สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด

 

  ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด

 หมายเลขโทรศัพท์ :  087-3677233

   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
      
บุคคลภายนอก

  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมท
      
พลทหาร

  ใบขอเปิดบัญชีเงินฝาก

  ใบขอปิดบัญชีเงินฝาก

  ใบขอเพิ่มการถือหุ้นรายเดือน
     
(กรณีสมัครใจ)

  ใบขอเพิ่มการถือหุ้นรายเดือน
     
(กรณีถือหุ้นให้ครบตามระเบียบ
     
 ว่าด้วยการให้กู้เงิน)

  ใบแสดงความจำนงขอซื้อหุ้นเพิ่ม

  ใบขอลดการถือหุ้นรายเดือน

  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของ
     
สมาชิก

  ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

  ตัวอย่างรายการบัญชีเงินสำหรับ
      
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
      สมาชิกสมทบ (พลทหารฯ)

แบบรายงาน ปปง. 1-01
     (สำหรับผู้ทำธุรกรรมครั้งละ 2 ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

งินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.75 บาท/ปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการครอบครัวเปี่ยมสุข

ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกสมทบ

ร้อยละ 2.75 บาท/ปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ
     กองพลพัฒนาที่ 1

ร้อยละ 4.50 บาท/ปี

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

ร้อยละ 2.75 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ร้อยละ 5.00 บาท/ปี 

เงินกู้สามัญ

ร้อยละ 5.00 บาท/ปี 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ
     ค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์
แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน
     กับสหกรณ์อื่น
แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น
     ต่องบการเงินที่แตกต่างแบบไม่มีเงื่อนไข
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
     สหกรณ์ พ.ศ. 2561
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสหกรณ
     
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2557
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
     หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561

 

 

กรม พัฒนา 1

ช.1 รอ.

พัน.พัฒนา 1

ช.พัน.112 ช.1 รอ.

ช.พัน.52 ช.1 รอ.

ร้อย.บก.พล.พัฒนา 1