โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ กองพลพัฒนาที่ รับผิดชอบ ๑

 

ความเป็นมา

ภาพกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

      1. ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 59
ประจำเดือน ส.ค.60 ( ก.ค.60 – ส.ค.60 )
      2.
ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 61
รอบ 3 เดือน ( ต.ค. – ธ.ค. 60 )

 

ความเป็นมา

ภาพกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

       1. ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 61 รอบ 3 เดือน ( ต.ค. – ธ.ค. 60 )
        2
.
 ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 61 รอบ 3 เดือน ( ต.ค. 60 – มี.ค. 61 )

 

ความเป็นมา

ภาพกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

       1. ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รอบ 1 ปี ( ต.ค. 59
– ก.ย. 60 )
       
2. ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รอบ 6 เดือน ( ก.ย. 60
– มี.ค. 61 )
 

 

ความเป็นมา

ภาพกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

       1. ผลการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
รอบ 3 เดือน
( ต.ค. – ธ.ค. 60 )

       2.
ผลการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
รอบ 6 เดือน
( ต.ค. 60 – มี.ค. 61 )