อดีตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
 

 

๑. พลตรี นฤนาท  กัมปนาทแสนยากร
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๓๒ ถึง เมษายน ๒๕๓๕

๒. พลตรี วิษณุ    อุดมสรยุทธ
ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๓๕ ถึง กันยายน ๒๕๓๖

๓. พลตรีบุญเลิศ   ประทุมรัตน์
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๓๖ ถึง กันยายน ๒๕๓๙

๔.พลตรี นพดล   อินทปัญญา
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึง กันยายน ๒๕๔๑

๕.พลตรี วัชระ รังสฤษฎ์โยธิน
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึง กันยายน ๒๕๔๒

๖.พลตรี สุกิจ ขมะสุนทร
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๒ ถึง กันยายน ๒๕๔๖

๗. พลตรี ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึง กันยายน ๒๕๔๗

๘. พลตรี ดุลกฤต รักษ์เผ่า
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง กันยายน ๒๕๔๙

๙. พลตรี นิพนธ์ ปานมงคล
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง กันยายน ๒๕๕๑

๑๐. พลตรี ธวัชชัย  นุ่มนิ่ม
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง กันยายน ๒๕๕๔

๑๑. พลตรี คนินทร  วงศาโรจน์
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๕

๑๒. พลตรี เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๖

 

๑๓. พลตรี สุรินทร์  แพโต
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗

๑๔. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕

๑๕. พลตรี เจษฎา  เปรมนิรันดร
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๑