งานด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
กองพลพัฒนาที่ ๑ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ.จอมบึง, อ.ปากท่อ และ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในห้วง 8-10 พ.ย.56 โดยการจัดเรือท้องแบนขนย้ายผู้ประสบภัยและแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์