ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กองพลพัฒนาที่ ๑

 

 

 

 

พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

 

 พันเอก มาโนชญ์  รัตนเลขา
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
 (๑)

 พันเอก ไพรัช   โอฬารไพบูลย์
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
(๒)

 

 

 

 พันเอก เวชศักดิ์  ขันธอุบล
เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑

 

 

 พันเอก ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช
รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑ (๑)

 

 พันเอก กฤษดา  จินเลิศ
รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑ (๒)

ทำเนียบฝ่ายอำนวยการ กองพลพัฒนาที่ ๑  

พันโท กิตติภัต  สุขสรรค์
หัวหน้าฝ่ายกำลังพล

 

 พันเอก วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ

 

พันตรี ประกาศิต  จันทนะลิขิต
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง

 

พันโท ณัฐพงษ์  เสริมสุข
หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน