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ให้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนา
เป็นปลาหน้าวัด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ต.โคกหม้อ
อ.เมืองราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหาร
กองประจำการผลัดที่ 1 รุ่นปี 2560 หน่วย พล.พัฒนา 1
โดยสำนักงานจัดหางาน จว.ราชบุรี ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารชั้นสัญญาบัตร พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ก.ย.60 โดยมีเจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
เป็นองค์บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "บุญคือเพื่อนที่ดี" ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นสัญญาบัตร พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กองทัพบก อาสาปลูกป่า
สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" ณ พื้นที่ปลูกป่า
หนองไห บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤห้สบดีที่ 21 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เข้ารับโล่รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ในสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร
ระบบ รับ - ส่ง ข้อมูลอัจฉริยะ (I - Control) เนื่องใน
กิจกรรมจัดนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย
ประจำปี 2560 โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธาน ณ
สโมสรทหารบก เมื่อวันพุธที่ 20 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานแถลงข่าวการจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พร้อม
ของกลางยาบ้า 63,196 เม็ด ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.น้ำพุ
อ.เมือง จว.ราชบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอก
ลำห้วยถ้ำดิน บ.โป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ
จว.เพชรบุรี (หน่วยรับผิดชอบ พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ.)
โดยมี พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. เป็นประธาน
การตรวจเยี่ยมฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. ในโอกาสเดินทางตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอัน
เกิดจากน้ำ สนับสนุนกรมชลประทาน และโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี 2559 สนับสนุน กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนที่ ทภ.1 รับผิดชอบ ในพื้นที่
จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนัก
งานเทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน และเดินทางตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ.เนิน
ตะเคียน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน (หน่วยรับผิดชอบ
พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ.) เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ผบช. ร่วมการแข่งขันยิงปืนพก 86 ภายใน
พล.พัฒนา 1 ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว (พัน.พัฒนา 1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
(พล.พัฒนา 1) และคณะ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ, คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.,
บุพพการี (บิดา มารดา) กำลังพล และมอบทุนยังชีพบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสฯ
ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ประจำปี 2560 ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 60
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ที่จะครบกำหนด
เกษียณอายุราชการ และที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด โดยมี พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ ปษ.พิเศษ ทบ.
เป็นประธาน ณ บก.กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน ณ
บริเวณอนุสาวรีย์ฯ หน้า บก.กช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบสารวัตร
ทหาร กกล.รส.จว.ร.บ. (พล.พัฒนา 1) ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 13 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อ
เตรียมปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ
จว.สงขลา ระยะที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ สนาม
หน้า บก. ช.พัน.52 ช.1 รอ. เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ในสังกัด ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการค้า
อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารภายในวัดโรงช้าง และ
ตลาดโคยกี๊ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลา
ประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงาน "เสวนายามเช้า" ประจำเดือน ก.ย.60 ซึ่งในครั้งนี้
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (สน.คลังจังหวัด
ราชบุรี, สน.สรรพากรพื้นที่ราชบุรี, สน.สรรพสามิตพื้นที่
ราชบุรี, สน.ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี) เป็นเจ้าภาพ โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณ
หน้า สน.ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวเพื่อเยาวชนจังหวัด
ราชบุรี โดยมีคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปิยราชา อาคาร
อเนกประสงค์ รร.เบณจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ก.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทน.1
ในการชมซักซ้อมการชักลากพระมหาพิชัยราชรถ
ราชรถปืนใหญ่ฯ ณ ร.11 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ดิน
เอกชนปิดเส้นทางสัญจรบนคันคลองชลประทานในพื้นที่
อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี โดยเชิญส่วนราชการ/บุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือไกล่เกลี่ยในเรื่องดังกล่าว ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 6 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมโครงการจัดงานประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้บนเขา
แก่นจันทน์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
บริเวณเรือนรับรอง (ลานเสวย) เขาแก่นจันทน์ ต.ดอนตะโก
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีบำรุงขวัญกำลังพล โดยแจกจ่ายของที่ระลึก
และข้าวสารให้กับกำลังพลในสังกัด พล.พัฒนา 1 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 1ก.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมต้อนรับ
นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในโอกาส
เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการประชา
รัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 ก.ค.60 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ณ บริเวณ
พื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่
ป่าไม้ ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำหนักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ในวันอังคารที่ 29 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (กองร้อย)
นอกที่ตั้ง ประจำปี 2560 ในส่วนของ ช.1 รอ. โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ทก.ฝึก ช.1 รอ. วัดโกรกสิงขร
ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จว.ราชบุรี และเดินทาง
ตรวจเยี่ยมการฝึกการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด
(ช.พัน.52 ช.1 รอ.), ตรวจการฝึกการสร้างสะพานแบรี่ย์
M 2 ในพื้นที่ยุทธบริเวณ (ช.พัน.112 ช.1 รอ.) ในพื้นที่
ต.ด่านทับตะโต อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง
(กองร้อย) นอกที่ตั้ง ประจำปี 2560 ในส่วนของ
กรม พัฒนา 1 โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ทก.ฝึก
กรม พัฒนา 1 ศาลาประชาคม ม.1 (วัดเขาหลักไก่)
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี และเดินทางตรวจเยี่ยม
การฝึกของ พัน.พัฒนา 1 ในพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกโดยใช้
กระบวนการกลุ่มมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีอาชีพเสริมจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย กรมการทหารช่าง (ช่างทำฝัน)
กิจกรรมครั้งที่ 4 โดยมี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
เป็นประธาน ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบทุนและสิ่งของช่วยเหลือ
ประจำเดือน ส.ค.60 ให้กับบุตรของกำลังพล ตามโครงการ
ห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก
จำนวน 6 ราย, ครอบครัวของกำลังพล ตามโครงการ
ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพกองทัพบก จำนวน 6 ราย
และบุพการีของกำลังพล ตามโครงการช่วยเหลือบุพการี
ของกำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 4 ราย ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการเปิดโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฎิกูล
ลำคลองสาธารณะภายใน ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 85 พรรษา เมื่อวันพุธที่ 23 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีประดับยศให้กับนายสิบกองหนุน/พลเรือน เหล่า ช.
รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
จก.กช./ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหาร
ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันพุธที่ 23 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 22 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลัง
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5" และปล่อยขบวนจักรยาน ณ
ลานพื้นแข็ง บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงปืนในสังกัด
พล.พัฒนา 1 ณ สนามยิงปืนค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สปร.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
จว.เพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 ส.ค.60 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ส.ค.60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ ผช.ผอ.ศปร.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี และร่วมปลูกดอกดาวเรือง
บริเวณโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ในหลวงรัชการที่ 9 และได้เยี่ยมชมกิจกรรมดนตรีสื่อ
ปลูกฝังอุดมการณ์,ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ
โรงเรียนบ้านด่านโง เมื่อวันพุธที่ 16 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี"
โดย พล.พัฒนา 1 และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 ส.ค.60 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ) ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)
โดยร่วมกิจกรรมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ ณ คลองบางสองร้อย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม
จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพีธีอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ 86 รูป ถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 ส.ค.60 กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลที่ 1
รักษาพระองค์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เมื่อวันพุธที่ 2 ส.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มทภ.1 ในโอกาสเดินทางมาเป็น
ประธานวันสถาปนา พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 28
เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีประดับยศและเป็นผู้ประดับยศให้กับ นายสิบ
กองหนุน เหล่า ช. รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน ณ
สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "กองทัพบก อาสาปลูกป่า
สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ
บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง และพิธีเปิดสร้างฝาย
ณ หมู่ 8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี แถลงข่าวผล
การจับกุมผู้ต้องหา โดย สภ.เมืองราชบุรี ร่วมกับ
พล.พัฒนา 1 และฝ่ายปกครอง อ.เมืองราชบุรี จำนวน 5 คดี
ได้แก่ 1. คดี “ร่วมกันชิงทรัพย์ ในเวลากลางคืน โดยใช้
อาวุธฯ” ผู้ต้องหา 2 ราย 2. คดี “ลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์
ผู้ต้องหา 1 ราย 3. คดี “วิ่งราวทรัพย์” ผู้ต้อง 1 ราย 4. คดี
“ร่วมกันลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ”
ผู้ต้องหา 3 ราย 5. คดีอาวุธปืนและเสพติด ผู้ต้องหา 2 ราย ณ สภ.เมืองราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานและออกร้านอาหาร
พระราชทานแก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในจังหวัดภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พล.อ.ต.ศิริพัฒน์
สุขเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน
มอบแก่นักเรียน ณ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร โดย พล.พัฒนา 1 และเหล่ากาชาด จว.ราชบุรี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ เข้าร่วมพิธีสวดถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาต์ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการประเมินผล
การฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ลานพื้นแข็ง
หน้า บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจำปี 2560 จำนวน 9 วัด โดยนิมนต์พระสงฆ์
ในเขตพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี มารับเทียนพรรษา ณ
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีเททองหล่อ
พระประธาน พระพุทธวโรทัย โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา
มทน.1 เป็นประธาน ณ วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด)
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมพิธีเททองหล่อพระประธาน
ในอุโบสถ "พระพุทธวโรทัย" วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด)
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจำปี 2560 ณ อุโบสถวัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจพื้นที่การจัดพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถ
"พระพุทธวโรทัย" วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด)
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.ท.พัฒนา มาตร์มงคล รอง ผอ.สปร.ทบ.
ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.ท.พัฒนา มาตร์มงคล รอง ผอ.สปร.ทบ.
ตรวจเยี่ยมสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2560
ครั้งที่ 2 ของ พล.พัฒนา 1 ณ สนามฟุตบอล
บก.พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่เตรียมพิธีเททองหล่อพระ
พุทธวโรทัย และเข้ากราบนมัสการพระครูสังฆรักษ์ อุทัย
ปภงฺกโร ณ วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2560
ของกำลังพล พล.พัฒนา 1 ซึ่งมีกำลังพลได้รับอนุญาตให้ลา
อุปสมบท จำนวน 6 นาย ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพุธที่ 28 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกับคณะ ผวจ.ราชบุรี และ จก.กช. เข้าเฝ้าถวายสักการะ
แด่พระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นสิริมงคล ณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กทม.
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบ
ปีที่ 142 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
เป็นประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมฯ (บริเวณศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองราชบุรี) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะ 2 จว.ชลบุรี
ปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา
และเข้าพบ พล.ต.อ.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ณ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันพุธที่ 21 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
(พล.พัฒนา 1) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาเศียรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของ
ผบ.นขต.ทภ.1 โดยมี พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มทภ.1 เป็น
ประธานคณะ ณ ห้องส่ง 4 ททบ. เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงน้ำเสีย
สู่น้ำใส ให้อำเภอปากท่อน่าอยู่ ตามโครงการ "ประชารัฐ
ร่วมใจ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ร่วมกับ
อำเภอปากท่อ โดยมี นอภ.ปากท่อ ผู้แทนสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากท่อและ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการใช้ สารบำบัดน้ำเสีย
ชนิดน้ำ และ em ball จำนวน 1,000 ลูก
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายนพรัตน์ รัตนพานิช นอภ.โพธาราม
ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมพิธีเททองหล่อพระประธาน
พระพุทธวโรทัย ประดิษฐานประจำอุโบสถใหม่
วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) โดยมี หลวงพ่ออุทัย
ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด ร่วมรับฟังการประชุม ณ
วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทนไถ่ชีวิตโคกระบือที่ได้ช่วยเหลือจากโรงฆ่าสัตว์
ส่งมอบให้แก่กำลังพล เพื่อนำไปเลี้ยงดูและขยายพันธุ์ต่อไป
ณ แปลงเกษตร พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 ณ
หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์,
ช.พัน.52 ช.1 รอ. และ ช.พัน.112 ช.1 รอ. ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมโครงการ "ทำดอกไม้ถวายพ่อ รัชกาลที่ 9" โดย
ชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือตาม
โครงการบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล,ปันน้ำใจ
สู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา)
กำลังพล ของ พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซียม จว.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดี
กรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน
รับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามความความคืบหน้าการปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.ปากท่อ และโครงการ
พระราชดำริด้านจัดการน้ำในพื้นที่ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
ในการต้อนรับ ดร.จรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมติดตาม
ความคืบหน้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 13 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีไหว์ครูนักศึกษาใหม่ กศน. ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
ผลัดที่ 1/60 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้ารับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวนเงิน 1,500,000 บาท
พร้อมทั้งมอบหนังสือขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ บริเวณห้วยบ่อคลึง, น้ำตกเก้าโจน ในพื้นที่
ราชพัสดุ บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ณ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี ในโอกาส
เดินทางมาประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ กรณีเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่
โครงการฯ พร้อมทั้งร่วมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศิลปาชีพ
ในโครงการฯ ณ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าฯ บ.ห้วยม่วง
ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะร่วม
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน ๑๙" ณ
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ
จ.ส.อ. (พ.) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
พล.พัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60) ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะฯ มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล ณ บ้านพัก
ช.พัน.52 ช.1 รอ. ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 1/60
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 110
ณ บก.ช.1 รอ. ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะตรวจความเรียบร้อย การปฏิบัติงาน
เก็บรายละเอียดทำความสะอาดและซ่อมปรับปรุงอาคาร
"พระราชทาน 19" โดย ช.1 รอ.(ช.พัน.112 ช.1 รอ.) เพื่อ
เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน 19"
ในวันที่ 1 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมชมการสาธิตการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ
โดยมี พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มทภ.1 เป็นประธาน ณ
ลานอเนกประสงค์ ทภ.1 ( ใน ร.11 รอ.)
เมื่อวันอังคารที่ 16 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาส
สมโภชศาลหลักเมืองราชบุรี ครบรอบ 200 ปี โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ศาลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องใน
โอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
นำสวดสรรเสริญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 11 หลัง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน
และ อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในความรับผิดชอบของ
ทภ.1 โดย พล.พัฒนา 1 โดยมี นายทวี นริสศิริกุล
ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.พัฒนา 1
ครบรอบปีที่ 28 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการเปิดโครงการ "กองพลพัฒนาที่ 1 ลดอ้วน
ลดพุง SMART MAN" เพื่อให้กำลังพลมีความแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเป็นตัวแทน
ที่มีประสิทธิภาพของกองทัพบก ต่อไป ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรมนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเป็นเป็นนายทหารสัญญาบัตร
พล.พัฒนา 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60) ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการ "จัดระเบียบสายไฟฟ้าและ
สายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี"
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จว.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนา มทบ.16 ครบรอบปีที่ 76
โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รอง มทภ.1 เป็นประธาน
ณ บก.มทบ.16 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พ.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 1 ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการอบรมทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน ของหน่วย พล.พัฒนา 1 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบหนังสือรับรองผลการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับพลทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 1 ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.กรม พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับยศและมอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ 26 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบข้าวสารที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแก่พสกนิกรผู้ยากไร้
ในพื้นที่ อ.จอมบึง โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ หอประชุม อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 25 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ โครงการ
"เพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี"
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
อ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ
วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จว.สมุทรสาคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสรงน้ำพระวันท้ายสงกรานต์ ณ
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 19 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีฉลองพระสุพรรณบัฎ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะ
แด่สมเด็จพระสังฆราช โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธาน
ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซี่ยม จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 18 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนของ
กองพลพัฒนาที่ 1 ณ บริเวณหน้าร้านแมคโดนัล
สาขาถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี
เมือวันพุธที่ 12 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้ารดน้ำพร้อมรับพรจาก พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
และผู้บังคับบัญชา ของ กช. เนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ
ขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้าแสดงยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี
ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผวจ.ราชบุรี ท่านใหม่ ณ
ศาลากลาง จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหาร
สัญญาบัตร จำนวน 1 นาย ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 (เชิงเขาแก่นจันทน์) อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูสิริคณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ณ
เมรุชั่วคราว วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการชุมนุมแก้ไขปัญหาเครือข่ายหนี้สินชาวนา
(คนท.) จ.ราชบุรี ณ ห้องปฏิบัติการ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 21 มี.ค.60

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาช.พัน.52 ช.1 รอ.
ครบรอบปีที่ 65 ณ บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ ณ
แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2560 ณ ลานพื้นแข็ง พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะฯ ให้การตอนรับ
รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ในโอกาสเดินทาง
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ ชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
จว.ราชบุรี กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำ
จิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกลุ่มคนในท้องถิ่น
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ โดยมี
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จว.ราชบุรี โดยมี
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
จว.ราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง
จว.ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลาง จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และกำลังพล
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bike For Health)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และผ่อนคลาย
จากการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 โดยมีเส้นทางปั่นจักรยาน
เป็นระยะทางทั้งสิ้น 21 กม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับ
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1/รอง ผอ.รมน.
ภาค 1 ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อ
รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม,
สุพรรณบุรี) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลาง จว.ราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัย
พยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 ณ
ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.พ.60
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม