ตรี :: แปลว่า สาม และมาจากคำว่าตรีศูล คือหลาวสามง่าม เป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวล (พจนนุกรมราชบัณฑิตสถาน) พระอิศวลเป็นเทพสูงสุด บรรดาลได้ทุกอย่าง จึงนำสัญญลักษณ์นี้มาใช้เป็นอาวุธพิเศษ ซึ่งหมายถึง ปัญญาเป็นอาวุธต่อสู้กับความโง่ ความจน ความเจ็บ จึงหมายรวมในเรื่องต่อไปนี้

          ๑. หมายถึง ปัญญา อันประกอบด้วย

              ๑.๑ ความเฉลียว                                   

              ๑.๒ ความฉลาด

              ๑.๓ การมองการณ์ไกล

          ๒. ใช้ปัญญารักษาค้ำจุนสถาบันทั้งสาม คือ

          ๓. ใช้ปัญญารักษาค้ำจุนอำนาจทั้งสามในการปกครองบ้านเมือง อันเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทย อันได้แก่

              ๓.๑ อำนาจนิติบัญญัติ

              ๓.๒ อำนาจบริหาร

              ๓.๓ อำนาจตุลาการ

          ๔. ใช้ปัญญาพัฒนา โดยเน้นสามแขนงหลักไปสู่ความมั่นคงของชาติบ้านเมือง อันได้แก่

              ๔.๑ การเมือง

              ๔.๒ เศรษฐกิจ

              ๔.๓ สังคมจิตวิทยา

          รวงข้าว  ::  ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ในฤดูเก็บเกี่ยวมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง เมืองไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเมืองทอง สามารถผลิตข้าวเลี้ยงมนุษย์ในหลายประเทศในโลก ถือว่า รวงข้าวเป็นสัญญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรกรรม

          ฟันเฟือง :: แสดงถึงเครื่องจักรเครื่องกล เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอันเป็นสัญญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางอุตสาหกรรม

          อุนาโลม :: หมายถึง เชิดชูพระพุทธศาสนาประจำชาติ อันเป็นพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องหมายของความเป็นสวัสดิมงคล

          มงกุฏ :: แปลว่า สูงสุด ยอดเยี่ยม และหมายถึง เครื่องสวมพระเศียรพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณ์ยอดสูง (พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน) จึงนำสัญญลักษณ์นี้มาใช้ แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสัญญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหลักชัยของชาติบ้านเมือง

          รัศมี :: หมายถึง ความรุ่งเรือง โชติช่วงชัชวาลย์ กระจายไปทั่วสารทิศ

  

         เครื่องหมายหลักทั้งสามอัน ได้แก่ ตรี รวงข้าว และฟันเฟือง มารวมกันอันเป็นสัญญลักษณ์สำคัญของกองพลพัฒนาที่ ๑ มีความหมายสั้น ๆ ว่า  "ปัญญาเป็นอาวุธในการพัฒนาเพื่อนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม" อันเป็นเอกลักษณ์และมรรควิธีของกองพลพัฒนาที่ ๑ ส่วนอุนาโลม มงกุฏ และรัศมี แสดงถึงเป้าหมายและเอกลักษณ์ประจำชาติที่พึงยึดถือและยึดมั่น


 

   กลับหน้าหลัก