ประวัติกองพลพัฒนาที่ 1 

ประวัติกองพลพัฒนาที่ 1

 

 

 

 โครงการพระราชดำริ

 งานก่อสร้าง

 งานบรรเทาสาธารณภัย

  งานฝึกอบรม
  โรงเรียน์วิวัฒน์พลเมือง

จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานในจังหวัดราชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
กลุ่มอาชีพจังหวัดราชบุรี
ราคาสินค้าราชบุรี
การประชุม กบจ.ราชบุรี
การประชุมจังหวัดราชบุรี
สภาพอากาศราชบุรี
แผนที่ราชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทหารช่าง

ที่ตั้งหน่วย : เลขที่ ๘๐ หมู่ ๘ ตำบล ดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
วันสถาปนาหน่วย : วันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๓๒
ประวัติความเป็นม :
   กองพลพัฒนาที่ ๑ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๖/๓๒ ลง ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การจัดตั้ง กองพลพัฒนาที่ ๑ และ กองพลพัฒนาที่ ๓ ซึ่งเป็นไปตามอนุมัติหลักการของ
ผู้บัญชาการทหารบก ที่ดำริให้จัดตั้ง กองพลพัฒนาขึ้น จำนวน ๔ กองพล กาหนดให้เป็นหน่วยขึ้นตรงในแต่ละ
กองทัพภาค โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้มีหน่วยงานพัฒนาของกองทัพบกขึ้นรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการแยกบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยทหารในการป้องกันประเทศ และการพัฒนา
ประเทศออกจากกันอย่างเด่นชัด
   โดยได้บรรจุมอบกองพลพัฒนาที่ ๑ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เป็นต้นมา ซึ่งใน
การก่อตั้งครั้งแรกกำหนดให้มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
   ต่อมา ได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
ภารกิจ และขีดความสามารถ :
กองพลพัฒนาที่ ๑ มีภารกิจในการบังคับบัญชา ควบคุมทางยุทธการและกำกับดูแลหน่วยในอัตราและหน่วยที่ได้รับ
การบรรจุมอบหรือหน่วยที่มาขึ้นสมทบได้จำนวน ๑ ถึง ๓ กรมพัฒนา โดยมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วย
ยานพาหนะในอัตราได้ ๕๐ % ซึ่งในปัจจุบัน กองพลพัฒนาที่ ๑ มีงานในความรับผิดชอบหลักๆ ใน ๓ กลุ่มงานคือ
- งานด้านการพัฒนา ได้แก่ งานพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย งานโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง, งานพัฒนาภายในหน่วยทหาร และงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- งานด้านการก่อสร้างสนับสนุนงานพัฒนาและงานก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพบก และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพภาคที่ ๑
- งานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ

  รัฐบาลไทย
 กระทรวงกลาโหม
 กองทัพไทย

 กองทัพบก

 กองทัพเรือ
 กองทัพอากาศ

 กองทัพภาคที่ ๒

 กองทัพภาคที่ ๓

 กองทัพภาคที่ ๔

  กรมการทหารช่าง

  กองพลทหารช่าง

 มทบ.๑๖

 มทบ.๑๕

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 เครือข่ายกองทัพบก

รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รร.เสนาธิการทหารบก
โรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิทยาลัยการพยาบาล ทบ.
โรงเรียนสงครามพิเศษฯ

เดลินิวส์
บ้านเมือง
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
เนชั่น
ผู้จัดการ
แนวหน้า
สยามกีฬา
บางกอกโพสท์
ไทยโพสท์
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ

 

วันนักประดิษฐ์ วช.

กองประเมินและและจัดการความรู้
     การวิจัย