ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กองพลพัฒนาที่ ๑
 

 

 

 

 

พลตรี ไพรัช  โอฬารไพบูลย์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

 

 

 

พันเอก สมจิตร   คำประพันธ์
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
 

 พันเอก มนิต   ศิริรัตนากูล
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

 

 

 

 พันเอก เวชศักดิ์  ขันธอุบล
เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑

 

 

 พันเอก ชุติภัทร  วรรณทอง
รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑ (๑)

 

 พันเอก กฤษฎา  จินเลิศ
เสนาธิการกรมพัฒนาที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่

รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑ (๒)

 

 

 

 

พันเอก ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช
รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑ (๒)
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากองอำนวยการก่อสร้าง
กองพลพัฒนาที่ ๑

 

ทำเนียบฝ่ายอำนวยการ กองพลพัฒนาที่ ๑  

พันโท กิตติภัต  สุขสรรค์
หัวหน้าฝ่ายกำลังพล

 

 พันเอก วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ

 

พันโท ประกาศิต  จันทนะลิขิต
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง

 

พันโท ณัฐพงษ์  เสริมสุข
หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน