กองพลพัฒนาที่ ๑ เป็นหน่วยที่อยู่ในส่วนช่วยพัฒนาประเทศของกองทัพบกปัจจุบันได้รับมอบภารกิจจากกองทัพบกให้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา สามารถจำแนกหลักที่ดำเนินการของหน่วยออกเป็น ๓ งานด้วยกันคือ

               ๑. งานพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ

               ๒. งานด้านการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาด้านต่าง ๆ

               ๓. งานด้านการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย