พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบทดสอบทฤษฎี
และปฏิบัติ ณ สนามสอบ พล.พัฒนา ๑
ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก
องคมนตรี เพื่อเรียนหารือปัญหาข้อขัดข้อง
ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ จว.พ.บ. ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยมีประเด็น
หารือในเรื่อง การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานโครงการ,
การขออนุญาตใช้พื้นที่, และการหาหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามพระราช
ประสงค์ดอนขุนห้วย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ ร.๑๐
ณ ทำเนียบองคมนตรี กทม.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เหล่ากาชาด จว.ร.บ. ปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้แทน
เหล่ากาชาด จว.ร.บ. เป็นประธาน ณ บ้านนายทองนาค
ไชยเทพา ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ. และ
บ้านนางยุพา เถาเครืองาม ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ได้ประสานความร่วมมือ ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา
๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา ๑
และ พล.ร.๙ สนับสนุน จว.ร.บ.อบรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เรื่อง “ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ จว.ร.บ. เป็นประธาน

ผู้ควบคุมการบรรยาย : พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ A๐๘๑ (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมหน่วยทหาร
รักษาพระองค์/เหล่าทัพ
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.๑ รอ. นำกำลังพล
ร้อย.นขต.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนา ร.ร.วัดโกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
ณ บริเวณโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
สนาม ฮ. บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย ผบ.ช.๑ รอ. และ ผบ.กรม พัฒนา ๑
ร่วมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง
และสื่อประสม อิงประวัติศาสตร์ (Light and Sound)
เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี
เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง
ระยะฮาล์ฟมาราธอน (๒๑.๑ กม.),
ระยะมินิมาราธอน (๑๐ กม.) และร่วมเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง ๓ กม.โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ
รอง ผวจ.ร.บ.(๓) เป็นประธานในพิธีฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมชมการแสดงจินตภาพ
ประกอบแสง สี เสียง และสื่อประสม
อิงประวัติศาสตร์ (Light and Sound)
เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี
เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานงานเลี้ยง
เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๒
ของ พล.พัฒนา ๑
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ ร่วมพิธี
กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
จก.กช. เป็นประธาน ณ สนามหน้า บก.กช.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ., บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
โดยมอบให้ ณ บก.พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๑๙ ราย
และเดินทางไปมอบยังบ้านของกำลังพล
จำนวน ๒ ราย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมการประชุม
เตรียมการฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สโมสร ร.๑ รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ณ สนามหน้า บก.กช. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับมอบอาหารสัตว์ประทาน ด้วย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์
ประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติ โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด
ณ บ้าน น.ส.วงศ์จันทร์ ด้วงปรึกษา ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย ผบ.กรม พัฒนา ๑ และ ผบ.ช.๑ รอ.
ร่วมซักซ้อมการแสดงจินตภาพประกอบแสง
สี เสียง และสื่อประสม อิงประวัติศาสตร์
(Light and Sound) เรื่อง "ย้อนรอยเล่าขาน
ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"
โดยคณะ ผบช. ของ พล.พัฒนา ๑ ร่วมแสดง
ในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณริมเขื่อน
รัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าฝึกงานให้กับ
สมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้างแรงงานราษฎรแหล่ง
ผลิตอาหารชุมชนบ้านหนองตาดั้งและ
ธนาคารควาย/รร.ควาย ประจำเดือน ธ.ค.๖๑
จำนวน ๑๐๙ ราย ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว
บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ซักซ้อมการรับตรวจ
ผลการจัดหา เพื่อเตรียมการรับการตรวจการจัดหา
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็น หน.คณะ ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการซ่อม
ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่
ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ให้การตอนรับ
พล.ท.ชูชาติ  สุกใส รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑
ในโอกาสเดินทางตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ก่อสร้าง ของ ทภ.๑ โครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี
จว.พ.บ. ส่วนที่ ๑ ซึ่งรับผิดชอบโดย พล.พัฒนา ๑
ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน วัดบันไดทอง
อ.เมือง จว.พ.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
รร.วัดไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบชัย บุญอรณะ
ผวจ.พ.บ. เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องในการ
ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่หน่วยรับผิดชอบ
ณ ศาลากลาง จว.พ.บ.ผลการปฏิบัติทาง จ.เพชรบุรี
รับดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะการขอใช้ที่ดินและการจัดสรรที่ดิน
ทำกินของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบ
ของหน่วย พื้นที่ จว.พ.บ. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
อีกทั้งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล
เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ณ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
(อ.ชะอำ และ อ.ท่ายาง), และโครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ อ.แก่งกระจาน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับมอบอาหารสัตว์ประทาน ด้วย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์
ประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมอบหมายให้
พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์
ประทานให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์
บ้านพักพิงแก้วตา ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา ๑ ให้การต้อนรับ
พล.ต.พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ
กองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
โครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี จว.พ.บ. (ส่วนที่ ๑)
พร้อมทั้งเข้าพบปะผู้นำชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬา
และร่วมปลูกหญ้าแฝกกับมวลชนในพื้นที่
ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศกุศล
และพิธีบวงสรวง งานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสม
จังหวัดราชบุรี โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ จวน ผวจ.ร.บ. (หลังเก่า) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อหารือการจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการอุทยานฯ
ระยะ ๓ ปี และแผนการเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชั้น ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ กทม. โดยมี
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ของ พล.พัฒนา ๑
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ
เข้าชมภาพยนต์เรื่อง ขุนบันลือ
จัดโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
เพื่อมอบความสุขให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก
ในห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนต์
สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียร์เตอร์
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ พร้อมด้วยแม่บ้าน
ของกำลังพล พล.พัฒนา ๑ ร่วมชมงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
 เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจสอบ
การฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยมีหน่วยฝึกทหารใหม่
ช.พัน ๑๑๒ ช.๑ รอ., ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
และ พัน.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ จัดกำลังพลและครอบครัว
จำนวน ๒๐ รายร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ - ๑๙ ม.ค.๖๒
ณ พระลานราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ
พล.พัฒนา ๑ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๓ นาย
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีรับมอบอาหารสัตว์ ประทานด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ทรงมีพระประสงค์ประทานอาหารสัตว์
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์
สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด จว.ร.บ.
ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านสุนัขราชบุรี
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และรับทราบผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
มีดำริให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น ๑๒ ก.ม.
มีกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๙ คน
ทั้งนี้ พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ปษ.ผบ.ทบ. และภริยา
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานดังกล่าว
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รองเสธ.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ หน.กอ.กส.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมประชุมแผนแม่บทเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองธรรมเสน โดยมี นอภ.โพธาราม
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อบต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทนหน่วย นำคณะชุดตรวจสภาพ สป.๕
จาก บชร.๑ นำโดย พ.อ.อภิลักษณ์ พรมมาฤทธิ์
ผบ.ศคบ.บชร.๑ เป็น หน.ชุดตรวจ
ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสภาพ สป.๕
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ให้การต้อนรับคณะจาก
กสทช.จว.ร.บ. และ หอการค้า จว.ร.บ.
ในโอกาสเข้าพบและอวยพร
เนื่องในเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒
ณ ห้องรับรอง บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ ได้รับคำสั่งจาก ทภ.๑ ให้ ดำเนินการจัด
๑ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ทภ.๑ เข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์กรณีพายุโซนร้อน"ปาบึก"
ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑ จังหวัด
มีภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ลงไปปฏิบัติภารกิจ
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
และ พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
ให้การต้อนรับ พล.ท.ชูชาติ สุกใส หน.ชุดติดตามและ
ประเมินผลงานก่อสร้าง ทภ.๑ และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท
และ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. ร่วมกับ
นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง
รหัส ๒ OBS-๐๒ จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ นำกำลังพล,
ผู้บริหาร อปท., ปลัดอำเภอ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล
และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บผักตบชวา
ปรับภูมิทัศน์สาธารณประโยชน์ บริเวณคลองแสวงจันทร์
(ใกล้วัดคลองขนอน) หมู่ที่ ๙ ต.วัดเพลง
อ.วัดเพลง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผล
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ จว.ร.บ.
ในวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์
ราชองครักษ์ในพระองค์ และ นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในความรับผิดชอบของหน่วย ในพื้นที่
จว.ร.บ.เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ,
แผนการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ และปัญหาข้อขัดข้อง
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
และหน่วยเหนือได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ - ๑๙ ม.ค.๖๒
ณ พระลานราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
มอบหมายให้ พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว ผบ.ร้อย.บก.ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร้อย.นขต.ช.๑ รอ.
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
เป็นผู้แทนฯ ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.นิพนธ์ ปานมงคล อดีต จก.กช.
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ บ้านพัก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฐิรชญา ศิริรัตนากูล ภริยา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑(๒)
พร้อมด้วย คุณศยามล กิจประเสริฐ ภริยา ผบ.ช.๑ รอ.
และคณะชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา ๑
ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย ภายในร้านค้า
สมาคมแม่บ้านทหารบก ในงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดยกองร้อยช่วยเหลือประชาชน
กองพลพัฒนาที่ ๑ ได้ทำการซักซ้อมการปฏิบัติและ
ทบทวนการใช้เรือท้องแบนประกอบเครื่องยนต์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก”
ณ สนามฝึกจารุมณี ผลการปฏิบัติ กำลังพลมีพื้นฐาน
ในการใช้ยานพาหนะได้ดี สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้
ทดสอบเรือสามารถใช้การได้ครบทั้ง ๙ ลำ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมคณะ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงอาคาร
ของ ร.๑ พัน.๒ รอ. เพื่อรองรับการปรับย้าย
หน่วย พัน.ร.มทบ.๑๑ (แจ้งวัฒนะ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความเรียบร้อยในการสอบภาควิชาการ
( แบบธรรมเนียม , ความรู้ทั่วไป และวิชาเหล่า )
การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒
( ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ ) ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธาน ตรวจความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์
เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีพายุโซนร้อน
“ปาบึก” จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำให้
เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ผลการปฎิบัติ พล.พัฒนา ๑
พร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อสั่ง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา และ
การปฏิบัติตามระเบียบ คลัง สป.๕ ของค่ายศรีสุริยวงศ์
และ ค่ายบุรฉัตร เพื่อเตรียมการรับตรวจจากชุดตรวจ
สป.๕ จาก บชร.๑ ซึ่งจะเข้าทำการตรวจหน่วย
ในพื้นที่ ทภ.๑ ( พล.พัฒนา ๑ )
ในห้วงวันที่ ๙ - ๑๑ ม.ค.๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานประชุมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ชป.กร. ทุกระดับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการ Warroom บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี ให้การต้อนรับ พล.ท. ชูชาติ สุกใส
รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจ
ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนการ
ใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในพื้นที่ ต.ทับช้าง และ ต.ปะตง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมการแถลงข่าวสรุปผล
การดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จว.ร.บ.
โดยมี รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓
ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ของ พล.พัฒนา ๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ให้กับกำลังพล
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ที่เข้ารับการสอบ
คัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. และ
พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๑
ปฏิบัติหน้าที่ เวรฝ่ายอำนวยการสั่งการ พล.พัฒนา ๑
ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
พร้อมมอบเครื่องดื่ม ให้กับจุดบริการประชาชน
หน้า ตลาดกอบกุล อ.เมือง จว.ร.บ.

โดย จนท.ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครอง
และ สาธารณสุข เมื่อวันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ พร้อมด้วย น.เวรสั่งการ
พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมสวดมนต์เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.รบ.เป็นประธาน
ณ มณฑลพิธี วัดเขาวัง พระอารามหลวง
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น
เสธ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความ เป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริม
ให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1/ผบ.ร้อย.รส.จว.ร.บ. พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ รปภ. การจัดงานกิจกรรม
Count Down บริเวณวงเวียนช้างหน้าสถานี
รถไฟบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจำจุดตรวจ และจุดบริการ ปชช บริเวณหน้าโรงงาน
พีรับเบอร์ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ พร้อมคณะ จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑
เพื่อให้ทหารใหม่ผ่อนคลายจากการฝึกและ
ได้พบปะเยี่ยมญาติ ทหารใหม่ พัฒนา ๑
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธ.ค.๖๑

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.ธนเดช ประทุมรัตน์
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๓ จุด ประกอบด้วย 

.จุดบริการประชาชน พัน.พัฒนา ๑ บริเวณ
หน้าที่ทำการสายตรวจ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จว.ร.บ.

.จุดบริการประชาชน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. บริเวณ
เทศบาลตำบลบางแพ อ.บางแพ จว.ร.บ.

.จุดบริการประชาชน พัน.พัฒนา ๑ บริเวณ
หน้าร้านแมคโดนัล สาขาเพชรเกษม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก ผบ.มทบ.๑๖,
รอง จก.กช.(๑,๒) และ ผบ.พล.ช.
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยมี ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ท.ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา ฝอ.๓ ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร้อย.นขต.ช.๑ รอ. ร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา โรงเรียนบ้านตลาดควาย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทน.๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑
และคณะ ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์
ให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ (กลุ่มทอผ้า และปักผ้า)
จำนวน ๓๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๗๙๐ บาท
พร้อมทั้งพบปะสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จง.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
ให้การต้อนรับ พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในโอกาสเดินทางมา
เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสา
โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ณ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว "รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒"
ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.๗ เป็นประธานฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.สายทอง ลีเฮียง
นายช่างก่อสร้าง ช.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “จุดให้บริการทั่วไทย”
โดยแขวงทางหลวงราชบุรี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ที่ดินสงวนกรมทางหลาง ต.ชัฎป่าหวาย
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ผบ.ช.๑ รอ. มอบหมายให้
พ.ต.อำนวย เทพพิทักษ์ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก และ
ชมนิทรรศการ วันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานพิธีมอบฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย พล.พัฒนา ๑ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐
และ มูลนิธิ SCG ซึ่งดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๕๐๐ ฝาย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของ พล.พัฒนา ๑ ณ สำนักงานโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา บ.ห้วยผาก ม.๗ ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗ ชั้น ๒ อ.เมือง จว.น.ฐ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ (๒)
และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมงาน
วันรำลึกวันเสด็จฯทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม
ครบรอบ ๑๐๙ ปี ณ รร.จปร. จ.นครนายก
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าร้านแมคโดนัล
สาขาถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา ๑ และคณะ มอบเงินช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
โดยมอบ ณ บก.พล.พัฒนา ๑ จำนวน ๑๙ ราย
และบ้านพักของกำลังพลจำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งเดินทาง
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก ช.๑ รอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา ๑
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาวัดเฉลิมอาสน์ ต.ท่าชุมพล
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.นฤนาท กัมปนาทแสนยากร
อดีต ผบ.พล.พัฒนา ๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.คณินทร วงศาโรจน์ อดีต ผบ.พล.พัฒนา ๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมแบ่งมอบ
พื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วย ตามแผนบรรเทา
สาธารณภัย ทบ. โดยมี รอง มทภ.๑(๑) เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๓ บก.ทภ.๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ อดีต จก.กช.
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ
อวยพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดม
กวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองราชบุรี
โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช
รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
ได้ทำการอบรมชี้แจงการปฏิบัติตน ห้วงวันหยุด
ปีใหม่และการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง
ให้กับกำลังพล ร้อย.นขต.บก. ทั้งสองกองร้อย
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา ๑ จำกัด ชุดที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดกองร้อยบรรเทา
สาธารณภัย พล.พัฒนา ๑ เพื่อตรวจความพร้อม
ของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ตามอัตราการจัด
และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือในการบรรเทา
สาธารณภัย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าวเดือนแม่
เกี่ยวข้าวเดือนพ่อ ณ แปลงนาสาธิตวัดนาหนอง
ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
เข้าอวยพรและรับพรจาก
พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มทภ.๑
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ รับมอบประกาศกองทัพบก
เรื่องชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการรับตรวจ
การตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาศที่ ๔/๖๑
(ก.ค.๖๑-ก.ย.๖๑) ซึ่ง พล.พัฒนา ๑ ได้รับประกาศชมเชย
"ดีเยี่ยม" โดยมีผลการประเมิน ๔.๐๐ และ
ประกาศนียบัตร การตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง พล.พัฒนา ๑ มีผลการตรวจ
อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน
ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็น หน.คณะตรวจการปฏิบัติงานโครงการขุด
ลอกแม่น้ำเพชรบุรี จว.พ.บ. ส่วนที่ ๑
ซึ่งดำเนินการโดย ช.๑ รอ. (ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.)
โดยปัจจุบันผลการปฏิบัติงาน หน่วยได้ดำเนินการ
ปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ได้ผลงาน ๓๕.๒๘%
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบูรณะ ผู้แทนพระองค์
ในโอกาสเดินทางอัญเชิญสังฆทาน
ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมส่วนพระองค์
มาบำเพ็ญกุศล ณ วัดเขาค่าง อ.โพธาราม จว.ร.บ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
การดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วนของ รัฐบาลและ คสช.
ในการปราบปรามยาเสพติด ในห้วงแรกของการดำเนินการ
( ๑ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค. ๖๑ ) โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน
ณ หอประชุม ทภ.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการของ ทภ.๑
ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เข้าร่วมประชุมเสนอความต้องการ งานก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นประธานการตรวจสภาพ
ความพร้อมรบ หน่วย พัน.พัฒนา ๑
ณ สนามหน้า บก.พัน.พัฒนา ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ประชุมหารือกับผู้แทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งมอบฝาย
ในพื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.ธนิศร ลิ้มมั่น เสธ.กรม พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑,พร้อมด้วยปลัด อ.สวนผึ้ง,
สน.กษ.จว.ร.บ.,สนง.กษ.อ.สวนผึ้ง,จนท.หน่วยพิทักษ์
ป่าหนองตาดั้ง,มว.บต.กกล.สุรสีห์, ให้การต้อนรับ
คณะสื่อมวลชนจากบริษัท เดอะ เชค คอม จำกัด
ซึ่งรับมอบจาก บริษัท ฟอร์ดเซลด์ แอน เซอร์วิส
(ประเทศไทย)จำกัด ในการจัดกิจกรรม Ford Ranger &
Kol Drive นำสื่อมวลชนจำนวน ๗๐ คน เข้าชมกิจกรรม
และสาธิตของรร.ควาย บ.หนองตาดั่ง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้ชมการแสดงฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ก่อสร้างของ ทภ.๑ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ
คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี พล.ท.ชูชาติ สุกใส
รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ
"โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน"
ณ ฐานปฏิบัติการ ตชด.๑๓๗ เขากระโจม
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
ประจำทาง สายที่ ๙๙๑๕ เส้นทาง กรุงเทพฯ - จอมบึง
ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.พัฒนา ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายเลื่อม พยอมหอม ซึ่งเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ.
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมแถลงข่าวผล
การดำเนินงาน จว.ร.บ. ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑ นำ ชป.โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ (ศปร.เขตพื้นที่ ฯ พล.พัฒนา ๑) และ
มว.รส.พัน.พัฒนา ๑ (อ.สวนผึ้ง) พร้อมด้วย ส่วนราชการ
อ.สวนผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดน้ำ "โอ๊ะป่อย"
บริเวณหน้าวัดท่ามะขาม ม.๒ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
มีราษฎรและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.ท.ศราวุธ เจนถนอมม้า หน.สป.ฯ
เป็นผู้แทน พล.พัฒนา ๑ นำกำลังพล ชป.โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ,ชป.โครงการสวนป่า ฯ (ศปร.เขตพื้นที่ ฯ
พล.พัฒนา ๑)และ มว.รส.พัน.พัฒนา ๑ (อ.สวนผึ้ง)
พร้อมด้วย ส่วนราชการ อ.สวนผึ้ง ผู้นำชุมชน และราษฎร
บ.ห้วยผาก เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เดินรณรงค์ "ฅน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
ณ บ.ห้วยผาก ม.๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ซึ่งในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เก็บขยะสองข้างทาง และเก็บผักตบชวาบริเวณ
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยผาก เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.๑ รอ.
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนา โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ม.๒ ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา ๑
เพื่อรับทราบการจัดการฝึก และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
โดยเริ่มจาก หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๑ ,
ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. และ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานงานวันสถาปนา ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ บก.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายเลื่อม พยอมหอม
ซึ่งเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน กร.
ของ ทบ. โดยมี พล.อ.สิงห์ทอง หมีทอง
เป็น หน.คณะทำงานด้าน กร. ณ บก.ทภ.๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัย
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑
บก.พล.พัฒนา ๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานกิจกรรม
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดย พล.พัฒนา ๑ และเหล่ากาชาด
จว.ร.บ. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา ๑
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี และ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
นายวีระ ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๑ เป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ ๑ จำกัด
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตรค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา ๑ โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา ๑
เข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ ม.๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี
ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สนง.โครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดดงมะม่วง ม.9 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร 8 นาย,
นายสิบ 9 นาย, พลทหาร 21 คน และ
ประชาชนจิตอาสา 11 คน รวมทั้งหมด 49 นาย
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ชป.กร.พัน.พัฒนา 1 (ขุนอาสา 162 )
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำกิจกรรมร่วมกับ รพ.ส่งเสริม
สุขภาพตำบลเขาราบ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ,
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานทหารกองทัพบก และ
โครงการที่สำคัญของรัฐบาล , ตลอดจนการปลูกฝัง
ความเป็นจิตอาสาของประชาชน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 65 คน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึก
อบรมทบทวนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 7 (ไพรสะเดา)
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. โดยมี พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.ร.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล
หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 1 และคณะ ดำเนินการ
จ่ายเงินค่าฝึกงานให้กับสมาชิกศิลปาชีพฯ และค่าจ้าง
แรงงานราษฎรแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านหนองตาดั้งและ
ธนาคารควาย/รร.ควาย ประจำเดือน พ.ย.61 จำนวน
109 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 375,465 บาท พร้อมทั้งพบปะ
สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ
แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ สนามกีฬากลาง จว.ร.บ. พร้อมร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน ระยะทาง 26 กม.
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8,866 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย เสธ.กรม พัฒนา 1 พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
“มหกรรมหุ่นฟางข้าวกินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน
ฟินแอนด์ฟัน@ราชบุรี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมี
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟ กองพลพัฒนาที่ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ ณ สนามกอล์ฟภาณุรังษี ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ รับมอบทุนจาก พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เพื่อสนับสนุนในงานด้านสวัสดิการ
ของกำลังพล พล.พัฒนา 1 และ นขต.พล.พัฒนา 1
ณ บก.กช.
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ อ.เมือง จว.ร.บ.
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยชุดวิทยากร
ชป.กร.พัน.พัฒนา 1 (ขุนอาสา 162 ) ในหัวข้อบรรยาย
จิตอาสา, ศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน
เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จว.ร.บ. และกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาด โดยร่วมกันลอก
ผักตบชวา และพัฒนาริมคลองบางกระดี่ ในพื้นที่เขต
ติดต่อระหว่าง ต.พงสวาย กับ ต.พิกุลทอง อ.เมือง
จว.ร.บ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 470 คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัย
พยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 มีบุตรที่ขอรับทุนฯ และ
มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 12 ราย
รายละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61
หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1 ณ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรมพัฒนา 1
/ผบ.ร้อย รส.จว.ร.บ. เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
/ผบ.กกล.รส. จว.ร.บ. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายวราวุฒิ
จันทร์เงิน บ้านเลขที่ 113/3 หมู่ 3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
จว.ร.บ.พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 293 มัด
รวม 586,000 เม็ด พร้อมรถยนต์กระบะเชฟโรเล็ต
สีขาว ทะเบียน ษบ 245 ราชบุรี
ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 (บช.ภ.1) โดยมี
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นประธานฯ
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ กรมพัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันดินโลก โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 (โดย กรม พัฒนา 1) พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน ในพิธีตัดปอเทืองและ
ไถกลบเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน ตามโครงการ
"ปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
เพื่อเตรียมพื้นที่เป็นแปลงนา และปลูกข้าว ต่อไป
 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
มีดำริให้จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ"
พล.พัฒนา 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย และ
ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานของกำลังพล
ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
มีเส้นทางปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งสิ้น 24 กม.
 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานงานวันสถาปนา กรม พัฒนา 1
ครบรอบปีที่ 29 ณ บก.กรม พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าว
การเตรียมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการซักซ้อมปั่นจักรยาน
ตามโครงการ "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทางจริง โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โดมสนามกีฬากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมี
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
เชิงเขาแก่นจันทร์ ถนนเพชรเกษม ต.ดอนตะโก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.1 รอ. นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.61 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการพัฒนาลำน้ำและลอกคลอง
กำจัดวัชพืช, ผักตบชวา คืนสภาพ คลองสวย น้ำใส
ณ ลำคลองหนองใหญ่ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลงานก่อสร้าง ของ ทภ.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
งานปรับปรุงถนนพื้นที่ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จว.ล.บ.
โดยมี พล.ท.ชูชาติ สุกใส รอง ผอ.กอ.กส.ทภ.1
เป็นประธานการตรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ
รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมแถลงข่าว
การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เป็นรูปธรรมใน 3 เดือน ณ กองกำกับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7 ชั้น 2
อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในกิจกรรม
“ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ”
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กำลังพลในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ณ สนามฟุตบอล พัน.พัฒนา 1
โดยมี พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
พร้อมด้วย พ.ต.ณัฐวัฒน์ อนุเมธางกูร (ทม.รอ.)
บรรยายชี้แจงการปฏิบัติงานของรถขุดตัก
สะเทินน้ำ - สะเทินบก ให้กับ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ
การปฏิบัติงานในกิจกรรม ของศอญ. โครงการพัฒนา
คูคลองในพื้นที่กทม. ในพื้นที่ เขตหลักสี่ - ดอนเมือง
บริเวณคูนายกิม สาย 2 (ซอยสรงประภา 30 )
และบริเวณคลองเปรมประชากร ช่วงคลองท่าใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
พัฒนาศาลเจ้าแม่ดอนกระเบื้อง
ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.วุฒิพงษ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดกิจกรรม "จิตอาสา" ในพื้นที่ อ.เมือง โดยมี
นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมนายอำเภอเมืองราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ( ช.พัน.52 ช.1 รอ. ) ให้การต้อนรับ
คณะสำรวจและวิจัย จาก กร.ทบ. หน่วยงานโครงการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในการสำรวจ
และสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการดำเนินงานถนนดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในพื้นที่
จ.ชัยนาท และดำเนินการแจกแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการดำเนินงานดังกล่าว การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธี
วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52
ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.โรม ศิริวรรณ รอง เสธ.กช.
หัวหน้าชุดตรวจมาตรฐานงานช่าง กช. และ คณะ
ในการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561
พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 เส้น ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมออกร้าน ในงาน
กาชาด ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ สวนลุมพินี
ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กทม. ซึ่ง พล.พัฒนา 1 ( ทภ.1 )
รับผิดชอบในการจัดสมาชิกแม่บ้านร่วมออกร้านฯ
ในวันดังกล่าว ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเปิดงานการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนตามโครงการ “ บูรณาการสร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ” ประจำปี 2561 และโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึง
บริการของรัฐด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
ณ วัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือ ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลกองทัพบก จำนวน 6 ราย, โครงการ
ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพกองทัพบก จำนวน 6 ราย
และโครงการช่วยเหลือบุพการีของกำลังพลที่เจ็บป่วย
จำนวน 5 ราย ณ บก.พล.พัฒนา 1 พร้อมทั้งเดินทาง
ไปยังบ้านพักของกำลังพลเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบเงิน
ช่วยให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ
จำนวน 2 ราย ครอบครัวกำลังพลจำนวน 1 ราย และ
บุพการีของกำลังพลจำนวน 1 ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้ดำเนินการ
ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน พ.ย. 61
โดยมี พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เป็นประธาน ณ สนามฝึก ช.พัน.52 ช.1 รอ.
โดยมีการตรวจพร้อมรบเป็นส่วนรวม, ตรวจพร้อมรบ
เป็นบุคคล, ตรวจการปฏิบัติทางยุทธวิธี ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจการปฏิบัติงานกลุ่มงบงานโครงการ
ก่อสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์ เพิ่มเติมระหว่างปี
งบประมาณ 2561 ในส่วนของ อาคาร บก.กรม พัฒนา 1
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 61 มีผลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61 ได้ผลงาน 70.80 %
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย รร.วิวัฒน์พลเมือง ได้มีผู้ปกครองและ
ญาติเยี่ยม นร.วิวัฒน์ ฯตาม รปจ.ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
0900 - 1200 และได้ปฏิบัติตามนโยบาย
รอง ผบ.พล.พัฒนา1 (2) ให้ รร.วิวัฒน์พลเมือง
นำพาญาติและผู้ปกครองของ นร.วิวัฒน์ฯ เยี่ยมชมฟาร์ม
เมล่อน "ค่ายศรีเม่ล่อนฟาร์ม" ในศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 1
โดย กรมพัฒนาที่ 1 ประมาณ 30 ครอบครัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
ลงพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ ตรวจการปฏิบัติ
ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนราชการ ในพื้นที่ รับผิดชอบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รองผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
จว.ร.บ. โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 นาย ได้แก่
ร.ต.ณัทวุธ ยอดธรรม และ ร.ต.ธวัฒน์ชัย มาสำราญ
ณ ห้อง ผบ.พล.พัฒนา 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข
หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุมการขออนุญาต
จัดงานแสดงดนตรี Suanphueng Countdown Festival
2018 ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 30 - 31 ธ.ค. 61 และ
งาน Suanphueng Highland 10Miles Chill Out Run
ซึ่งจะจัดในวันที่ 12 ม.ค. 62 โดยมี บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดงาน
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา พล.ช. ครบรอบปีที่ 29
โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
เป็นประธาน ณ บก.พล.ช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และให้โอวาท
ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมพิธีส่งมอบ ที่พักอาศัย ให้กับ พลทหาร ศักดิ์ฤทธิ์
ศรีสุนทร ณ ซอยเทอดไท 59/3 ชุมชนสุภัทรภิบาล
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. ตามโครงการ
ซ่อมปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ สนับสนุน
งานจิตอาสา โดย พลตรี สันติพงษ์ ธรรมปิยะ
รอง มทภ.1 เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

โดย เสธ.พล.พัฒนา 1 มีดำริให้จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อให้กำลังพล นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวน และครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่
ในค่ายศรีสุริยวงศ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านพัก
รวมถึงเขตรับผิดชอบของตน
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
และ พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล หน.ศปร.เขตพื้นที่
พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะ พบปะกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ร.บ. และดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าฝึกงานให้กับสมาชิกศิลปาชีพ (กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา,
กลุ่มทอผ้า, กลุ่มผ้าปัก และกลุ่มจักสาน )
จำนวน 111 ราย ณ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 เสนาดิสัย
อาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยมี
นาย กอบชัย บุญอรณะ ผวจ.พ.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ฝกบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ
กรม พัฒนา 1 และ พัน.พัฒนา 1 ทำการตรวจสถานภาพ
การพักอาศัยบ้านพักของทางราชการภายในค่ายศรีสุริยวงศ์
เพื่อให้ตรงกับบัญชีสถานภาพ และตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า
ที่ชำรุดของบ้านพัก และส่วนราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพล พล.พัฒนา 1 เดินทางลงทะเบียน
ร่วมกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " จว.ร.บ.
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จว.ร.บ. ประจำปี 2561 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
วันอังคารที่ 20 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
โดยตรวจการฝึก และตรวจการประกอบเลี้ยงอาหาร
มื้อกลางวันของทหารใหม่
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พ.ย.61
ของ พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี
พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดถ้ำเขาชุมดง ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะร่วมชมการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์"
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีปล่อยแถว
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง
ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 1000
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1/
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2561/2562 (ซึ่งได้รับคะแนนระดับจังหวัด
873.33 จาก 1,000 คะแนน) จาก คุณอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 ฯ
จะเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรี
ที่ต้องเข้าพิจารณาผลงานในระดับภาคกลางต่อไป
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ได้กรุณา ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
เรื่อง การบันทึกหลักฐาน การเบิกจ่าย เงินเดือน
เบี้ยเลี้ยง ของพลทหาร กองร้อยกองบัญชาการ
กองพลพัฒนา 1 พร้อมทั้งตรวจตู้ของพลทหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑวัฒวีร์ ประเทืองทินนวัช หน.ศปร.เขตพื้นที่
พล.พัฒนา 1 และคณะ พบปะกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ร.บ. และดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกกลุ่มผ้าปัก จำนวน 15 ราย
(บ.ห้วยน้ำหนัก,บ.หนองตาดั้ง และ บ.พุระกำ)
เป็นเงินทั้งสิ้น 100,200 บาท ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ
แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาฝึกงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำนวน 3 ราย และ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน พ.ย.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.1 ประจำปี 2561 โดยมี
พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มทภ.1 เป็นประธาน
ณ วัดเขาถ้ำวิถีธรรมวนาราม
ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จว.ช.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.กรม พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ภาคตะวันตก
งานทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3208
เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต.บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจการใช้โรงจอดรถของหน่วย
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติ
ที่ประชุมบูรณาการการใช้โรงจอดรถ
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ณ โรงรถ ร้อย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
ผู้แทนพระองค์ในการเดินทางมาประชุม
วางแผนการสร้างคอกโค ณ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์
หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายปกครอง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ. สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
พร้อมด้วย พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพลเข้าร่วมซักซ้อมลำดับพิธีการปั่นจักรยาน
Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "
ณ สนามกีฬากองทัพบก กรุงเทพ ฯ
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าพบปะพูดคุยและ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือให้กับ
ด.ญ.แพรทิพย์ ปวุตินันท์ ซึ่งมีฐานะยากจน ออกชกมวย
เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ( ถูกเผยแพร่ออกสื่อ
ทางช่องโมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 1550 )
ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์
ในโอกาสเชิญกระเช้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน
เยี่ยมนายเสรี หอมมาก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123 ม.3
ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจสภาพความพร้อมรบ
ช.พัน.112 ช.1 รอ. ณ สนาม ฮ. ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1 ในพื้นที่ จว.พ.บ.
เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ พร้อมปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมการก่อนรับการตรวจเยี่ยม
จาก ผบ.พล.พัฒนา 1 ณ โครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.พ.บ. และ โครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ต.บางแพ อ.บางแพ จว.ร.บ.
โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(2)
วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61
"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นผู้ฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว พระราชดำริ และร่วมพัฒนา
ทำความสะอาดบริเวณคลองส่งน้ำ บ้านเหนือบางแพ
ในการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย รวมระยะทาง 2 กม.
มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
และกำลังพล เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
และตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงาน ที่สนับสนุน มทบ.15
ในการช่วยเหลือประชาชน หมู่ 8 บ.คลองลอย
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
และคณะผู้บังคับบัญชา ช.1 รอ. ร่วมประชุมและ
ประสานงานการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ในพื้นที่ จว.ส.ป.(พระประแดงอาเขต) ที่ ช.1 รอ.
ได้รับมอบภารกิจ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทธปราการ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จว.ส.ป.
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ให้กับ กรม พัฒนา 1 และ ช.1 รอ. และ
ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ในพื้นที่ อ.บางแพ จว.ร.บ. ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ข้าราชการ ทภ.1 ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
( พ.ต.อดิศัย แสงมาลา ตำแหน่ง นายทหารเครื่องมือช่าง
สังกัด พล.พัฒนา 1 ) ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ของ พล.พัฒนา 1
(พัน.พัฒนา 1 , ช.พัน.52 ช.1 รอ. และ ช.พัน.112
ช.1 รอ. ) อย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ทวี ใยยะธรรม น.ซบร.สาย
ช.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เปิดกิจกรรมการจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดราชบุรี
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี เลขานุการ รมว.มท.เป็นประธานฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
"เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี" โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมปรับแผนการดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส สนับสนุนงานจิตอาสา ณ ห้องประชุม 3
บก.ทภ.1 โดยมี พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ปษ.ทภ.1
เป็นประธานการประชุม ฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ตามสั่งการของ ผบ.กรม พัฒนา 1
ให้นำสุนัขทหารมาตรวจยาเสพติด ภายในหน่วยและ
บ้านพักของทางราชการ เพื่อป้องกันป้องปรามและควบคุม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยทำการตรวจ เวลา 1330
ตรวจอาคารโรงนอนร้อย.บก.กรมพัฒนา 1,
โรงรถ ร้อย.บก กรม พัฒนา 1 และบ้านพัก
นายทหารประทวน ผลการตรวจไม่พบยาเสพติด
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ จว.ร.บ.
ปีพุทธศักราช 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดช่องลม
พระอารามหลวง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และคณะ
แม่บ้าน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี 2561
ณ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ปษ.พิเศษ ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.พัฒนา 1
ระหว่าง พ.ท.ธนิศร ลิ่มมั่น กับ พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ณ พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เนื่องด้วย ช.1 รอ.ได้รับภารกิจร่วมจัดกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” จาก ทภ.1 ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่
9 ธ.ค.61  พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ., รอง ผบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ., ฝอ.3 ช.1 รอ., และ ฝอ.2 ช.1 รอ.
เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
 กับทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.ส.ป. และคณะฯ เข้าร่วม
ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากนั้นได้ทำการตรวจพื้นที่/เส้นทาง
ณ แยกมไหสวรรค์-แยกท่าพระ-วงเวียนใหญ่-
แยกพระประแดง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ทางการส่งกำลังบำรุง
ต่อหน่วย ทภ.1(บชร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ บก.บชร.1 จว.ช.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
หารือการจัดงาน bike อุ่นไอรัก ของ จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ จวน ผวจ.ร.บ. หลังเก่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ จว.พ.บ.
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ณ จว.พ.บ. โดยมี นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
รอง ผู้ว่าฯ จว.พบ. เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ต.ค.61 เรื่อง "การปฏิบัติธรรม"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
ร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ภายใน จว.ร.บ. โดยมี พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.อ.ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น กำลังพล
สังกัด ช.ร้อย.115 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการฝึก
การยุทธข้ามลำน้ำ บริเวณสนามฝึกจารุมณี โดยมี
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ อ.ท่ายางและ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงฯ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และ
ปัญหาข้อขัดข้อง มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภค/
บริโภคให้กับกำลังพล ชุดปฏิบัติการฯ
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมคณะ
กรรมการอำนวยการจัดงานวันดินโลก จว.ร.บ.
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในการประชุมแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2562
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
คณะอนุกรรมการการจดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน จว.ร.บ.
ณ ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. และศาลาประชาคม หมู่บ้านหว้าเอน
ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสถาปนา ช.พัน.51 ครบรอบ 77 ปี 9 พ.ย.61
โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ในพิธี ณ บก.ช.พัน 51
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุมเตรียมการจัด
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ อ.บางแพ จว.ร.บ.
ณ ห้องประชุมอำเภอบางแพ โดยมี
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นอภ.บางแพ
เป็นประธานการประชุม เมื่อ
วันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมให้กับพลทหารใหม่ผลัดที่ 2/61
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ณ สโมสรนายทหาร พล.พัฒนา 1 จว.ร.บ. โดยมี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081
(ผู้ควบคุม / บรรยาย) และเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.๙ อบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ”
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จว.ร.บ. โดยมี
นาย เสน่ห์ ศรีวิลัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธาน
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย) เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะตรวจพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1 ณ พื้นที่ ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. และ ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52
ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.กิตติ คงหอม หัวหน้าชุด
ตรวจสอบมาตรฐานงานของกองทัพภาคที่ 1 และคณะ
ในการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการโครงการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ จ.ชัยนาท
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
พ.อ.กิตติ คงหอม หัวหน้าชุดตรวจสอบมาตรฐานงาน
ของกองทัพภาคที่ 1 และคณะ ในการตรวจสอบมาตรฐาน
งานของหน่วยงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งของรัฐบาล และ
คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลและเส้นทางที่ทำการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ   ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการอุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ,โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ,ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านห้วยม่วงและแหล่งผลิตอาหารชุมชนธนาคาร/
รร.ควายบ้านหนองตาดั้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และ
ปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งนี้ได้ทำกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างค่าโปรตีน" ณ อ่างเก็บน้ำ บ.ห้วยผาก
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเทศบาลเมืองราชบุรี กรณีน้ำประปา
ไม่พอใช้ ณ กองประปาเทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ  ลักษณสิริ  ผบ.กรมพัฒนา 1 มอบหมายให้
พ.อ.สิทธิพร  วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
 ณ วัดนาหนอง  จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.อุดม  เทียมเท่าเกิด ผบ.ร้อยพัฒนา 3 ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผบ.พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดบัวงามพระอารามหลวง
ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช หน.กอ.กส.ฯ
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน สม.
ณ วัดตรีญาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning day
เพื่อให้กำลังพล นายทหารสัญญาบัตร,นายทหาร
ชั้นประทวน และครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ดำเนินการทำความสะอาด
บริเวณบ้านพักรวมถึงเขตรับผิดชอบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีสถาปนา พัน.ช.คมศ.พล.ช. ครบรอบปีที่ 29
 โดยมี พล.ท.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมต้อนรับนายก
สมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ที่เดินทางตรวจเยี่ยม
และพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบกของ ทภ.1
และหน่วยขึ้นตรง ทภ.1 ณ พล.ร.9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการส่งกำลังบำรุง
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมรับญาติทหารใหม่
ของ นขต.พล.พัฒนา 1 โดยมีทหารใหม่เข้าหน่วยแล้ว ดังนี้
สังกัด ช.1 รอ. จำนวน 20 นาย จากยอดทั้งหมด 26 นาย
สังกัด ช.พัน 112 ช.1 รอ. จำนวน 31 นาย จากยอด
ทั้งหมด 101 นาย สังกัด ช.พัน.52 ช.1 รอ. จำนวน 49 นาย
จากยอดทั้งหมด 127 นาย มีญาติทหารใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 และ นขต. จัดกำลังพล จำนวน 25 นาย
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
ธ.ก.ส.) ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร  วิพัฒนครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1,หน.สป.ฯและหน.ชป.
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมประชุม
กลั่นกรองประเด็นการพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาต
มีแร่ไว้ในครอบครองให้กับ บริษัท เดอะสปาร์ไมนิ่ง จำกัด
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ส่วนราชการ
ท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ.สวนผึ้ง และร่วมตรวจพื้นที่
เหมืองแร่ฯ หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง โดยมี ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความพร้อมในการจัดกิจกรรมรับญาติทหารใหม่
ผลัดที่ 2/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
ของ นขต.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
ตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รับญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/2561
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ของ นขต.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
ในการประกันชีวิต ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนนายสิบ ทหารบก เหล่า ช. รุ่นที่ 21(2/60)
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี
พล.ต.เจษฏา  เปรมนิรันดร รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมให้กับพลทหารผลัดที่ 2/59
(ปลดประจำการ 31 ต.ค.61) เรื่อง “โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ณ สโมสรนายทหาร
มณฑลทหารบกที่ 13 จว.ล.บ. โดยมี
พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.13 เป็นประธาน
มีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ทวีชัย  ชนะบวรบุตร ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ
ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด
ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.
(ระยะที่ 2) โดยมี พ.อ.บัญชา  พันธ์มี  กรรมการ
(ผู้แทน กช.) ณ ห้องสบายคลายอารมณ์
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
“ หมอทหาร ชวนวิ่ง ”
ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี พร้อมทั้ง
สนับสนุนทีมเทรนเนอร์ ในการนำยืดเหยียด
ก่อนการวิ่งให้นักวิ่ง  ณ สนามหน้า บก.กช. จ.ราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
นางอังคณา  ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของ วัดศรีมฤคทายวัน(เกาะตาพุด)
ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดศรีมฤคทายวัน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
ในโอกาส ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้งานสะพานเครื่องหนุนมั่น (MFB)
ณ สนามฝึก จารุมณี  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของ พล.พัฒนา 1
 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
คู่สมรส และบุพการี ของกำลังพลที่ทุพพลภาพ
ประจำเดือน ต.ค.61 ณ บก.พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบ.ตร.ภ.7
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7
อ.เมือง จ.นครปฐม มีประชาชนเข้าร่วม
รับมอบคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 224 ราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทบ. ช.1 รอ., คณะผู้บังคับบัญชา, กำลังพลและครอบครัว
ช.1 รอ. และ นขต. ร่วมพิธีสักการะศาลเทพเทวาฤทธิ์
และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ให้การต้อนรับ คณะ กร.ทบ. และ ทบ.ฟป.
(กองทัพบกฟิลิปปินส์) ในโอกาสเข้ามาประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.ฟป. ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน และ เยี่ยมชมกองร้อยบรรเทาสาธารณะภัย
พล.พัฒนา 1 ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
 พัฒนาวัดเจริญธรรม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ
ผลการปฏิบัติ : ทำให้พระอุโบสถ และภูมิทัศน์โดยรอบ
มีความสะอาดเป็น  ผู้ควบคุม : พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
 ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904
 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า
เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ พล.ร.9 อบรม
เรื่อง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ” ณ อาคารแหล่งชุมนุม
นายทหารสัญญาบัตร กองพลพัฒนาที่ 1 จว.ร.บ. โดยมี
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน คณะผู้บรรยาย โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอุโบสถ และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัด
ณ วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) อ.โพธาราม จว.ร.บ.
ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย
การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 ของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านรางเฆ่
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ  จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ธรรมศาลาน้อย
พานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าอาคาร อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยมี
พล.ต. มงคล  รัตนจันทร์ผบ.พล.ช. เป็นประธาน
ณ บริเวณพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้า บก.ช.11
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมงานแสดงความยินดีที่คู่สมรส
ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งที่สูงขึ้น
และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธีระชัย  พึ่งยอด ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เป็นประธานการตรวจรับมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานริมคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการบรรยายถึงการได้มาของ ส.ส. และ ส.ว.
ตามรัฐธรรมนูญ โดยวิทยากรจาก สนง.กกต.
จังหวัดราชบุรี เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 1
 บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมแสดงความยินดี
และรับประทานอาหารกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา ทภ.1 ณ บก.ป.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ., คณะผู้บังคับบัญชา,
และกำลังพลของ ช.1 รอ. ร่วมกิจกรรม
"โครงการปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี โดยใช้พื้นที่
ในการปลูก ประมาณ 1,700 ตร.ม.
ณ พื้นที่หน้า ร้อย.บก.ช.1 รอ.
 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขัน NGO Racing
( รถยนต์และจักรยานยนต์ทางตรง 200 เมตร ) ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ 20-21 ต.ค.61 ณ สนามมิตรผล สเตเดี้ยม
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี คุณพฤษกร  เพชรพราย
ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขัน , พ.ต.ท.รัฐศักดิ์  อิ่มฤทธา
รอง ผกก.ป. สภ.เมืองราชบุรี , คุณจำนงค์  จันทร์วงค์
ปลัดอำเภอเมือง รักษาราชการแทน นายอำเภอ
เมืองราชบุรี , หน.ชุด.รส.เมืองราชบุรี และ
จนท.ฝกร.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจผลการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลอง
บางสองร้อย ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ริมคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ นางวรรณพรรณ จันลาภา
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ที่มาติดตามผลการดำเนินงาน
แปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 โดยมี
พ.ท.ทวี ใยยะธรรม นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือสาย ช.ฯ
ให้การต้อนรับ ปัจจุบันข้าวเริ่มตั้งท้อง ออกรวง ซึ่ง
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวได้ให้คำแนะนำการดูแลข้าว
และวิธีการป้องกันนกที่จะมาจิกทำลายรวงข้าวในแปลงนา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ
ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมพัฒนา1(พันพัฒนา1) จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับ
สนง.เขตภาษีเจริญ เข้าดำเนินการปรับปรุง,ซ่อมแซมที่พัก
อาศัยให้แก่ครอบครัวของ นายศักดิ์ฤทธิ์ ศรีสุนทร
ณ ซอยเทอดไท59/3 ชุมชนสุภัทรภิบาล แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. ตามนโยบายในการดูแลกำลังพล
ของกองทัพบก เนื่องจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ ศรีสุนทร
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องไปรับราชการทหาร
กองประจำการ ผลัดที่ 2/61 ตามที่ได้มีการคัดเลือกฯ
ในห้วงเดือน เม.ย.61 ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับผลกระทบ
ไม่มีผู้ดูแลบุคคลในครอบครัว ผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค.61 เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 นำกำลังพล บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์  อัคนิบุตร ผอ.บพส (ผู้อำนวยการบริหาร
พื้นที่และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2)
ร่วมกับ พล.พัฒนา 1 และภาครัฐ,ภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้นำท้องถิ่น มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลให้กับราษฎรจำนวน 70 ราย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 2 พล.ร.9 จว.ก.จ.
โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดสิริ ผบ.พล.ร.9 เป็นประธาน
มีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1  A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 /
หน.กอ.กส.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุม
เตรียมการส่งมอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ. และการจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยาน ณ ห้องปฏิบัติการ (Warroom)
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1/
หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
 ร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ร.บ. โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 นำชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการ
ปรับปรุงช่อมแซม และทาสี ศาลา
พระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล ค่ายศรีสุริยวงศ์
ตามสั่งการของ ผบ.พล.พัฒนา 1
ณ ศาลาพระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีปิด EGAT ยกน้ำหนักเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 - 15 ต.ค.61 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการ
ใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ พื้นที่ ต.ทับช้าง และ ต.ปะตง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี
โดยได้ให้คำแนะนำในการควบคุมการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ชุดควบคุมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชน
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณเรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นางอังคณา ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ธรรมศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพล พล.พัฒนา 1, นักเรียนวิวัตน์พลเมือง
และประชาชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ จำนวน 150 คน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำ
หน้าค่ายศรีสุริยวงศ์ ถึงสามแยกสนามฟุตบอลราชบุรี
มิตรผลเอฟซี โดยการปฏิบัติประกอบไปด้วยการตัดหญ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ การเก็บขยะมูลฝอย และการทาสีสะพานข้ามคลองส่งน้ำ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธี
ถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ร.ต.วิชิต จันทร์ดา ผู้แทน พล.พัฒนา 1 และพลทหาร
ของ พล.พัฒนา 1  จำนวน  20. นาย  ร่วมในพิธีปิด
และมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโครงการจัดตั้ง
และพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ 2 รุ่นที่ 22
ประจำปี 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
พล.ร.9 โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ
ผบ.พล.ร.9 เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 พัฒนา วัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม และ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 การปฏิบัติ : ทำความสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บขยะ, ตัดหญ้า ,ตัดแต่งกิ่งไม้ ,
ทาสีโรงเรียน,โรยทรายอะเบตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง ,
ปรับพื้นที่ที่เป็นกองขยะข้างถนน,ทำความสะอาดพื้นที่
โดยรอบวัดและโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะ
ส่งมอบบ้านหลังที่ 10 ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย
เทิดไท้ ปีมหามงคล” ให้กับคุณยายทรัพย์ หนูเทศ
ณ บ้านคลองโคน ต.บางยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท พร้อมทั้งมอบ
สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่คุณยายและครอบครัว
ทั้งนี้คุณยายทรัพย์ หนูเทศ และครอบครัว
ได้กราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 จัดกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน” (วันดินโลก 5 ธ.ค. 61)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน
ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกครูนายสิบ และครูทหารใหม่
ผลัดที่ 2/61ของหน่วยฝึก พล.พัฒนา 1
ณ สนามฝึก ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม พัฒนา 1
 ระหว่าง พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล กับ พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
     ณ ห้องนักพัฒนา บก.กรม พัฒนา 1
และลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน” (วันดินโลก 5 ธ.ค. 61) และ
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
ณ บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรของหน่วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ
การปฏิบัติ : ทำความสะอาดศาลาวัดและกุฏิพระ
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารรราชบุรีเกมส์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม หลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ชั้น 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.ประพันธ์  กาบแก้ว ผบ.ร้อย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 1 และกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม
“โครงการปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน”
 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ณ บริเวณพื้นที่ หน้ากองร้อย.คม.1ฯ และแปลงเกษตร
เขตสุขาภิบาลของหน่วย เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิด EGAT ยกน้ำหนัก
เยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ต.ค. 61 โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก  จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
 เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานงานปูผิวจราจรพาราสเลอรี่
ซีลประเภท 3 (Para Slurry Seal) ของโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ.  โดย พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดหนองตาหลวง
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
ได้ตรวจเยี่ยมโรงจอดรถ ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 1
และสอบถามสมรรถนะของรถกู้ภัยเอนกประสงค์ที่หน่วย
ได้รับมาใหม่ เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้จากกำลังพล
ที่ได้ทำการอบรมมาพร้อมให้คำแนะนำกับพลประจำรถ
กู้ภัยเอนกประสงค์ในการปรนนิบัติบำรุง
 
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์  ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณแปลงเกษตร พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
และกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน”  เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณพื้นที่ สนามหน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
 
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 มอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน ต.ค. ณ ลานหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ บริษัท
สหพัฒนพิบูล จำกัด ผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ  ในการตรวจเยี่ยม
การดำเนินการโครงการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ ณ  บ้านเลขที่ 704/9 หมู่ที่ 9 ต.พงสวาย
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
ผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ  ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
ณ บ้านพักข้าราชการ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการพัฒนาขุดลอกคลองต่างๆ
ในพื้นที่ จว.ป.ท. ระหว่างวันที่ 14 - 23 ต.ค. 61 โดยมี
พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.ศอญ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1
เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่าม
ทั้งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
จาก กรมพัฒนาที่ดิน ณ พื้นที่แปลงเกษตร
ในเขตรับผิดชอบ พัน.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย
พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนชุมชนหนองตะขบ
และถนนชุมชนสุขสวัสดิ์ ต.หนองมะโมง อ.หมองมะโมง
จ.ชัยนาท โดยได้มอบคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแข่งขันกีฬา
มวยไทยนานาชาติ โดยมี พล.ต.ณัฐพร  คงสมพงษ์
ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ
ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้มอบบ้านตามโครงการ ทบ.ซ่อมบ้าน  ทั่วไท้  เทิดไท้
ปีมหามงคล  จำนวน 1 หลัง คือ พลทหาร อดิศร
พิมพ์สุวรรณ์ ผลัด 1/61 สังกัด ร้อย.2 ช.พัน.52 ช.1 รอ.
 ณ บ้านเลขที่ 200/11 ม.7 ซอย ฉั่วฮะเส็ง
ถนน พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะ
ผู้บังคับบัญชา ทำการตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่
ซึ่งทำการฝึกรวมการ ทั้ง 3 หน่วยฝึก
ของ พล.พัฒนา 1 และได้ให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึก
ณ สนามฝึกของ ช.พัน.112 ช.1 รอ.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“
พัฒนาวัดหินกอง ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์,
ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
 วัดหินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ประกอบพิธีสักการะพระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล
และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับบุพการี คู่สมรส และบุตรของกำลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตประจำวันประจำเดือน ต.ค.61
 โดยมี พ.ท.ธวัชชัย  จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.เป็นประธานมอบเงิน
ณ อาคารฟิตเนส ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และภริยา
ตรวจความก้าวหน้าการปลูกเมล่อน และแปลงนาข้าว
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
จำนวน 8 นาย  ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด จัดการประชุม
พิจารณาเงินกู้สามัญ สำหรับผู้ขออนุมัติกู้ในเดือน ก.ย. 61
โดยมี พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ประธานกรรมการเงินกู้และเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
โดยใช้กำลังพลของหน่วย ที่มีขีดความสามารถในการ
ก่อสร้าง  “โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้
ปีมหามงคล” ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
 โดยส่งมอบบ้านที่ได้รับซ่อมแซมและปรับปรุงให้กับ
กำลังพลพลทหารของหน่วย จำนวน 4 นาย
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา 1
 ระหว่าง พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร (ท่านเดิม) กับ
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1/ลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ลงนามส่งมอบหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ให้กับคุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา พบปะตรวจเยี่ยม
และมอบเตียงสแตนเลสให้กับผู้ป่วยติดเตียง
เป็นโรคกระดูกเสื่อม ซึ่งเป็นมารดาของกำลังพล
ในสังกัด พัน.พัฒนา 1 ณ บ้านเลขที่ 114 ม.6
ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา  พบปะตรวจเยี่ยม และมอบเงิน
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และ บุพการี (บิดา มารดา)
ของกำลังพล ในสังกัด พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินทุนช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) ของกำลังพล
ในสังกัด พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 สักการะพระศรีสุริยวงศ์มงคลและอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึก
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนชุมชนหนองตะขบ
และถนนชุมชนสุขสวัสดิ์ ต.หนองมะโมง
อ.หมองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
นาย วีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในพิธีฯ ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ดำเนินการซักซ้อมพิธีรับ - ส่งหน้าที่
ผบ.พล.พัฒนา 1 (ซ้อมใหญ่)
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรม
วันญาติเยี่ยม นร.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ โดยมี
พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ. กรม พัฒนา 1
เป็นประธานฯ ณ รร.วิวัฒน์พลเมือง ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยมี ผู้บังคับบัญชา กำลังพล นายทหาร นายสิบ ช.1 รอ.
และ นขต. ร่วมพิธี ณ อาคารช้างฉัตร ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1(1)
เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อจ่ายเงินให้กับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ
ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง และ อ.ปากท่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จว.ร.บ. ครั้งที่ 9/2561
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พัฒนาวัดเขางูสันติธรรม ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ
สถานที่ : วัดเขางูสันติธรรม ต.เกาะพลับพลา
อ.เมือง จว.ร.บ.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดเขากรวด
(วัดมหาพุทธาราม) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันทอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจการซ้อมย่อย พิธีรับ - ส่งหน้าที่
ผบ.พล.พัฒนา 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมแถลงข่าว
ผลการดำเนินงาน จว.ร.บ. ไตรมาสที่ 4/2561 โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในการแถลงข่าว ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ และเป็นประธานในพิธีมอบ
รถจักรยานยนต์ ณ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติ
วิทยา บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ
สมาชิกชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 แสดงความยินดี กับ พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้า
พระราชทานตำแหน่งสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
21 ก.ย. 61 ประจำปี 2561 จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ท่าน้ำวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ต.โคกหม้อ
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหากรณี
การปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ริมคลองบางสองร้อย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
กับกำลังพล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
นายทหารของหน่วยตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย
เพื่อสอบถามความเป็นอยู่พร้อมกับมอบสวัสดิการ
เพื่อบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
รับมอบรถจักรยานยนต์ให้กับชุดปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมคณะกรรมการในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน จว.ร.บ. ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธร จว.ร.บ.
ประจำปี 2561 ณ ห้องเวลาดี แกรนด์บอลรูม
โรงแรม ณ เวลา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี
พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เป็นประธาน ณ สนามกีฬา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1 ได้ทำการฝึกอบรม
การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณา และเพื่อประชาสัมพันธ์
ตามแผนการดำเนินงานปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
ผลการปฏิบัติ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ
และจัดทำวีดีทัศน์ได้ในขั้นต้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 ผบ.ส่วนปฏิบัติ
การฯ เป็นประธานพิธีปิด "การฝึกอบรมกำลังพลก่อนออก
ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนา 1 ประจำปี
งบประมาณ 62" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีฯ และเป็น
วิทยากรประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
ราชบุรี ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี (ป่าไม้จังหวัดราชบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 บ้านโป่ง สำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ราชบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินราชบุรี อบต.สวนผึ้ง สภ.สวนผึ้ง และ อำเภอสวนผึ้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ จว.ร.บ. ประจำเดือน ก.ย. 61 
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
โดยใช้กำลังพลของ ช.1 รอ.ที่มีขีดความสามารถ
ในการก่อสร้าง  “โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้
ปีมหามงคล” ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากคณะกรรมการ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รุ่นที่ 29 โดยส่งมอบบ้านที่ได้รับซ่อมแซมและปรับปรุง
ให้กับ พลทหาร จรัญ ท้าวเทียมตน
 และตรวจเยี่ยม
“โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้ ปีมหามงคล”
ที่กำลังดำเนินการ ณ บ้านนางทรัพย์ หนูเทศ ต.ยี่สาร
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พล.พัฒนา 1 ตรวจรับมอบ
โครงการจัดหาจักรยานยนต์ สนับสนุนชุดปฏิบัตรการ
โครงการฯ เพื่อความมั่นคงชายแดนและพิทักษ์ผืนป่าไม้
จว.ร.บ. จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบไฟฟ้า)
ณ บริเวณลานกว้าง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝผค.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมตรวจรับมอบงานโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 ของ พล.พัฒนา 1 และ ป.1 พัน.11 รอ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1
จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมศูนย์ USO NET ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
เรื่อง การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณาและ
เพื่อประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 จาก 2 วัน)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดย พ.ท.ธวัชชัย  จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
 ผลการปฏิบัติ : ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
ดูสะอาดตามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
พร้อมด้วย นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตรวจ
ความก้าวหน้าแปลงนาสาธิต ฯ โดยได้รับคำแนะนำ
ให้ปล่อยน้ำในแปลงนาออกเพื่อให้ต้นข้าวแตกกอ
และแข็งแรงขึ้น  และปลูกข้าวเสริมในจุดที่ต้นข้าว
มีความห่างมาก พร้อมทั้งตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ
ก่อสร้างโรงปลูกเมล่อน ซึ่งการปรับปรุงโรงเรือนดำเนินการ
เรียบร้อย อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบน้ำ และลวดสลิง
ถายในโรงเรือนภายในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จว.ก.จ. โดยมี
ผช.ศจ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะ
ในการฝึกทหารใหม่ของหน่วย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านให้กับกำลังพล
พลทหารของหน่วย จำนวน 4 หลัง ซึ่งปัจจุบันดำเนิน
การเสร็จแล้ว จำนวน 2 หลัง และอยู่ระหว่าง
การดำเนินการ 2 หลัง  
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจำนวน 1 หลัง คือ
พลทหาร อดิศร พิมพ์สุวรรณ์ ผลัด 1/61
สังกัด ร้อย.2 ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ณ บ้านเลขที่ 200/11 ม.7 ซอย ฉั่วฮะเส็ง
ถนน พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
สังกัด พล.พัฒนา 1 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”
ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายจิระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี
เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรมพัฒนา 1
 A081 ผู้ควบคุม / บรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การตอนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเพชรบุรี,
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการปฏิบัติงานของ
ร้อย.ฝรพ.1 พื้นที่ จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม การบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกรมการทหารช่างและ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน) โดยมี จก.กช. เป็นประธาน
ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ตามดำริของ ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้ ฝกร.พล.พัฒนา 1
 จัดผู้แทนหน่วย มอบเงินสนับสนุนพร้อมแจกันดอกไม้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท (ราชบุรี)
ศูนย์ช่วยเหลือคนป่วยไร้ญาติ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด พร้อมทั้งมอบสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ให้กับผู้ชนะการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร  ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลคะแนนการยิงปืนภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ที่มีผลการยิงปืนชนะเลิศ
ก่อนจะเป็นประธานประชุมภายใน พล.พัฒนา 1
ประจำเดือน ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบสิ่งอุปกรณ์ให้กับกำลังพลที่รับการฝึก ฉก.904
พร้อมทั้งมอบเหรียญพระพุทธรูป "สมเด็จปฐมปัจเจกศรี
นาคราชพุทธเจ้า" ให้กับ นขต.พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1  บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์​  ตรีสุวรรณ​ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซียม จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 16 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ
นายทหารสัญญาบัตร เหล่า ช.
ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง
อ.เมือง จว.ร.บ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ราชการ ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
มื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อนุภาพ  ศรีนวล ผบก.จว.ร.บ.
และคณะ ซึ่งเข้าแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
พัฒนาโรงเรียนวัดดอนตลุง ต.เกาะพลับพลา
อ.เมือง จว.ร.บ - สถานที่ : โรงเรียนวัดดอนตลุง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - การปฏิบัติ : ทำความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้,
เก็บขยะ และทำความ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 พร้อมคณะ
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ พล.พัฒนา 1
- การเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาสาธิต ผลต้นข้าวเริ่มใบมีสีเขียว และตั้งตัวได้  - การปรับปรุงโรงปลูกเมลอน
ติดตั้งถังน้ำ 1,000 ลิตร และก่อสร้างหลังคา - ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น เพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 1 จัดให้มีการทดสอบ
วัดประเมินความรู้นายทหารประทวนครั้งที่ 1
โดย กพ.ทบ. เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ
ด้วยระบบ E-learning  มีผู้เข้ารับการทดสอบครบจำนวน
12 นาย การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภา